Volgens Vogelbescherming Nederland heeft Nederland de afgelopen decennia te weinig gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Al die jaren heeft de Vogelbescherming er bij de Nederlandse overheid op aangedrongen om actie te ondernemen, maar desondanks heeft de overheid niet de juiste maatregelen genomen. Hierover is nu een klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Vogelbescherming
Steeds minder grutto’s | Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Naar aanleiding van een vorig jaar aangenomen motie in de Tweede Kamer kwam staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken met een plan van aanpak om de weidevogels te redden. De Vogelbescherming is van mening dat dit een plan is zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen en dus niet gaat werken. Om weidevogels als de grutto (onze nationale vogel), kievit en scholekster te redden zijn vergaande maatregelen nodig. Wat de Vogelbescherming betreft is de maat dan ook nu echt vol en dient zij een klacht in tegen de Nederlandse overheid bij de Europese Commissie.

Populatie weidevogels neemt af
Op haar website laat de Vogelbescherming weten dat de populatie weidevogels achteruit holt:

“Weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik hollen al tientallen jaren in aantal achteruit. Een recente studie van het CBS over het bereiken van de wereldwijd afgesproken Sustainable Development Goals toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekort schiet. De studie concludeert onder andere dat vogelsoorten van het boerenland nog steeds hard achteruit gaan. Uit het recentelijk verschenen boek ‘Agrarisch natuurbeheer in Nederland’ blijkt dat met de huidige maatregelen er op termijn slechts zo’n 1.500 paar grutto’s over blijven. Ter vergelijking: in de jaren tachtig leefden er ruim 100.000 paar in ons land, vandaag de dag minder dan 30.000 paar. Een aantal dat dus elk jaar afneemt.”

Schending internationale verplichtingen
De Vogelbescherming klaagt Nederland aan voor het schenden van de Europese Vogelrichtlijn. Deze richtlijn is gericht op de instandhouding van alle natuurlijk in Europa in het wild levende vogelsoorten. De richtlijn vereist dat de lidstaten van de Europese Unie alle nodige maatregelen nemen om de populatie van alle vogelsoorten op niveau te houden of te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen. Ook moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om voor deze vogels een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen (artikel 1, 2 en 3 van de Vogelrichtlijn). Het plan van aanpak is een plan van niks. Met dit plan wordt volgens de Vogelbescherming niet voldaan aan de verplichtingen die de richtlijn aan de EU-lidstaten oplegt.

Procedure
De Europese Commissie kan naar aanleiding van de klacht van de Vogelbescherming besluiten om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten wegens het schenden van de Vogelrichtlijn. De Europese Commissie zal de Nederlandse overheid dan verzoeken om de verplichtingen uit de Vogelrichtlijn die op haar rusten na te komen. Mocht de overheid hieraan geen gehoor geven dan kan de Europese Commissie naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen, dat de Nederlandse overheid kan veroordelen voor het schenden van de richtlijn. De Vogelbescherming hoopt dat het zover niet hoeft te komen en dat Nederland naar aanleiding van de klacht alsnog de juiste maatregelen neemt om de weidevogels te redden.

Bron ©PiepVandaag.nl Lianne Raat