Het doodvonnis voor Nederlands wild werd op 15 december jongstleden getekend door de Eerste Kamer. Door in te stemmen met de nieuwe Natuurwet is het lot van deze dieren bepaald. Dit, mede door kiezersbedrog van een coalitiepartij en gelobby door Nederlandse jagers bij de Tweede Kamer.

Natuurwet
De houtduif is als vrij bejaagbare diersoort verklaard | Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De haas, de fazant, de wilde eend, de houtduif en het konijn werden in Artikel 31 van de Flora en Faunawet als vrij bejaagbare diersoorten verklaard. Deze dieren mogen tijdens het jachtseizoen voor het plezier van de jager geschoten worden. Dit zal ook het geval zijn in de nieuwe Natuurwet. Erg genoeg lopen niet alleen deze dieren gevaar.

Hobbyjacht
Populatiebeheer en schadebeperking zijn veel voorkomende eufemismen voor het voor de lol afschieten van weerloze dieren. Niet alleen de vrij bejaagbare diersoorten, maar ook ander wild zoals zwijnen en herten vallen op deze manier ten prooi aan de hobbyjager. Jacht is geen adequate manier om wildpopulaties te beheren. De populaties zijn prima in staat zichzelf te reguleren, mits zij hiertoe de kans krijgen. Er zullen weliswaar wisselingen voorkomen in de grootte van de populaties, maar over het algemeen zal een wildpopulatie zich aanpassen aan de draagkracht van het leefgebied. Deze draagkracht wordt gevormd door de aanwezigheid of afwezigheid van voedsel, water, beschutting en territorium. Wanneer er onvoldoende voedselbronnen aanwezig zijn, zal een populatie migreren of slinken, simpelweg omdat de draagkracht van het gebied voor deze populatie ontoereikend blijkt. En dit natuurlijke evenwicht wordt verstoort door de jacht. Door de dreigende dood door een kogel zullen dieren wegtrekken uit een gebied. Door de jacht op zogende dieren blijven jongen hongerig achter en zullen sterven. Daartegenover bestaat ook de kans dat door het afschieten van jongen er meer nesten geworpen worden omdat het leefgebied immers nog steeds draagkracht biedt. Ook de populatiesamenstelling (leeftijd, geslacht) zal veranderen door bijvoorbeeld het selectief schieten van onder andere dominante mannetjes of jonge gezonde dieren. Dit is onder meer gebleken uit diverse onderzoeken naar de effecten van de jacht op de dierenpopulaties.

Balans
De natuur zoekt zelf een balans tussen de predatoren zoals vossen en roofvogels en hun natuurlijke prooidieren zoals klein wild. Jagers jagen echter op deze predatoren, zodat deze geen bedreiging meer vormen voor de door de jager gewilde prooidieren. Tevens is bekend dat dieren door jagers bijgevoerd worden om ze te lokken. Vervolgens zal het excuus van een te grote populatie gehanteerd worden en worden de dieren geschoten. De natuurlijke inrichting en balans, maar ook het ecosysteem, worden ruw verstoord door de jacht.

Gewasbescherming
Jacht zal evenmin effectief bijdragen aan het beschermen van gewassen. Men is van mening gewassen te beschermen door ‘schadelijk’ wild zoals zwijnen te schieten. Staan zij er echter ook bij stil dat zij door het afschieten van de dieren wederom het natuurlijk evenwicht verstoren? Hoe meer wild er geschoten wordt, hoe meer voedsel (in de vorm van gewassen) over zal blijven. De draagkracht van het gebied laat toe dat de populatie kan uitbreiden en de natuur zal dit benutten. En zo eindigen we in een vicieuze cirkel waarin de jager onder het mom van schadebeperking naar hartenlust kan schieten.

Alternatieven
Er zijn tal van alternatieven die ingezet kunnen worden om de schade aan gewassen te beperken. Naast de meer bekende technieken zoals het afdekken van de gewassen of het omheinen van de landbouwgrond bestaan ook alternatieven zoals wildrasters, het afschrikken van wild door geluiden, reflectoren, geuren maar ook het aanleggen van foerageergebieden en rustgebieden. Wanneer er voldoende terugkerende voedselbronnen en beschutte plaatsen zijn, bieden deze foerageergebieden voldoende draagkracht voor de dieren om te vertoeven en zullen zij de landbouwgronden ontzien. En als we daarbij ook natuurgebieden met elkaar verbinden in plaats van begrenzen, kunnen de populaties zelfstandig migreren als de draagkracht van een leefgebied onverhoopt zal afnemen. Zo kan de natuur wederom haar eigen evenwicht handhaven.

Excuus
Er is geen maatschappelijk nut voor jacht. Populatiebeheer en schadebeperking worden aangedragen als excuus om een barbaarse traditie in de moderne tijd goed te praten terwijl inmiddels bekend is dat de jacht geen adequate oplossing is. Alternatieven zullen altijd eerst overwogen en geprobeerd moeten worden alvorens men naar het geweer grijpt. Geef de natuur weer een kans zichzelf te herstellen.

De overgrote meerderheid van de Nederlanders is van mening dat het doden van dieren voor het plezier van de jager onacceptabel is en steunt een verbod op de hobbyjacht.

Nu de Eerste Kamer de nieuwe Natuurwet heeft aangenomen en hierdoor de hobbyjacht niet zal verbieden, ligt de hoop bij de Provinciale Staten. Zij zullen door de nieuwe Natuurwet verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoer van de wet op provinciaal niveau. Laten we hopen dat de Provinciale Staten wel gehoor geven aan de wens van de meerderheid en zich zullen houden aan de zorgplicht die zij hebben tegenover de dieren.

Arantxa Vos

©PiepVandaag.nl