De undercoverbeelden van twee varkenshouderijen die Animal Rights vorige week publiceerde hebben veel mensen diep geschokt. Onder meer is te zien dat zieke en ernstig gewonde dieren aan hun lot worden overgelaten en hoe biggetjes krijsen van pijn tijdens het onverdoofd afsnijden van hun staart, hetgeen verboden is. De reacties van toezichthouder NVWA en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) op de beelden zijn echter verbijsterend.

Bekijk de schokkende beelden hieronder:

 

Animal Rights heeft bovenstaande undercoverbeelden gefilmd in twee doorsnee varkenshouderijen in het Brabantse Nuenen en het Gelderse Lunteren. Voor degenen die de beelden niet gezien hebben (of niet willen zien) hier een opsomming van handelingen die door de undercovermedewerker vastgelegd zijn:

 1. afslijpen tanden biggen
 2. couperen staarten biggen zonder verdoving
 3. schoppen volwassen zeugen
 4. slaan volwassen zeugen
 5. optillen aan staart en/of poten van biggen
 6. gooien van biggen
 7. euthanaseren van biggen direct in het hart zonder voorafgaande verdoving
 8. euthanaseren van varkens zonder voorafgaande verdoving
 9. zieke en ernstig gewonde biggen/volwassen varkens die gewoon aan hun lot overgelaten worden.

De reactie van de NVWA op de undercoverbeelden van Animal Rights is dat het merendeel gewoon legale handelingen betreft maar dat er ook zaken zijn waarbij vraagtekens geplaatst kunnen worden:

Dit is toch vrij bijzonder. Er is overduidelijk sprake van dierenmishandeling en wetsovertredingen, maar de toezichthouder noemt het meeste wat we zien legaal en dus normaal. Laten we in dit kader eens kijken naar het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen:

Besluit diergeneeskundigen

Artikel 2.3 Aanwijzing toegestane ingrepen varkens

Als lichamelijke ingrepen als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onderdeel b, van de wet worden aangewezen:

het verwijderen van een deel van de staart bij biggen, mits:

1°. het dier niet ouder is dan vier dagen;

2°. kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd, en

3°. getroffen maatregelen, waaronder het aanpassen van omgevingsfactoren of beheerssystemen, waarbij de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking worden genomen en die dienen ter voorkoming van staartbijten en andere gedragsstoornissen, niet werkzaam zijn gebleken;

 1. het door vijlen uniform verkleinen van hoektanden van biggen, mits:

1°. het dier niet ouder is dan zeven dagen;

2°. de tanden glad en intact blijven;

3°. kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd, en

4°. getroffen maatregelen, waaronder het aanpassen van omgevingsfactoren of beheerssystemen, waarbij de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking worden genomen en die dienen ter voorkoming van staartbijten en andere gedragsstoornissen niet werkzaam zijn gebleken.

Kijk eens goed naar wat er onder b3 en c4 staat opgenomen: al deze ingrepen mogen pas toegepast worden NADAT is gebleken dat GETROFFEN maatregelen NIET werkzaam zijn gebleken.

Dus dat betekent, dat er eerst maatregelen moeten zijn getroffen en daarna vervolgens moet worden geconstateerd dat deze maatregelen NIET hebben gewerkt. Wanneer de maatregelen niet hebben gewerkt is beschreven onder b2 en c3: kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd.

Met andere woorden: de bewijslast ligt bij de varkensboer en hij moet kunnen aantonen dat hij verschillende maatregelen heeft getroffen en dat deze blijkbaar allemaal niet hebben gewerkt.

Wat valt op aan de beelden: er zijn geen maatregelen te zien die getroffen zijn, zoals het aanpassen van omgevingsfactoren of beheerssystemen, noch heb ik gezien dat er kwetsuren van spenen bij de zeugen of van oren en staarten bij de andere varkens zijn geconstateerd. Alleen al vanwege het feit dat er geen maatregelen getroffen zijn mogen de getoonde ingrepen niet worden uitgevoerd. Wat je op deze undercoverbeelden ziet is dus, hoe onbegrijpelijk ook,  gangbaar maar zeker niet legaal.

Dieren geslagen en geschopt
In het Besluit houders van dieren staat dat het schoppen van een dier als dierenmishandeling wordt bestempeld (artikel 1.3) en dat is dus niet toegestaan. Gelukkig kan de NVWA hier niet omheen. Ze schrijven op Twitter:

“Het schoppen en slaan van varkens bijvoorbeeld is niet toegestaan. Als degene die verantwoordelijk is voor de dieren ziet dat dit gebeurt, moet hij of zij daar ook direct tegen optreden.”

Echter, ook euthanaseren van dieren zonder voorafgaande verdoving is verboden, maar het gebeurt wel zoals blijkt uit de undercoverbeelden. Worden hier dan helemaal geen vraagtekens bij gezet door de NVWA? Het doden van productiedieren (een varken is, hoe triest ook, echt een productiedier) moet namelijk voldoen aan de verordening (EG) nr. 1099/2009, waarin expliciet wordt gesteld dat wanneer productiedieren worden gedood buiten het slachthuis dit uitsluitend plaatsvindt na voorafgaande bedwelming middels een penschiettoestel, waarmee een pin in de kop van het dier wordt geschoten.

Nu kunnen we beargumenteren dat biggen te klein zijn voor het gebruik van een penschiettoestel, maar dat geldt alleen indien de dieren niet door een dierenarts worden gedood. Ook kunnen we beargumenteren dat de dieren niet worden gedood voor consumptie. Prima, dat kan ik nog volgen. Maar dan dient het doden van de dieren te voldoen aan artikel 1.13 van het Besluit houders van dieren. Dit artikel eist dat het dier wordt gedood door middel van een methode die waarborgt dat de dood onmiddellijk of na bedwelming, maar voordat de bewusteloosheid is geweken, intreedt.

Wist je overigens dat er diverse dierenartsen tuchtrechtelijk zijn vervolgd vanwege het simpele feit dat ze een hond zonder verdoving hebben geëuthanaseerd en waarbij ze vaak het euthanasiemiddel direct in het hart van het dier spoten, met alle ellende van dien voor het dier.

Geen medische zorg
Dan ook nog de ernstig zieke of gewonde dieren waarvoor de varkensboer geen enkele veterinaire zorg heeft ingeschakeld. Sterker nog, hij laat de dieren gewoon dagenlang creperen:

undercoverbeelden
Een biggetje met ontvelde rug krijgt geen medische zorg | Foto: Animal Rights

In artikel 2.4 van het Besluit houders van dieren staat het heel duidelijk. Het 3e en 4e lid eisen dat een ziek of gewond dier zo nodig afgezonderd wordt in een passend onderkomen en dat als de zorg geen verbetering brengt in de toestand van het dier, zo spoedig mogelijk een dierenarts wordt geraadpleegd.  Kijk dan eens nog eens naar de zeug met de tumoren op haar kop…

Door de onkunde en desinteresse van de toezichthouder NVWA wordt ook de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) gesteund om al deze handelingen als gewoon te bestempelen, als zijnde toelaatbaar. En de POV  doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat de beelden zo gecomponeerd zijn om een kwaad beeld te schetsen van de varkenshouderij:

Helaas is blijkbaar het mishandelen van dieren de normaalste gang van zaken geworden voor zowel de varkensboeren als voor toezichthouder NVWA. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven zegt hierover op Twitter:

“Het is volledig bekend,dat de regels mbt het welzijn van de dieren te regelmatig niet worden nageleefd. Maar door gebrek aan moed en informatie durft de NVWA op grond van de grote economische belangen niet altijd in te grijpen. Dat moet veranderen!”

En daar ben ik het zeer mee eens!

 • Lees meer over de undercoverbeelden:

Nieuwe horrorbeelden varkensindustrie Nederland

©AnimalsToday.nl Karen Soeters