VisSportvisserij Nederland probeert aansluiting te vinden bij het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), onder andere om bij de gemeenten gemakkelijker toegang te krijgen tot subsidies, met name voor jeugdactiviteiten. In het Visblad, het orgaan van Sportvisserij Nederland, staat hierover het volgende:

Verenigingen die bij een gemeente aankloppen voor subsidiëring van activiteiten (met name jeugdactiviteiten), krijgen regelmatig te horen dat hun verzoek niet kan worden ingewilligd omdat de vereniging niet is aangesloten bij een sportbond, aangesloten bij NOC*NSF. In een aantal gevallen kan een gemeente worden overtuigd door een schriftelijke toelichting van de hengelsportfederatie of Sportvisserij Nederland. Sommige gemeenten hanteren echter een strikt beleid en verstrekken dan geen subsidie. Na aansluiting van Sportvisserij Nederland bij NOC*NSF zal dat beduidend soepeler verlopen.

Sportvisserij Nederland heeft haar verzoek om toelating besproken met een aantal grote sportbonden die zich volgens het Visblad positief hierover zouden hebben uitgesproken. Over de aansluiting wordt besloten tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF in mei 2012.

Wij vrezen dat door de aansluiting bij NOC*NSF  de gemeenten nog nauwer betrokken raken bij het financieren en daarmee stimuleren van het vangen van dieren als vrijetijdsbesteding. Ook verkrijgt de hengelsport hiermee ten onrechte het imago van een probleemloze vorm van sport en recreatie.

Wij vinden dit een hoogst gevaarlijke ontwikkeling. Het hengelen is een activiteit die onlosmakelijk verbonden is met dierenleed en die daarom niet als een normale “sport” kan worden erkend. Dit zou ook een smet werpen op de sportbeoefening in het algemeen, wat wij zouden betreuren. Een NIPO-onderzoek van 2002, laat zien dat 75% van de ondervraagde Nederlanders de hengelsport een dieronvriendelijke vrijetijdsbesteding vindt en dat 73% vindt dat de hengelsport geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen (Zie NIPO Enquête).

Wij vrezen verder dat na de aansluiting bij NOC*NSF de volgende, logische stap zal zijn om de hengelsport als een olympische sport erkend te krijgen. Het toebrengen van dierenleed zou hiermee op wereldschaal als een normaal onderdeel van de algemene cultuur erkend gaan worden.

Het bejagen van vissen als een vrijetijdsbesteding staat haaks op de groeiende gevoeligheid van mensen over de gehele wereld ten aanzien van de wijze waarop men met dieren behoort om te gaan. In Nederland worden in de wetgeving dieren beschouwd als levende wezens met bewustzijn en gevoel die met respect moeten worden behandeld. Ook in de Europese Unie worden dieren als “sentient beings”, levende wezens met bewustzijn en gevoel, beschouwd. Het zou zeer te betreuren zijn als de miljoenen sportbeoefenaren in Nederland en in de toekomst zelfs in de hele wereld nauw verbonden zouden raken met een activiteit die bij dieren angst, stress en pijn veroorzaakt.

Wij hebben NOC*NSF verzocht om het verzoek van Sportvisserij Nederland af te wijzen.

Ton Dekker – Voorzitter Vissenbescherming