Per 1 juni aanstaande mogen ganzen in heel Nederland gedood worden door middel van vergassing. Eerder mocht dat alleen in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol, omdat de dieren een gevaar zouden vormen voor het vliegverkeer. PiepVandaag.nl liet al eerder zien dat die straal van 20 kilometer “ruim” moest worden opgevat en dat het met het gevaar voor de vliegveiligheid genuanceerder gesteld is dan wordt uitgedragen, niet in de laatste plaats door de media. Nu mogen ganzen dan dus ook elders worden vergast vanwege eventuele landbouwschade.

Ganzen vergassen
Foto: Pixabay.com

Landschapsbeheerders en de Vogelbescherming zijn tegen het massaal doden van ganzen, maar het wordt toegestaan in gebieden in beheer van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als compromis overeengekomen in het Ganzenakkoord, in ruil voor in ieder geval rust voor ganzen die er overwinteren.

Tegen de wet

De Dierenbescherming en de Faunabescherming ageerden eerder tegen dit Ganzenakkoord en zeggen dat de betrokken organisaties de Flora- en Faunawet overtreden.

Tekst afkomstig uit artikel: Ganzenvergassing is in strijd met Flora- en Faunawet 

Daarin [Flora- en Faunawet] staat namelijk dat dieren alleen gedood mogen worden als alternatieven niet werken. Natuurorganisaties noemen in een nieuwe handleiding echter het vergassen en afschot als de ‘meest geschikte maatregelen’. Daarna pas volgen de diervriendelijke alternatieven.

Volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming staat in de wet duidelijk omschreven dat het verlenen van een ontheffing voor het doden van dieren bij overlastbestrijding alleen is toegestaan ‘wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat’.

Nu ligt het accent op het doden van de dieren. Net als veel andere dierenbeschermingsorganisaties heeft ook de Dierenbescherming meegedacht over het op een diervriendelijke en duurzame manier terugbrengen van de zogenaamde ganzenoverlast. In de handleiding die echter nu aan de provincies is gestuurd staan de alternatieven zoals het plaatsen van rasters en verjaging op de laatste plaats. 

Koolstofdioxide

Inmiddels is ook het gebruik van koolstofdioxide (CO2) om dieren te ruimen niet meer afhankelijk van een goedkeuringsprocedure door de Europese Commissie. Eerder moest ieder jaar toestemming worden gevraagd aan Brussel voor het gebruik van het gas voor ganzenbestrijding. Koolstofdioxide is nu een toegestaan bestrijdingsmiddel.

Duke Faunabeheer

De vergunning voor het vergassen van ganzen is toegekend aan Duke Faunabeheer, een bedrijf dat al jaren ganzen ruimt bij Schiphol. In de laatste week van mei en de eerste twee weken van juni zullen daar ganzen uit de provincies Noord-Holland en Utrecht bijkomen. Vorig jaar ruimde Duke Faunabeheer ook al ganzen in deze provincies maar toen door middel van het doorhakken of omdraaien van de nekken van de dieren. Nu mag Duke Faunabeheer gebruik maken van gas, meneer den Hertog van Duke Faunabeheer verklaarde tegen Trouw:

“Dit is de beste methode. Het gebruik van gas werkt effectiever, sneller en schoner in plaats van dat je ze één voor één de nek omdraait of de nek doorhakt.”

Ware het niet dat überhaupt het massaal doden van ganzen helemaal niet nodig is, getuige het hele pakket aan diervriendelijkere alternatieven, waarvan nota bene bewezen is dat ze werken om overlast tegen te gaan. En wat te denken van de inzet van robotvogels en drones, waar de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Daar wordt echter niet naar geluisterd en in de tussentijd heeft Den Hertog een tweede gaskar gebouwd, zodat Duke Faunabeheer aan de vraag van de provincies kan voldoen.

Terugkijken: PiepVandaag.nl maakte samen met RTV Noord-Holland een korte documentaire over de ganzen van Schiphol:

Lees ook:

Bronnen: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl