Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit NVWA een handhavingsverzoek ingediend om een varkensfokker uit Meddo alsnog te bestraffen voor het laten stikken van 900 varkens. De veeboer gaf in zijn verklaring zelf aan dat hij tot driemaal toe het alarm van de falende ventilatie negeerde.

varkens
Animal Rights eist dat boer die 900 varkens liet stikken alsnog bestraft wordt | Foto: publiek domein

Campagneleider van Animal Rights, Erwin Vermeulen:

“Wij willen alsnog gerechtigheid voor de enige echte slachtoffers in dit drama: de 900 varkens die crepeerden door de laksheid van de veehouder.”

 

Donderdagochtend 20 juni 2019 vond de politie na een melding ruim 900 dode varkens op verschillende stapels buiten een schuur aan de Goorweg in Winterswijk. Als blijkt dat de dieren hoogstwaarschijnlijk zijn gestikt als gevolg van het uitvallen van de luchtinstallatie in de stal trekt de politie zich terug en neemt de NVWA het onderzoek over. De dieren werden later die dag geruimd nog voordat de NVWA-inspecteur arriveert.

3 maal alarm genegeerd

Uit het rapport dat Animal Rights via de Wet openbaarheid van bestuur na ruim een jaar aan vertragingen door de NVWA in handen kreeg, bleek dat er wel degelijk een alarm was afgegaan, maar dat de varkensboer die zelf in Vragender woont, zo’n 7 km van de stal, tot driemaal toe het alarm genegeerd heeft. Hij verklaarde tegenover de NVWA-inspecteur:

“We hebben dinsdagmiddag 2 maal en ’s avonds om ca. 18:30 uur 1 maal een signaal gehad en daarna niet meer. We zijn er vanuit gegaan dat het weer een loos alarmsignaal was. Toen wij woensdagmorgen bij de stallen aankwamen wisten we gelijk dat het mis was.”

NVWA: zielig voor de boer

Toch volgt er geen boete. De NVWA: “Er is uiteindelijk geen bestuurlijke boete opgelegd of een strafrechtelijk onderzoek begonnen.” De inspecteur van de NVWA heeft achteraf op het rapport van bevindingen het ‘verwijtbaar handelen’, hetgeen strafrechtelijk wordt behandeld, veranderd in ‘het onthouden van de nodige zorg’, hetgeen op grond van het bestuursrecht wordt afgehandeld.

Het hoofd van de Divisie Juridische Zaken van de NVWA zegt hierover:

“In het onderhavige geval was de betrokken ondernemer niet alleen emotioneel, maar ook financieel reeds zwaar getroffen door dit betreurenswaardige incident. Het opleggen van een bestuurlijke boete werd in dit geval dan ook niet evenredig, noch doelmatig geacht.”

“Wij zijn woedend over deze gang van zaken,” zegt Vermeulen. “De NVWA portretteert de varkensboer als slachtoffer en reduceert het stikken van 900 varkens tot een ‘betreurenswaardige incident’.”

Besluit houders van dieren overtreden

Naast “Het onthouden van de nodige zorg” is het volgens Animal Rights aannemelijk dat ook andere regels zijn overtreden. Artikel 2.5 Besluit houders van dieren bepaalt dat indien de gezondheid en het welzijn van een dier afhankelijk is van een kunstmatig ventilatiesysteem, er een passend noodsysteem moet zijn als het hoofdsysteem uitvalt (lid 5). Bij uitval moet een alarmsysteem in werking treden dat regelmatig wordt getest (lid 6), daarbij moet de apparatuur ten minste eenmaal per dag worden gecontroleerd (lid 8) en indien defecten worden geconstateerd, moeten deze onmiddellijk worden hersteld (lid 8).

Het is evident dat deze varkensboer ook dit artikel heeft overtreden, nu uit het rapport van bevindingen blijkt dat het ventilatie- en/of alarmsysteem al langere tijd gebreken vertoonde die niet zijn verholpen en geen functionerend noodsysteem aanwezig was, althans niet is geactiveerd.

Wet dieren overtreden

Aangezien honderden varkens zijn overleden door het nalatig gedrag van desbetreffende veeboer, die het alarm negeerde en daarmee bewust het risico aanvaardde dat het ventilatiesysteem niet werkte, is ook sprake van een overtreding van artikel 2.1 Wet dieren dat stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

varkens in de vee-industrie
Foto: Compassion in World Farming Flickr via Compfight cc

Handhavingsplicht

Voor de NVWA geldt de beginselplicht tot handhavend optreden. Dit volgt uit de jurisprudentie, uit het eigen interventiebeleid van de NVWA en uit artikel 39 van de EU VERORDENING die eist dat sancties op overtredingen van de Europeesrechtelijke bepalingen behalve evenredig vooral ook doeltreffend en afschrikkend dienen te zijn.

Animal Rights stelt dat het wegens financiële en emotionele schade voor de veeboer afzien van handhaving met bovenstaande in strijd is. Het is daarom dat Animal Rights de NVWA verzoekt om alsnog over te gaan tot handhavend optreden.

Bron: