De Partij voor de Dieren roept alle biologische en biodynamische melkveehouders op, die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf, bezwaar aan te tekenen bij staatssecretaris Van Dam.

fosfaatreductieplannen
Biologische boeren hebben het fosfaatoverschot niet veroorzaakt | Foto: CIWF/flickr

Aanleiding is de uitspraak die de rechtbank in Den Haag gisteren deed in een zaak die enkele biologische melkveehouders hadden aangespannen tegen de Staat. De rechter oordeelde dat het onterecht is dat biologische en biodynamische melkveehouders moeten meewerken aan de fosfaatreductieplannen van het kabinet, omdat biologische boeren het fosfaatoverschot niet hebben veroorzaakt. De Partij voor de Dieren is blij dat de rechter Van Dam nu terugfluit, waar de Tweede Kamer het eerder liet afweten. Esther Ouwehand:

“Biologische boeren moesten ten onrechte bloeden voor de onverantwoorde uitbreiding van de intensieve melkveehouderij. De Tweede Kamer had Van Dam terug moeten fluiten, maar verzuimde -zoals vaker in het landbouwbeleid- haar plicht. Gelukkig corrigeert de rechter het kabinet nu alsnog. De vervuiler moet betalen, niet de biologische boer die wél binnen de milieugrenzen blijft.”

Ongecontroleerde groei
De fosfaatproblemen zijn ontstaan doordat een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie en SGP) eerst besloot de melkquota af te schaffen en daarna, met steun van D66, in te stemmen met verdere, ongecontroleerde groei van de melkveehouderij. De waarschuwingen dat deze groei het mestoverschot onbeheersbaar zou maken, werden genegeerd. Door de ongebreidelde groei is -zoals voorspeld- het mestoverschot veel te groot geworden, waardoor staatssecretaris Van Dam de sector alsnog beperkingen oplegde. Dit alles ten koste van de dieren: zo’n 100.000 koeien moeten voortijdig naar de slacht. Deze draconische maatregelen hadden voorkomen kunnen worden als de overheid de melkveestapel binnen de perken had gehouden met deugdelijke regelgeving.

Fosfaatplafond
Reden voor het ingrijpen is het behoud van de zogenaamde derogatie. Nederlandse boeren mogen veel meer mest op het land uitrijden (en dus vervuilen) dan boeren in andere Europese lidstaten. De enige voorwaarde die daarvoor geldt is dat de totale mestproductie niet groter wordt dan hij was in 2002, het fosfaatplafond. Zelfs die ene voorwaarde om meer te mogen vervuilen dan andere landen heeft Nederland niet gerespecteerd. Om de derogatie te behouden probeert het kabinet de mestproductie alsnog fors te beperken door boeren te verplichten koeien naar de slacht te sturen of op transport te zetten naar het buitenland. Daar is tot nu toe al 30 miljoen aan overheidssubsidie beschikbaar voor gesteld.

fosfaatreductieplannen
Het kabinet probeert de mestproductie te beperken | Foto: Pixabay

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen het afschaffen van het melkquotum; een positie die overigens ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond innam in tegenstelling tot LTO (en dus ook tegen de uitbreiding van de melkveehouderij). Toen de boel, zoals voorspeld, volledig uit de hand liep heeft de Partij voor de Dieren in diverse debatten ingebracht dat de biologische en biodynamische boeren de problemen niet hebben veroorzaakt; zij leveren geen bijdrage aan het fosfaatoverschot én maken geen gebruik van de derogatie. Esther Ouwehand heeft verschillende voorstellen ingediend om de biologische en biodynamische boeren vrij te stellen van de maatregelen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Bezwaar aantekenen
Nu de rechter alsnog een streep haalt door de fosfaatreductieplannen van Van Dam, waarin hij de biologisch(dynamische) melkveehouders dwingt een probleem op te lossen waaraan zij part noch deel hebben, roept de Partij voor de Dieren alle biologisch(dynamische) melkveehouders die gedwongen werden dieren af te voeren van hun bedrijf op zo snel mogelijk bezwaar aan te tekenen bij het ministerie. De uitspraak van de rechter geldt voorlopig alleen voor de melkveehouders die de procedures hebben aangespannen. Biologisch(dynamische) melkveehouders die aanspraak willen maken op dezelfde uitzonderingspositie moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan de staatssecretaris.

Bent u zo’n biologisch(dynamische) melkveehouder? Stuur dan een brief aan staatssecretaris van Dam. Contactinformatie van het ministerie vindt u hier. Als u een kopie van uw brief naar de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken stuurt, kan de PvdD monitoren of en hoe de staatssecretaris reageert. Het e-mailadres van de commissie is cie.ez@tweedekamer.nl

Persbericht Partij voor de Dieren

 


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.