Het recente besluit om alleen voor konijnen een jachtverbod uit te vaardigen maar voor hazen slechts in 3 provincies is De Faunabescherming – en veel anderen – in het verkeerde keelgat geschoten. Konijnen én hazen hebben het op dit moment erg moeilijk in Nederland, maar de haas wordt in de meeste provincies nog steeds niet beschermd. In een open brief aan de minister voor Natuur en Stikstof pleit De Faunabescherming voor intrekken van alle jachtvrijstellingen: ‘Zet de wildlijst op nul.’

zet de wildlijst op nul
Minister, zet de wildlijst op nul! | Foto (haas): publiek domein

Een flinke meerderheid in Nederland vindt dat hobbyjacht helemaal uitgebannen moet worden. De Faunabescherming sluit zich daarbij aan en wijst op inconsequent beleid tussen de verschillende bedreigde soorten en de invloed van ‘belanghebbenden’ bij het bepalen voor welke dieren een vrijstelling geldt.

Wildlijst op nul

De open brief werd op 20 mei gepubliceerd op de website van De Faunabescherming, maar er is weinig aandacht voor geweest. Daarom hieronder de tekst:

Geachte minister Van der Wal,

Met ongeloof en opperste verbazing heeft De Faunabescherming kennisgenomen van uw voornemen om slechts voor het konijn de jacht dit jaar te sluiten, en voor de haas in drie provincies.

Ten eerste is het in deze tijd onbegrijpelijk dat het doodschieten van dieren voor het plezier überhaupt nog wordt toegestaan. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking is hiertegen, zo blijkt uit onderzoek van I&O research. En ongeveer de helft van het parlement ook.

Ten tweede is al bij de vaststelling van de Flora- en faunawet in 1998 besloten om de patrijs niet meer op de wildlijst te plaatsen, vanwege de slechte staat van instandhouding van deze soort.

Inmiddels is komen vast te staan dat de staat van instandhouding van konijn en haas “Zeer ongunstig” is (Wageningen Environmental Research). Bovendien is uit onderzoek van Sovon gebleken dat de staat van instandhouding van de drie vogelsoorten op de wildlijst, houtduif, wilde eend en fazant “matig ongunstig” tot “zeer ongunstig” is.

Het is wat ons betreft onbestaanbaar om aan deze onafhankelijke onderzoeksresultaten te laten tornen door de belanghebbenden, de leden van de jagersvereniging, die met een door hen ingehuurd commercieel onderzoekbureau opnieuw tellingen hebben laten verrichten teneinde het tegendeel van dit onderzoek te bewijzen. Jagers hebben in het verleden keer op keer bewezen tot veel te hoge tellingen te komen.

Het lijkt voor de hand te liggen om de wildlijst leeg te maken. Opgemerkt moet worden, dat ook de landelijke vrijstellingen voor houtduif en konijn, en de verschillende provinciale vrijstellingen die nog gelden voor de soorten houtduif, konijn, haas en wilde eend op grond van de ongunstige staat van instandhouding zouden moeten worden ingetrokken. Want anders mag er tijdens het jachtseizoen in het najaar misschien niet meer op deze soorten geschoten worden, maar gedurende het hele jaar, op grond van die vrijstellingen, wel.

Wij verzoeken u daarom met klem om de wildlijst tot nul soorten te reduceren, de landelijke vrijstellingen in te trekken en de verschillende provincies te verzoeken om de provinciale vrijstellingen ook in te trekken.

Verder heeft het ons verbaasd dat u de jagersvereniging voorinzage heeft gegeven in de onderzoeksresultaten (nog voor u die naar het parlement zond), u met de jagers gesproken heeft vóór bekendmaking van uw plannen en dat (volgens de jagers) uw voornemen zou zijn te komen tot een mogelijke herziening van het telprotocol met inschakeling van belangenbehartigers uit de jachtwereld.

Kunt u aangeven of en op welke wijze dierenbeschermers, faunabeschermers, natuurbeschermers en onafhankelijke onderzoekers bij dit proces zullen worden betrokken?

Wij zijn bereid met u in overleg te treden over dit onderwerp, zoals u eerder met andere belanghebbenden in overleg trad.
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens De Faunabescherming,
Quintijn Hoogenboom
Secretaris
(aldus verzonden op 20 mei 2022)

Op Overheid.nl loopt t/m 9 juni een internetconsultatie over de wildlijst. Tot nu toe hebben veel jagers hier kenbaar gemaakt dat het met de hazenstand veel beter gesteld zou zijn dan uit het onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt. De Faunabescherming roept alle dieren- en  natuurliefhebbers op die vinden dat politieke beslissingen op basis van onpartijdige, wetenschappelijke informatie gebaseerd moeten zijn, dit te melden en te pleiten voor het ‘op nul zetten’ van de wildlijst en alle vrijstellingen in te trekken.

Bron: