Na vragen van de Partij voor de Dieren is in het Twiske (Noord-Holland) de vossenjacht beëindigd. Dat bleek in de vergadering van Provinciale Staten afgelopen maandag. Voor 21 vossen kwam dit besluit te laat.

Vos - Wildedierenleed

De Partij voor de Dieren kreeg een melding dat er ’s nachts met grote schijnwerpers op vossen wordt gejaagd in het Natura 2000-gebied Het Twiske. Na onderzoek van de partij bleek dit zonder een provinciale ontheffing te gebeuren. De provincie heeft een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet aan de Faunabeheereenheid (FBE) verleend om ’s nachts op vossen te schieten, maar deze ontheffing geldt niet in Natura 2000-gebieden. Een doormachtiging van deze ontheffing door de FBE aan het Recreatieschap Het Twiske bleek een nagenoeg lege huls, want Het Twiske ís Natura 2000-gebied. Natura 2000 gebieden zijn de Europese natuurparels die een beschermde status hebben. Toch zijn er vanaf 2010 in het gebied 21 vossen illegaal afgeschoten.

De Partij voor de Dieren vroeg om opheldering aan Gedeputeerde Staten in de vergadering van Provinciale Staten afgelopen maandag. Gedeputeerde Staten trokken daarbij het boetekleed aan en erkenden dat er fouten waren gemaakt. Het recreatieschap heeft de provincie gemeld wanneer ze ’s nachts gingen jagen en de provincie heeft hier niet tegen opgetreden. Het resultaat van de vragen van de Partij voor de Dieren is dat de jacht op vossen in het gebied per direct stop is gezet. De Partij voor de Dieren is blij dat dit zinloze schieten van wilde dieren is beëindigd.

Het Twiske is aangewezen als Natura 2000-gebied ter bescherming van vogels als de roerdomp, snor en bruine kiekendief. Verstoren van deze vogels mag niet. ’s Nachts schijnen met felle lichtbakken en het schieten met geweren verstoort deze dieren.

Vaak wordt de bescherming van de weidevogels als excuus gebruikt om vossen af te schieten. Echter, niet de vos maar de intensieve landbouw is debet aan de sterke achteruitgang van het aantal weidevogels. Door waterstandverlaging, vroeg maaien en monoculturen weten weidevogels zich nauwelijks nog te handhaven in het landelijk gebied.

Persbericht Partij voor de Dieren