Het Algemeen Dagblad publiceerde op 9 maart 2016 het artikel ‘Bruinsma is pro-jagers’. In dit artikel legt burgemeester Tjerk Bruinsma van de gemeente Krimpenerwaard verklaringen af over de vermeende ‘werkwijze’ van dierenarts Saskia Van Rooy, die afgelopen maanden gruwelijke en strafbare martelpraktijken van zwanenjagers nauwgezet op beeld vastlegde. Volgens Van Rooy zijn deze verklaringen vals.

Saskia van Rooy
Foto: Pixabay

EenVandaag toonde Saskia’s schokkende beelden tijdens een recente tv-uitzending. Op deze beelden is te zien dat een jager een vaderzwaan en een jong uit de lucht aanschiet, die daarna neervallen en levend door honden worden gegrepen en gebeten.

Op andere beelden van EenVandaag is te zien hoe een jager een levende aangeschoten zwaan door honden laat bijten, waarna de jager het gewonde nog levende dier over zijn rug gooit. Hij knijpt daarna met beide handen de luchtpijp van de zwaan dicht, die dreigt te stikken en met haar vleugels – hangende over de rug van de jager – gaat klapperen. Vervolgens smijt hij de zwaan uit het zicht in een greppel, waarna hij met beide handen de nekwervels van de zwaan dislokeert en breekt. Hij sleurt daarna de zwaan met gebroken nek over de grond en gooit haar neer. De zwaan leeft nog en blijft met haar lijf, vleugels en poten op de grond bewegen terwijl de jagers lachend met de politie aan het kletsen zijn. PiepVandaag zal binnenkort de integrale beelden hiervan op haar website plaatsen.

Saskia’s beelden van de gruwelijke zwanenjachtpraktijken brachten veel verontwaardiging op sociale media teweeg. De tv-uitzending leidde tot meerdere Kamervragen, tot vragen van politieke partijen aan de provincie Zuid-Holland en tot vragen van raadsleden aan diverse gemeenteraden in het Groene Hart.

Volgen
Burgemeester Bruinsma betoogt in het Algemeen Dagblad van 9 maart 2016 over Saskia’s ‘werkwijze’ dat zij de jagers thuis zou opzoeken, dat zij zou wachten totdat de jagers thuis in hun wagen stappen en dat zij ze dan zou volgen. Deze verklaring is volgens Saskia in strijd met de waarheid en ‘uit de kokers’ van de (strafbare) zwanenjagers. Saskia volgde de jagers niet vanaf huis, zo verklaart zij tegenover PiepVandaag, want ze weet van de meeste jagers niet eens waar ze wonen:

“De jagers dienden zichzelf bij mijn woning aan, waar zij afgelopen maanden stelselmatig 5 meter achter, naast en voor mijn huis zwanen doodmartelden en (af)schoten. Ik filmde de martelpraktijken vanuit mijn eigen tuin, vanaf privéterrein van bevriende overburen, vanaf de openbare weg en vanaf openbaar terrein zoals wandelpaden.”

Geen enkele controle
Saskia volgt reeds jarenlang op vele locaties in de wijde omgeving broedende zwanenparen en hun jongen, die zij op camera vast legt. Zij houdt zich op daar waar zich zwanen bevinden. De jagers vertonen zich daar dan vanzelf om vervolgens deze zwanen op gruwelijke wijze voor haar ogen af te slachten. Verder gaat Saskia op de geluiden van schoten af en filmt vanaf de openbare weg of vanaf openbaar terrein de strafbare handelingen die de betrokken jagers met de zwanen verrichten, waartoe zij genoodzaakt is omdat er reeds maandenlang geen enkele controle door de provincie of de politie in het veld is. Ook wordt zij door oplettende inwoners gebeld als zij de jagers zwanen zien afslachten, waarna Saskia de martelpraktijken vanaf de openbare weg filmt.

Volgens Van Rooy liet de burgemeester feitenonderzoek naar de onware aantijgingen van de (strafbare) jagers achterwege:

“Op grond van deze onware, niet nader onderzochte uitlatingen meende de burgemeester publiekelijk valse aantijgingen in het Algemeen Dagblad te moeten doen, waarbij hij opzettelijk mijn eer en goede naam aanrandde met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven.”

Aangifte
Saskia vindt het onacceptabel dat de burgemeester haar publiekelijk valselijk beschuldigt, feitenonderzoek achterwege laat en blind vaart op valse uitlatingen van jagers waarvan inmiddels vaststaat dat zij zich schuldig maakten aan strafbare feiten. Dit terwijl Van Rooy feitelijk op eigen kosten en onder constante bedreiging van fysiek geweld het werk doet van de toezichthouders (provincie en politie), die al maanden verzaken in het veld de jagers te controleren.

Van Rooy laat weten dat journalist Hans-Paul Andriessen van het AD aan haar bevestigde dat de burgemeester deze ‘lasterlijke’ uitspraken daadwerkelijk gedaan heeft. Saskia heeft PiepVandaag inmiddels laten weten aangifte van smaad en laster tegen de burgemeester te gaan doen.

Escalatie
Burgemeester Bruinsma sprak in de krant Het Kontakt al eerder over Van Rooy als een ‘actievoerder’ en ‘dierenactiviste’, waarbij hij vreesde voor een escalatie met de jagers in het veld. Bruinsma deed deze uitlatingen naar aanleiding van Saskia’s oproep op sociale media om jachtmisstanden met de camera in de buitengebieden te filmen. In reactie op Bruinsma’s uitlatingen in Het Kontakt, plaatste Saskia een open brief op haar Facebook-pagina aan de burgemeester. Zij schreef onder meer:

“Ik vind het ronduit schandalig dat u meent mij publiekelijk af te moeten schilderen als een ‘jagers volgende actievoerder’, terwijl u mij eigenlijk dankbaar zou moeten zijn dat ik deze gruwelijke misstanden met veel tijd, werk en kosten heb opgespoord en op camera heb vast gelegd! Het is mij inmiddels meer dan duidelijk geworden dat u steeds uw oren liever laat hangen naar zwanendrifters en jagers die stelmatig ongemoeid de wet overtreden en die ongefundeerde (niet op waarheid en/of op feiten rustende) uitlatingen doen, welke lieden weerloze dieren op gruwelijke wijze stelselmatig ongemoeid mishandelen en letterlijk doodmartelen.”

Ook reageerde Van Rooy fel tegen de betiteling ‘activiste’:

“Ik wens overigens door u niet langer als ‘actievoerder’ en/of als ‘(dieren)activiste’ bestempeld te worden!!! Ik ben geen actievoerder of dierenactiviste. Deze negatieve betiteling doet geenszins recht aan het werk dat ik belangeloos met uiterste precisie doe. Ik ben dierenarts, oud-advocaat, jurist en klokkenluider, die misstanden m.b.t. dieren opspoort, filmt en die bij de betreffende toezichthouders aan de kaak stelt en om adequate handhaving verzoekt. Indien de betreffende overheidsinstanties falen en weigeren adequaat op de door mij op camera vast gelegde strafbare feiten te reageren, ben ik genoodzaakt de betreffende misstanden in de media aan de kaak te stellen (waaronder mede het falen van de betreffende overheidsinstanties zelve alsook het ontbreken van een deugdelijke juridische onderbouwing van de afschot ontheffing v d Omgevingsdienst Haaglanden). Ik doe aldus – evenals inzake het zwanendriften – het werk dat politie, toezichthouders en provincie verzaken te doen, waarbij ik misstanden en strafbare feiten vanaf de openbare weg film en vast leg. Strafbare feiten die – net zoals in de zwanendrifterskwestie – wederom de bodem van een strafrechtelijk onderzoek gaan vormen, welke strafbare feiten niet aan het licht waren gekomen als ik niet het werk van de falende toezichthouders zelf op eigen kosten en met gevaar voor eigen leven had gedaan!”

Plicht
Indien de burgemeester op grond van zijn gesprekken met de zwanenjagers aanwijzingen voor escalatie zou hebben en er dus aanwijzingen zijn dat er ‘gegronde vrees is dat de jagers hun wapens gaan misbruiken’, dan heeft hij als hoofd van de politie de plicht om ervoor zorg te dragen dat de korpschef van de betrokken zwanenjagers de jachtvergunningen en wapens direct intrekt, zo laat Van Rooy weten:

“Maar daar horen we de burgemeester niet over.”

De lokale partij Pro Krimpenerwaard overweegt een motie van wantrouwen tegen burgemeester Bruinsma in te dienen.

©PiepVandaag.nl