Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is positief over het besluit van staatssecretaris Dijksma om kwetsbare natuurgebieden in de Noordzee te beschermen. Met de beschermingsmaatregelen voor de Doggersbank, Klaverbank en Friese Front is een belangrijke stap gezet op weg naar een netwerk van beschermde gebieden op zee. Een dergelijk netwerk zal het Noordzeeleven, waaronder belangrijke kraamkamers van vissoorten, de kans geven zich te herstellen.

Noordzeekust
Noordzeekust | Foto: Wikimedia Commons

Belangrijk paaigebied
WNF is opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de Doggersbank. Er is jaren onderhandeld tussen de betrokken Europese lidstaten, visserij- en natuurorganisaties over het beschermingsregime voor dit unieke onderwatergebied. De beschermde status betekent overigens niet dat het gebied niet meer toegankelijk is voor visserij. Zo’n eenderde van de Doggersbank zal worden gesloten voor de bodemberoerende visserij, zoals bijvoorbeeld de scholvisserij.

Haaien, roggen, papegaaiduikers
De Doggersbank strekt zich uit over Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië en is een belangrijke schakel op de Noordzee, vanwege de functies, unieke bodemstructuren en biodiversiteit. De voedselrijke randen van de Doggersbank trekken grote scholen vis aan. Het is een belangrijk paaigebied voor schol, wijting en kabeljauw en dat biedt weer voedsel voor vele vogels als jan van genten, papegaaiduikers en alken, haaien en roggen en zeezoogdieren als witsnuitdolfijnen, bruinvissen en dwergvinvissen die foerageren op de Doggerbank.

WNF-directeur Johan van de Gronden:

“Het aanwijzen van de Doggersbank als beschermd zeegebied is goed nieuws voor onze Noordzee. Het grootste deel van de Doggersbank blijft overigens vrij toegankelijk voor de visserij. Een kleiner deel, ongeveer eenderde van de onderwaternatuur op de Doggersbank zal worden beschermd. Voor een Noordzee die weer bruist van het leven en rijk is aan vele soorten vis hebben we een netwerk van grotere waardevolle beschermde gebieden nodig. We zijn er nog niet, maar het besluit van de staatssecretaris bevat belangrijke bouwstenen.”

Netwerk beschermde gebieden
Om de biodiversiteit in de Noordzee de kans te geven zich te herstellen, streeft WNF ernaar om met een netwerk van beschermde gebieden in totaal tenminste 30% van de Noordzee te sluiten voor economische activiteiten. Dit zal zowel natuurwaarden als het herstel van commerciële visbestanden ten goede komen.

Persbericht WNF