Frisia BV heeft een vergunningaanvraag ingediend bij staatssecretaris Dijksma om zout te mogen winnen onder de Waddenzee. Het bedrijf wil jarenlang aan de slag onder de Ballastplaat bij Griend, een eilandje midden in de Waddenzee. De zoutwinning staat haaks op de wens om de natuurwaarden van de Waddenzee weer te herstellen en een vergunning is dus onaanvaardbaar voor vele natuurorganisaties als Vogelbescherming, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. Het gebied is zeer belangrijk voor vele tienduizenden trekvogels. Daarnaast is de winning van zout een bedreiging voor de stranden van Vlieland en Terschelling.

Zout - Frisia
Zoutkorrels | Foto: kevin dooley / Foter / CC BY

Unesco
“In een gebied dat is aangewezen als Unesco Werelderfgoed en een cruciale schakel is in de internationale vogeltrek, moet je investeren in duurzame, economische ontwikkelingen”, aldus regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten.”Daar is geen ruimte voor ouderwetse winning van fossiele grondstoffen met negatieve gevolgen. Voor zout zijn voldoende duurzame alternatieven, terwijl voor vele honderdduizenden vogels het gebied onmisbaar is om te broeden of aan te sterken voor de lange trektochten. De unieke natuurwaarden van het Waddengebied trekken ook honderdduizenden mensen die hiervan komen genieten. Die bezoekers dragen in belangrijke mate bij aan de economie van het waddengebied”, vervolgt Alblas bezorgd.

Verdwijnende wadplaten
Door de zoutwinning zullen vele wadplaten onder water verdwijnen en zullen veel vogels niet meer bij hun voedsel kunnen komen. Een catastrofe dus voor de vele vogels die hier broeden of tijdens de trek langskomen. Volgens berekeningen van Frisia komt naar voren dat de zandplaten die door de zoutwinning onder water verdwijnen door zandsuppletie weer aangroeien. Alblas reageert hierop:

“De zoutmultinational gaat er kennelijk vanuit dat de trekvogels wel een paar jaar zonder hun wegrestaurant kunnen op weg naar Afrika, maar het is glashelder dat tienduizenden trekvogels hier de dupe van worden. Zij overleven die zware trektochten dan gewoonweg niet.”

Erosie van eilanden
De bodemdaling heeft niet alleen effect op de vele vogels in het gebied, maar ook op de waddeneilanden. Verwacht wordt dat stukken strand zullen afkalven, dit tot grote onvrede van de eilandbewoners. Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging vertelt:

“Wij hebben al te maken met extra gaswinning, extra vaargeulverdiepplannen en dan komt dit er ook weer bij. Op een gegeven moment moet je als overheid ook een streep durven trekken.”

Onaanvaardbaar
Gelukkig staat een groot deel van de bevolking achter de natuurorganisaties. Volgens een onderzoek vindt negentig procent van de bevolking zoutwinning onder de Waddenzee onaanvaardbaar. Hopelijk zal staatssecretaris Dijksma de resultaten van dit onderzoek laten meewegen en geen vergunning verstrekken aan Frisia.

Bron: Vogelbescherming Nederland ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven