Paul Bours was 12 jaar dierenarts gezelschapsdieren en afgelopen 23 jaar senior beleidsmedewerker dierenwelzijn op het ministerie van LNV, op heel veel verschillende dierenwelzijnsdossiers. Het onrecht wat dieren wordt aangedaan is zijn drijfveer om binnen het wettelijk kader voorstellen ter verbetering te doen. Zijn inhoudelijke ervaring, kennis en kunde op dierenwelzijnsgebied is uitzonderlijk, wat zijn onderstaande ingezonden brief over de gebrekkige handhaving van de NVWA bij de malafide hondenfokker in Eersel nog waardevoller maakt.

Paul Bours: De hondenfokker en -handelaar uit Eersel
Paul Bours is buitengewoon kritisch op het handhavende beleid van de NVWA inzake dierenwelzijn | Foto (Eersel): ©House of Animals

Normaal gesproken houd ik me, buiten een enkele opmerking, afzijdig van berichten in de sociale media.
Maar omdat deze zaak me aan het hart gaat en het onrecht wat al deze honden wordt aangedaan door de instantie die juist voor deze dieren zou moeten opkomen, voel ik me nu moreel verplicht om te reageren als dierenarts en deskundige op het gebied van dierenwelzijn, beleid, inbeslagnames en regelgeving.

Ik werd getriggerd door een schrijven van een NVWA-inspecteur, waarin deze aangeeft dat iedereen over
deze zaak wel een mening heeft, maar dat op grond van de uitspraak van de rechter in deze door House of Animals aangespannen zaak, de conclusie zou zijn dat de NVWA op de goede weg zou zijn. De NVWA-inspecteur slaat met deze conclusie de plank niet een beetje mis maar echt volledig mis en maakt duidelijk wat fundamenteel mis is. De NVWA-inspecteur toont hiermee het totale gebrek aan inzicht en zelfreflecterend vermogen aan van de NVWA in deze zaak.

Laat ik voorop stellen dat iedereen, dus ook de NVWA-inspecteur een mening mag hebben, maar
persoonlijke meningen doen echter helemaal niet ter zake. Persoonlijke meningen zijn leuk voor de
borreltafel, maar mogen geen enkele rol spelen op het moment dat er sprake is van overtredingen van
geldende wet- en regelgeving – en al helemaal niet als daardoor het welzijn van dieren in het geding komt. Dan mogen alleen feiten een rol spelen en moet een toezichthoudende en handhavende instantie aan de hand van deze feiten toezicht uitoefenen en handhaven. De NVWA-inspecteur had zich ook moeten baseren op de feiten in deze zeer onverkwikkelijke zaak.

Eersel
Slachtoffer illegale broodfokker in Eersel | Foto: ©House of Animals

Laat ik daarom maar de feiten de revue laten passeren. Feit is dat er al jarenlang sprake is van ernstige misstanden bij deze hondenfokker en handelaar uit Eersel. Feit is dat er al jaren meldingen zijn gedaan van deze misstanden bij de NVWA en dat de NVWA van deze misstanden op de hoogte is gebracht. Feit is dat deze misstanden ook door de de NVWA zelf zijn vastgesteld.

Al in 2019 heeft de NVWA talloze ernstige overtredingen geconstateerd en daar een hersteltermijn aan
verbonden van 2 weken. Een termijn waarbinnen de handelaar de overtredingen zou moeten hebben
hersteld. Dat er een aantal overtredingen van dien aard was dat een hersteltermijn van 1 dag in plaats van 2 weken meer dan redelijk zou zijn geweest, laat ik even in het midden. Wel is er een last onder dwangsom (LOD) opgelegd. Een LOD houdt in dat een bepaalde som geld kan worden ingevorderd indien blijkt dat de handelaar zich niet houdt aan de opgelegde maatregelen. Maar een LOD maakt geen einde aan het ernstige leed wat de dieren wordt aangedaan, terwijl dat nu juist prioriteit 1 had moeten zijn.

Feit is dat er na de geboden herstelperiode van 2 weken geen inspectie heeft plaatsgevonden terwijl de
NVWA wist dat het welzijn van de dieren ernstig geschaad was en wordt door deze handelaar.

Feit is dat pas 2 jaar later in maart 2021 er een herinspectie plaats vindt op basis van de opgelegde LOD
inzake dekbevindingen van maart 2019. Ook bij deze erg verlate herinspectie worden weer dezelfde soort ernstige overtredingen geconstateerd. Willens en wetens heeft de NVWA de handelaar gedurende 2 jaar dus zijn gang laten gaan en heeft de NVWA dus willens en wetens 2 jaar lang meegewerkt aan het
instandhouden van het leed dat de dieren is aangedaan.

Feit is dat ook naar aanleiding van deze herinspectie na 2 jaar de NVWA de handelaar weer geen strobreed in de weg legt. Er worden geen honden in beslag of in bewaring genomen, de handelaar wordt niet strafrechtelijk vervolgd, het bedrijf wordt niet stilgelegd. De NVWA gaat rustig met de handelaar in gesprek over de geconstateerde overtredingen. Voor alle duidelijkheid: dit dus nadat in 2019 exact dezelfde soort ernstige overtredingen al zijn vastgesteld en waar de handelaar noch de NVWA dus iets mee heeft gedaan.

Ook nu weer legt de NVWA als enige maatregel weer een LOD op, maar ook pas in februari 2022. Feit is dat ook nu na afloop van de geboden herstelperiode weer geen herinspectie plaatsvindt van de opgelegde maatregelen. Dus ook nu kan deze veelpleger zonder probleem blijven doorgaan, ondanks het feit dat de NVWA wist dat deze veelpleger geen enkele intentie had om ook maar iets te gaan doen met de opgelegde maatregelen.
.

Karen’s blog: NVWA jaren op de hoogte van horrorfokker

.
De enige conclusie die getrokken kan worden is dat gedurende meer dan 3 jaar de NVWA op de hoogte is
van allerlei misstanden en de fokker/handelaar geen strobreed in de weg is gelegd. Vanaf 2019 heeft deze handelaar al die tijd zijn werkzaamheden als handelaar en fokker, over de ruggen van de honderden honden en pups ongestoord kunnen voortzetten en heeft hij kunnen doorgaan met zijn overtredingen.

Deze overtredingen zijn op te vatten als dierenmishandelingen op grond van Artikel 2.1 Wet dieren. De wijze van houden van en omgaan met de honden door de handelaar heeft geleid tot een ernstige
welzijnsaantasting. Elke welzijnsaantasting benadeelt per definitie de gezondheid of het welzijn van de
dieren. Deze door de houder toegebrachte welzijnsaantasting had voorkomen kunnen en ook moeten
worden. Niet voor niets zijn bij herhaling door de NVWA maatregelen opgelegd om de geconstateerde
overtredingen tegen te gaan maar deze handelaar heeft willens en wetens de opgelegde maatregelen niet uitgevoerd. Doordat daarnaast de door de handelaar bewust toegebrachte gezondheid en welzijnsaantasting geen redelijk doel dient, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar zou zijn, heeft de handelaar Artikel 2.1 Wet dieren overtreden.

Voor alle duidelijkheid: dit is een misdrijf!

Op grond hiervan had de handelaar door de NVWA vervolgd moeten worden. Dat de handelaar gedurende al die jaren bewust niets heeft gedaan met alle constateringen en opgelegde maatregelen, maakt dat deze handelaar klaarblijkelijk niet beschikt over de kennis en vaardigheden zoals vereist wordt in Artikel 1.7 Besluit houders van dieren onder punt a.

Ook de werknemer van de handelaar, die aangenomen is om de honden te verzorgen, heeft er niet voor
gezorgd dat de honden gehouden en verzorgd worden volgens de geldende wet- en regelgeving. De honden zijn dus door de handelaar onder de hoede gesteld van iemand die, net als hijzelf, niet tot de vereiste juiste verzorging in staat is waardoor de handelaar ook art. 1.7 onderdeel b van het Besluit houders van dieren heeft overtreden. Ook op grond hiervan had de handelaar door de NVWA vervolgd kunnen en moeten worden.

De conclusie is dat de NVWA als toezichthoudende – en handhavende overheidsinstantie ook nagelaten
heeft de handelaar zelf als veelpleger op grond van overtreding van artikel 2.1, 1e lid Wet dieren en van
artikel 1.7 onderdeel a en b Besluit houders van dieren aan te pakken en strafrechtelijk te (laten) vervolgen. Hierdoor kon en kan deze handelaar gewoon door blijven gaan.

Juist omdat de NVWA al die jaren geen enkele effectieve actie heeft ondernomen (buiten de 2 LOD’s) om de dieren te beschermen en ervoor te zorgen dat deze handelaar stopt met het op deze onacceptabele wijze van huisvesten en verzorgen van honden, is House of Animals een rechtszaak gestart om de NVWA ertoe te verplichten hun wettelijke taak uit te voeren en de vele honderden dieren de bescherming te bieden die zij rechtens toekomt. Pas een paar dagen voordat de definitieve zitting zou gaan plaatsvinden heeft de NVWA besloten nu wel in actie te komen en zijn er honderden dieren in bewaring genomen.
.

435 honden weggehaald bij horrorfokker in Eersel

.
De rechter mag dan besloten hebben dat de NVWA de op het bedrijf achtergebleven en volgens de NVWA ogenschijnlijk gezonde honden niet in bewaring of in beslag hoeft te nemen, maar daar de conclusie aan te verbinden dat de rechter heeft gemeend aan te geven dat de NVWA op de goede weg zou zijn met hun ingrijpen, is op niets gebaseerd. Dit is niet door rechter aangegeven en deze onterechte conclusie miskent het jarenlange ernstig tekort schieten van de NVWA, waardoor de handelaar al die tijd ongestoord zijn weg kon gaan.

Het is de rechter niet kwalijk te nemen dat hij geen kennis heeft van de fysieke en mentale gezondheid van honden. Het is hem ook niet aan te rekenen dat hij geen weet heeft van de fysiologische en ethologische behoeften van honden en van de pups en wat dat betekent voor de wijze van huisvesting en verzorging. Het is echter de NVWA wel kwalijk te nemen dat zij deze kennis klaarblijkelijk ontberen of als zij deze kennis wel hebben, deze kennis niet op de juiste manier wensen toe te passen.

Het is deze kennis die ervoor had moeten zorgen dat de dieronterende situaties zoals deze al in 2019 waren geconstateerd, per direct zouden zijn beëindigd door de hiervoor aangewezen toezichthoudende en handhavende instanties. De ook in 2019 geldende wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn biedt daar meer dan voldoende handvatten voor. Het enige wat ontbreekt is de wil van deze instanties om de dieren, zonder daarvoor te worden gedwongen door een NGO, te willen beschermen tegen volstrekt ongeschikte houders.

Iemand, dus ook de NVWA mag fouten maken. Maar het niet herkennen en erkennen van gemaakte fouten zorgt ervoor dat van gemaakte fouten niets geleerd wordt. Daarvoor is inzicht in eigen functioneren en zelfreflectie bitter noodzakelijk. En daar lijkt met conclusie dat de NVWA op de goede weg zou zijn, vooralsnog helaas geen enkele sprake te zijn.

Paul Bours
.

  • Paul Bours heeft als dierenarts gezelschapsdieren 12 jaar in de praktijk gewerkt. Het onrecht wat dieren wordt aangedaan loopt als een rode draad door zijn leven en is zijn drijfveer. In de afgelopen 23 jaar heeft hij gewerkt als senior beleidsmedewerker dierenwelzijn op het ministerie van LNV, op heel veel verschillende dierenwelzijnsdossiers, waar hij alles op alles heeft gezet om binnen het wettelijk kader onderbouwd verbeteringen teweeg te brengen op het gebied van dierenwelzijn en daar waar de wetgeving tekort schiet, voorstellen te doen om de tekortkomingen op te heffen. Zijn inhoudelijke kennis en kunde op dierenwelzijnsgebied is uitzonderlijk, wat de oorzaak is dat iemand met erg goede inhoudelijke argumenten moet komen om hem te kunnen overtuigen.
  • Lees meer over de hondenfokker in Eersel
    .

©AnimalsToday.nl | House of Animals