De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de derde doelstelling:

Ontwikkel een wereldwijd programma dat tot doel heeft betere bescherming en herstel van vitale habitats in de oceaan en in de kuststreken, en ontwikkel een wereldwijde blauwe koolstofmarkt zodat door deze habitatbescherming directe economische groei kan worden bereikt.

Vitale kustgebieden bevatten kweekgronden en kraamkamers voor de visserij, vertegenwoordigen een hoge mate van biodiversiteit, maken “blauwe koolstof” *) mogelijk en geven mogelijkheid voor duurzame menselijke activiteiten zoals ecotoerisme. Dat deze kustgebieden behouden en versterkt worden, is van cruciaal belang voor het veilig stellen van de voedselproductie en voor armoedebestrijding.

Herstel van habitat en biodiversiteit staat of valt met beschermingsmaatregelen, zoals het aanwijzen van gebieden als MPA (marine protected areas, dus als reservaat) of verandering van gebruik naar duurzaam gebruik. Hiervoor zijn investeringen door de internationale gemeenschap nodig en subsidies teneinde te kunnen omschakelen naar duurzaamheid. Uiteindelijk zal de verantwoordelijkheid voor het beschermen en herstellen van vitale kustgebieden bij de lidstaten liggen, aangezien deze habitats in het algemeen onder nationale regelgeving vallen. Eén van de middelen waardoor betere bescherming van vitale kust- en zeehabitats in een groene economie kan plaatsvinden is economische stimulering.

Verspreiding mangrovebossen, zeegras en zoutmoerassen over de wereld
Verspreiding mangrovebossen, zeegras en zoutmoerassen over de wereld

Hoofddoelstellingen van het voorstel:

  1. Formuleer doelstellingen voor de bescherming en het herstel van kustgebieden, met duidelijke tijdpaden en afspraken, en propageer een groene economie;
  2. Versterk overleg op nationaal en internationaal niveau om landen in staat te stellen om subsidies te verstrekken voor het omschakelen naar meer duurzame methoden;
  3. Ontwikkel een wereldwijde strategie met betrekking tot blauwe koolstof;
  4. Ga samenwerken met bestaande internationale koolstofmarkten om een blauwe koolstofmarkt op poten te zetten, zodat zee- en kustgebieden die koolstof kunnen opnemen kunnen worden beschermd;
  5. Creëer wereldwijde acceptatie van zee- en kusthabitats als een nieuwe vorm van verhandelbare koolstof via een wereldwijd blauwekoolstof fonds.

*) Blauwe koolstof: door vegetatie van mangrovebossen, zeegras en zoutmoerassen (een voorbeeld van een zoutmoeras is de Slufter op Texel) kunnen kustgebieden (d.m.v. koolstofassimilatie) veel CO2 opnemen. Als zodanig gedragen zij zich precies als het tropisch regenwoud. Een groot probleem is dat de mens deze kustgebieden vier maal zo snel afbreekt als de tropische regenwouden.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande