Vorige week heeft het Georgia Aquarium een klacht ingediend bij de rechtbank in de staat Georgia, Verenigde Staten. Het aquarium vraagt om een tenietdoening van een eerdere uitspraak waarbij een vergunning was geweigerd voor de invoering van 18 wilde beloega’s, ook wel witte dolfijnen genoemd. De wilde dieren zijn tussen 2006 en 2011 gevangen in de Zee van Ochotsk, ten noorden van Rusland.

beloega's
Foto via Wikimedia Commons

Weigering importvergunning

De beloega’s worden momenteel in gevangenschap gehouden in kooien bij het Utrish Marine Mammal Research Station. De weigering van de importvergunning was goed nieuws voor de walvissen, omdat anders voor de eerste keer in meer dan twintig jaar wilde zeezoogdieren voor gevangenschap in de VS zouden zijn ingevoerd.

Verlengde bezwaartermijn

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), verantwoordelijk voor het weigeren van de vergunning, heeft nu een verlengde bezwaartermijn tegen de vergunningsaanvraag ingesteld. Dit leverde duizenden reacties op van bezorgde burgers. Daarnaast werd nog een petitie overhandigd met totaal 76.000 handtekeningen vanuit de hele samenleving. Het is duidelijk dat de publieke opinie van over de hele wereld over het gevangenhouden van wilde zeezoogdieren snel begint te veranderen. De dieren worden uit hun eigen omgeving weggenomen, door op winstbejag uitzijnde bedrijven. De wilde dieren worden in kleine kooien gehouden, waar zij een sterk verminderde levensverwachting hebben. In gevangenschap worden beloega’s ongeveer half zo oud als in het wild.

De NOAA baseert de weigering van de vergunningsaanvraag op de volgende argumenten:

1. Het is niet mogelijk te bepalen of de voorgestelde activiteit, op zichzelf staand of in combinatie met andere activiteiten, een negatieve impact heeft op de soort of de populatie.

2. Men denkt dat het verstrekken van een vergunning zal leiden tot het gevangennemen van meer zeezoogdieren, omdat verwacht wordt dat Rusland gewoon doorgaat met het legaal vangen van zeezoogdieren. Als de NOAA een vergunning verstrekt zal dus een grotere vraag ontstaan naar wilde zeezoogdieren.

3. Het is vastgesteld dat vijf van de beloega’s die bestemd waren voor de import op het moment dat zij gevangen werden slechts achttien maanden oud waren, en dus wellicht nog zogend en afhankelijk van hun moeder.

Het Georgia Aquarium beweert dat zij met de gevangen beloega’s kunnen fokken, teneinde de soort instand te houden. Tot nu toe echter is het fokken met deze dieren niet succesvol geweest. De dieren worden in het wild 50 tot 60 jaar oud, in gevangenschap slechts half zo oud. Ook zijn de dieren weggenomen uit een wilde populatie die als stabiel beschouwd wordt.

Sommige natuurbeschermingsgroepen denken dat de twee beloega’s die nu vastzitten in kooien bij Taiji (Japan), uit dezelfde familie komen als de achttien beloega’s die zijn aangevraagd door het Georgia Aquarium. Door Taiji is maar al te duidelijk dat de handel in zeezoogdieren voor gevangenschap niets te maken heeft met bezorgdheid om instandhouding van de soort, maar dat winst de werkelijke drijfveer is.

Mocht de vergunning toch worden verleend, dan zullen de gevangen beloega’s via de luchthaven van Luik worden vervoerd naar het dierenpark in Georgia. De Belgische tak van Sea Shepherd kreeg hier lucht van en dringt er nu bij alle betrokken politici op aan het transport te verbieden.

Vervoer via Luik

Als dit vervoer doorgaat, zullen drie Ilyushin-vliegtuigen met de 18 beloega’s aan boord landen op de luchthaven van Luik. Hier zullen de dieren worden overgeladen in andere transportkisten in andere vliegtuigen.

“Dat gebeurt op die manier, omdat de Russische en Amerikaanse transportsystemen niet uitwisselbaar zijn en omdat de Russische toestellen niet aan de Amerikaanse limieten inzake uitstoot en geluidsoverlast voldoen en daar dus niet mogen landen”, staat in een brief aan het luchthavenbestuur en aan diverse politici, waaronder de Belgische premier Di Rupo.

Gelukkig zien de Amerikaanse autoriteiten de ernst van de situatie in en hebben zij in augustus jongstleden een importvergunning geweigerd.

Medeplichtig

“Door mee te werken aan het transport van deze beloega’s maken de Belgische overheid en het vliegveld van Luik zich niet alleen medeplichtig aan de bedreiging van de wilde populatie en aan de stressvolle levensomstandigheden in gevangenschap, maar ook aan mogelijke verwondingen en/of sterfgevallen tijdens of ten gevolge van het transport”, aldus Sea Shepherd.

Sea Shepherd vraagt nu een krachtig signaal van de Belgische overheid dat België weigert om als doorvoerhaven te fungeren voor in het wild gevangen walvisachtigen voor de amusementsindustrie.

Bronnen Sea Shepherd en De Morgen ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven