Megastallen
Foto: Wakker Dier

Ondanks meerdere ingediende zienswijzen door belanghebbenden, heeft de gemeente Tholen (Zeeland) een milieuvergunning toegekend aan stal Welvaarts aan de Bitterhoekseweg te Poortvliet voor een etagestal. De vergunning is verleend per 15 december 2011.

Overleg gelegenheidscoalitie:
In januari is er overleg geweest tussen de coalitie van (politieke) partijen:
Algemeen Belang Tholen
S.P.Tholen
Stichting Varkens Nee
Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren

Besproken is de terugkoppeling van de gemeente Tholen aan de indieners van de zienswijzen en wat mogelijke volgende stappen kunnen zijn. Alle tijdig en terzake doende ingediende zienswijzen zijn behandeld. Echter de niet of nauwelijks onderbouwde zienswijzen zijn slechts ter kennisgeving aangenomen. Uiteindelijk heeft de gemeente slechts vier zienswijzen uitvoerig beantwoord vanwege de goede onderbouwing. Zij komen overeen met de zienswijze zoals ingediend door de adviseur van S.V.N., adviesbureau het Groene Schild.

Advies en bezwaren genegeerd
De gemeente gaat in de vergunningsverlening voorbij aan het advies dat de GGD’s van Brabant en Zeeland geven in het rapport “Intensieve veehouderij en gezondheid”.

Ook ten aanzien van fijnstof en stank zou de gemeente aanvullende eisen kunnen stellen, maar heeft dit niet gedaan. Sterker, de stal heeft de status van ‘proefstal’ gekregen. De stal wordt dan uitgerust met biobedfilters. Er zijn geen gegevens van in gebruik zijnde filters van varkensstallen in Duitsland meegeleverd in de vergunning.

De eerste proefstal met biobedfilter staat ook in Poortvliet. Deze test is onlangs gestopt. Inmiddels zou deze test weer opgestart zijn. ATB zal in de gemeenteraad vragen stellen wat de oorzaak is van de onderbreking.

Helaas blijkt dus dat de gemeente de bezwaren met betrekking tot stof, stankoverlast en effecten op de gezondheid van de burgers van ondergeschikt belang acht en de belangen van de vee-industrie zwaarder laat wegen.

Bezwaar tegen de vergunningsverlening
De terugkoppeling van de vergunningsverlening is door juristen bestudeerd. Inmiddels is bekend dat er bezwaar gemaakt is bij de Raad van State tegen de vergunningsverlening.

Bron: Partij voor de Dieren