Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Dijksma deze week aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het huidige beleid voor de omgang met agressieve honden nader gaat bekijken. De Partij voor de Dieren dringt aan op aanpassing van het huidige beleid, omdat er veel problemen zijn met de manier waarop vermeend agressieve honden op dit moment worden getest. De tests zijn onzorgvuldig, waardoor honden onnodig worden gedood.

agressieve hond
Foto: Wikimedia Commons

In 1993 werd door het toenmalige ministerie van LNV de Regeling Agressieve Dieren (RAD) ingesteld naar aanleiding van bijtincidenten. Het doel was om het aantal bijtincidenten terug te dringen en risico’s op bijtincidenten te beperken. In 2008 werd de RAD geëvalueerd en werd duidelijk dat dit doel niet werd gehaald.

Nadat de RAD om deze reden werd afgeschaft is vanaf 2009 het risico assessment voor agressieve honden ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Op basis van een gedragstest kunnen toekomstige bijtincidenten en de kans daarop worden voorspeld bij honden die al eens gebeten hebben of waarbij de kans op bijten groot is. Vanuit maatschappelijke organisaties en de wetenschap is er veel kritiek op deze nieuwe test en het beleid rondom de omgang met de honden. Wanneer honden in beslag worden genomen zitten zij vaak weken of zelfs maanden alleen in een kennel voordat ze worden getest. Door deze omstandigheden kunnen de dieren letterlijk gek worden en krijgen zij een verkeerde testuitslag. Honden worden hierdoor onterecht geëuthanaseerd.

De Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Dijksma gevraagd te kijken naar de problemen met en de kritieken op het huidige beleid. Dijksma heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en beloofde voor de zomer met een brief te komen waarin zij zal aangeven of zij aanpassing van het beleid nodig acht. Ze zal bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het  aantal bijtincidenten te verminderen en tegelijkertijd het onnodig doden van honden te voorkomen. Ze laat de Raad voor Dieraangelegenheden bekijken of het vergroten van de kennis en kunde van de eigenaren ook tot de oplossingen behoort.

Esther Ouwehand: “Elke mogelijk agressieve hond moet op een respectvolle manier worden behandeld en op betrouwbare manier worden getest. Kenners wijzen er terecht op dat het niet zorgvuldig is om honden eerst wekenlang opsluiten en vervolgens testen in een voor de hond niet-vertrouwde omgeving of situatie. Dergelijke onbetrouwbare tests zouden niet moeten worden toegestaan.”

Persbericht Partij voor de Dieren