Dinsdag 22 januari heeft de Dierenbescherming een brief verzonden naar de partijen die het ganzenakkoord hebben gesloten en andere betrokkenen (Staatssecretaris Economische zaken, Tweede Kamer, Gedeputeerde, Provinciale Staten en Faunabeheereenheden 12 provincies en het Faunafonds). Verleden week werd duidelijk dat als gevolg van dit akkoord 500.000 ganzen gedood zullen worden.

Grauwe Gans
©Wikimedia Commons

De Dierenbescherming is van mening dat het bereikte akkoord niet zorgt voor reductie in vliegaanvaringen en schade aan gewassen en natuur. Het akkoord richt zich namelijk primair op symptoombestrijding, namelijk het doden van ganzen. Mogelijke innovatieve en duurzame alternatieven om dieren te weren of minder succesvol te laten broeden, zijn niet concreet opgenomen, terwijl deze wel voorhanden zijn. De Dierenbescherming vraagt de partijen dan ook het gebruik van deze duurzame en innovatieve diervriendelijker alternatieven concreet op te nemen in het akkoord, deze te stimuleren en onderzoeksgeld beschikbaar te stellen voor ontwikkeling en testen van alternatieven.

Via deze link kunt u de de hele tekst van de brief lezen

Persbericht Dierenbescherming