De Partij voor de Dieren Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de vele dode zeehonden en bruinvissen. De vele visnetten en visfuiken in de Grevelingen zijn mogelijk de oorzaak van de hoge sterfte onder deze zeezoogdieren. Het lijkt er op dat deze dieren als bijvangst zijn losgesneden uit de netten, om vervolgens zwaar verminkt aan te spoelen in de buurt van Ouddorp en in de Grevelingen. De Partij van de Dieren in Zuid-Holland heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Bruinvis
©Westlanders.nu

Sinds 1 maart zijn er op de stranden bij Ouddorp al 25 bruinvissen aangespoeld. Dit gebied maakt onderdeel uit van de Voordelta, het gebied van de ondiepe zee en de stranden voor de kust van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Het aanspoelen van dieren komt vaker voor, maar het opmerkelijke is dat het er zeer veel in korte tijd zijn en dat de meeste bruinvissen ernstig verminkt zijn. Deze beschermde zeezoogdieren vertonen snijwonden tot op het bot en soms ontbreken zelfs hele stukken vlees. De oorzaak van de verwondingen is nog niet opgehelderd, maar de snijwonden lijken heel bewust te zijn aangebracht. Het lijkt aannemelijk dat de verminkte bruinvissen als bijvangst uit visnetten en -fuiken zijn gesneden.

In de afgelopen weken spoelden er ook 20 dode grijze zeehonden aan in de omgeving van Scharendijke in het zuidwesten van de Grevelingen. Dit is in vergelijking met vorige jaren een opvallend hoog aantal. Omdat veel van de dieren in verregaande staat van ontbinding verkeerden, kon de doodsoorzaak niet goed meer worden bepaald.

Bruinvissen en zeehonden zijn beschermde inheemse diersoorten. De plekken waar de dieren zijn aangespoeld maken beide deel uit van beschermde Natura 2000-gebieden. Daarom wil de Partij voor de Dieren weten of de provincie wel voldoende toezicht houdt op onder meer de naleving van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet in die gebieden.

Ook wil de partij dat er onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak van de aangespoelde bruinvissen en zeehonden en dat de uitslag hiervan bekend wordt gemaakt. Verder vraagt ze of ook Gedeputeerde Staten het voor mogelijk houden dat de dood van de zeehonden te maken kan hebben met visnetten, die in de Grevelingen en in de Voordelta staan. Als dat zo is, wil de partij weten wat de provincie daar aan gaat doen.

Bron ©PiepVandaag.nl