Caring Vets heeft nog niet eerder gereageerd op de bezetting van een varkensstal door dierenactivisten in Boxtel, maar acht het nu toch noodzakelijk, omdat het duidelijk wordt dat door alle tumult het ware probleem volledig is ondergesneeuwd: het lijden van varkens in de bio-industrie en het structureel ongestraft overtreden van de wet die deze dieren zou moeten beschermen.

Caring Vets
Caring Vets: De filmbeelden tonen de ‘normale’ gang van zaken in de industriële varkenshouderij | Foto: Meat the Victims

Belangenorganisaties en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) haastten zich om te zeggen dat de op 13 mei gemaakte beelden geen abnormale feiten lieten zien. Wij zijn het volledig met hen eens: de filmbeelden tonen de ‘normale’ gang van zaken in de industriële varkenshouderij:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Overtredingen

De Wet dieren en het Besluit houders van dieren, opgesteld om dieren te beschermen, worden in de praktijk veelvuldig en waar mogelijk omzeild en overtreden, daarnaast is bij overtredingen de strafmaat meestal laag. Dit bleek onlangs in een zaak die jarenlange ernstige mishandeling van huisdieren betrof. De politierechter maakte een overweging mede gebaseerd op het feit dat de geaccepteerde manier van houden van dieren in de vee-industrie tot soortgelijke nare dossiers kan leiden. Hieruit valt op te maken dat de rechter concludeert dat dieren in de bio-industrie regelmatig de nodige zorg wordt onthouden en overtredingen plaatsvinden zonder juridische gevolgen en dat dit maatschappelijk wordt geaccepteerd. Overtredingen zoals het onthouden van voer bij de ouderdieren van vleeskuikens; het onthouden van individuele zorg voor zieke en zwakke dieren, maar ook overtredingen van het verbod op staarten couperen bij biggen (zonder verdoving en zonder pijnstilling) vinden structureel plaats.

Onderzoek toont aan dat niet-menselijke dieren dezelfde emoties en vergelijkbare behoeftes hebben als wij ‘mens-dieren’, waardoor terecht steeds meer maatschappelijke discussie gevoerd wordt over hoe wij met dieren dienen om te gaan. De moraal betreffende dierenwelzijn ondergaat langzaamaan een omwenteling, waarbij de conservatieven de hakken steeds vaster in het zand zetten, terwijl het voor diegenen die het anders willen niet snel genoeg kan gaan.

Afschaffing bio-industrie

Echter, bestaande wetten dienen consequent gehandhaafd te worden. Mishandeling en verwaarlozing van dieren, waar en door wie dan ook, dienen bestraft te worden. Momenteel wegen de economische belangen van de bio-industrie vele malen zwaarder dan de rechten van het gehouden dier. Door veel rumoer te maken over de inbraak in Boxtel proberen de industriële veehouders en hun belangenbehartigers de aandacht af te leiden van de essentie waarover de discussie zou moeten gaan: de afschaffing van de bio-industrie. Het wordt tijd om ook dieren een leven te gunnen waarin zij zich kunnen gedragen naar hun ethologische en fysieke behoeften. Industriële veehouders beseffen terdege dat wat er binnen hun stallen gebeurt op meer en meer maatschappelijk verzet stuit. Met het afschaffen van deze vorm van veehouderij komt er een einde aan drama’s zoals nu in Winterswijk (waarbij 900 varkens in een stal zijn gestikt) en hoeft er geen vrees meer te zijn voor illegale acties van burgers waarbij voor veehouders belastende filmbeelden openbaar worden gemaakt.

In de hoop dat rechters, politici en belangenorganisaties van dierenhouders zich meer bewust worden van de intrinsieke waarde en de rechten van dieren scharen wij ons volledig achter rechtsfilosoof Janneke Vink die in het artikel in Trouw van 20 mei jl. het opnemen van morele rechten van dieren in de grondwet voorstaat. Wij pleiten verder voor een strakke handhaving van de bestaande wetten met voldoende toezicht en straffen die passend zijn bij het misbruik van een kwetsbare groep in de samenleving: de dieren, die immers niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Caring Vets

  • Lees ook:

Karen’s blog: Ik baal van Boxtel