Luide geweerschoten waren vorige week donderdag te horen in het dorp Goudswaard, in de Hoeksche Waard. Tot ver in de omgeving klonken geluiden van verontruste ganzen, die opgeschrikt door de schoten wegvlogen, en gedesoriënteerd leken te zijn. De oorzaak was al snel duidelijk: jagers hadden zich verstopt tussen tientallen lokganzen en schoten overvliegende ganzen uit de lucht.

lokganzen

Getuigen zagen hoe jagers zich in een gemaaid tarweveld hadden verschanst, in gefabriceerde schuttersputjes. Ze waren omringd met lokganzen. Een jager met hond had zich achter bosjes verschuild, en kwam tevoorschijn zodra ganzen neergeschoten werden.

Door de lokganzen besloten sommige ganzen de landing in te zetten, andere vlogen over, wellicht op weg naar het natuurgebied achter de agrarische velden. Ongeacht de bestemming van de ganzen, beschoten de jagers de vogels die ze in hun vizier kregen en die laag genoeg vlogen om op de korrel te nemen.

lokganzen

Geschokt
Toeschouwers van de jachtpartij reageerden geschokt toen ze ganzen uit de lucht geschoten zagen worden. Gezien de afstand waarop de ganzen zich bevonden was het onmogelijk dat de dieren op deze manier direct gedood werden. Aangeschoten vielen ze tientallen meters naar beneden en kwamen hard neer. Zodra ze op de grond lagen te fladderen kwam de voorjager met zijn jachthond tevoorschijn om de vogels op te halen.

De getuigen waren boos en verdrietig na het zien van de manier waarop de ganzen werden gedood:

“Dit is geen schadebestrijding. De dieren vliegen tientallen meters over en worden gelokt naar het veld met nepganzen, waar de jagers zich verstopt hebben.”

lokganzen

Natuurgebied
Een andere toeschouwer wijst op het feit dat de agrarische landerijen gelegen zijn naast een aantal natuurgebieden. Aan de ene kant van de Westdijk zijn de Korendijkse Slikken en aan de andere kant van de dijk ligt het boerenland. Het natuureiland Tiengemeten ligt op een steenworp afstand. Hoe moeten de ganzen weten waar ze welkom zijn en waar ongewenst?

Doodsstrijd
Robert Molenaar voert met Animal Rights regelmatig actie tegen de ganzenjacht in de Hoeksche Waard:

“Jagers stellen zich verdekt op in de velden; ze omringen zich met lokganzen en bootsen ganzengeluiden na. Overvliegende ganzen zetten dan de landing in en worden genadeloos uit de lucht geschoten. In de praktijk zie je dat aangeschoten ganzen vak nog leven en minutenlang in doodsstrijd verkeren. Ze fladderen met hun vleugels en proberen te ontkomen.”

Lokganzen- en fluit
De getuigen wilden aangifte doen bij de politie van dierenmishandeling, maar kregen te horen dat dit niet mogelijk was, omdat de jachtmethode legaal is. Wetgeving blijkt per provincie te verschillen. Zomerganzen (grauwe gans, brandgans en in sommige gevallen de kolgans) mogen in de provincie Utrecht met zowel nepganzen en lokfluiten worden gelokt. In Noord-Brabant mogen jagers gebruikmaken van lokganzen, maar niet van de lokfluit. Beide zijn niet toegestaan in Overijssel, Groningen en Drenthe. In Limburg zijn lokvogels- en fluit toegestaan voor brandganzen en grauwe ganzen, maar de periode waarin dit mag worden gebruikt verschilt per ganzensoort.

Zuid-Holland beheerplan
In Zuid-Holland, waarin de Hoeksche Waard gelegen is, zijn weliswaar geen lokfluiten toegestaan, maar wel de plastic lokvogels waartussen de jagers in Goudswaard zich verstopt hadden. (In dezelfde gemeente, Korendijk, werden in augustus 2013 van een soortgelijke jachtpartij met lokganzen schokkende beelden gemaakt.) Volgens het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015-2020, mogen tussen 2015 en 2020 ruim 100.000 ganzen worden gedood, door vergassing of afschot. Helaas betekent dit veel werk voor de 2475 jagers die actief zijn in de provincie, die de kans maar wat graag aangrijpen om ganzen uit de lucht te schieten.

lokganzen

Zomer- en winterganzen
Volgens het rapport bedraagt het aantal jaarrond verblijvende ganzen zo’n 160.000 en moet dit terug worden gebracht naar 55.000. Krom genoeg moeten volgens het plan trekganzen in de winter worden beschermd. In praktijk is het natuurlijk moeilijk om onderscheid te maken tussen een standgans en een trekgans, zoals ook de Jagersvereniging erkent:

“De overzomerende ganzen zijn er in de winter natuurlijk ook, hetgeen het onderscheid tussen zomer- en winterganzen soms wat gekunsteld maakt. Het gebeurt zeer regelmatig dat er ’s winters twee uiteenlopende formaten grauwe ganzen op het tableau liggen, de ranke overwinteraar en de weldoorvoede zomergans.”

Onnodig lijden
Afschot is met het beheerplan van de Provincie Zuid-Holland een doel op zich geworden, en hiermee is ernstig dierenleed gelegaliseerd. Dit terwijl Nederland volgens Vogelbescherming Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft:

“Schadebestrijding door middel van afschot of anderszins doden van vogels heeft een sterk negatief effect op vogels, waaronder soorten waarvoor Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid heeft. Negatieve effecten treden op door ingrepen in de populatie middels afschot, maar ook door verstoring van rust als gevolg van afschot. Dit geldt voor zowel beschermde natuurgebieden als daarbuiten. Bovendien leidt afschot tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf.”

©Animals Today Angelique Lagarde