korhoenders
Foto: Vogelbescherming

Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland, zo meldt de Vogelbescherming op haar website. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders. Momenteel is een Nederlandse delegatie in Zweden om vijf korhoenders te vangen. De vogels zullen op heel korte termijn op de Sallandse Heuvelrug worden bijgeplaatst. 

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de achteruitgang van het korhoen in Nederland. De zwarte korhaan met zijn imponerende baltsgedrag was vroeger een algemeen voorkomende vogel in ons land, maar leeft nu alleen nog op de Sallandse Heuvelrug. De provincie Overijssel heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten besloten om bijplaatsen van buitenlandse vogels als uiterste middel in te zetten om het korhoen voor Nederland te behouden. Gelijktijdig vindt onderzoek plaats naar de leefomgeving en oorzaak van de hoge sterfte onder de korhoenders. Over twee jaar wordt de balans opgemaakt. Als de populatie ook door bijplaatsen niet te redden valt, dan is het einde verhaal voor het wilde korhoen in Nederland.

Het korhoen is een ambassadeur voor een gezond ecosysteem. Als deze soort aanwezig is, dat is dat een signaal dat een ecosysteem nog redelijk intact is en herstelmogelijkheden een kans maken. Het wilde korhoen kwam vroeger in grote delen van Nederland voor. Sinds enkele decennia zijn ze door de afname van het heide-areaal en het veranderende agrarisch gebruik overal verdwenen, behalve in Overijssel. De soort is een bijzondere verschijning en een icoon van het heide- en hoogveengebied met aanliggende extensieve landbouwgronden. Van de maatregelen die eerder in het natuurgebied zijn genomen, hebben veel soorten geprofiteerd. Bijvoorbeeld de roodborsttapuitnachtzwaluw en veldleeuwerik. Maar het korhoen nog niet.

De korhoenders die bijgeplaatst gaan worden, komen uit Zweden. Ze worden gevangen op plekken waar stabiel toenemende populaties zijn en waar er zelfs nog op korhoenders wordt gejaagd. Ze worden na vangst zo snel mogelijk naar Nederland getransporteerd en binnen 30 uur weer losgelaten. We werken daarbij nauw samen met natuurbeschermers en wetenschappers uit Duitsland. Zij hebben al ervaring met het bijplaatsen van wilde korhoenders. De kans op overleving is niet op voorhand in te schatten, maar de eerste ervaringen met bijplaatsen in Duitsland zijn hoopgevend.

The Famous Grouse

De kosten van dit project voor 2012 en 2013 bedragen in totaal 90.000 euro. Dit bedrag omvat de eenmalige kosten  voor de benodigde onderzoeken, het bijplaatsen en monitoren. Van dit bedrag wordt een substantieel deel gesponsord door The Famous Grouse. Het whiskymerk dat het Schotse sneeuwhoen prominent op het label heeft staan en als sponsor is verbonden aan Vogelbescherming Nederland. Famous Grouse wil graag helpen het korhoen voor Nederland te behouden. Daarnaast dragen het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bij.

Bron ©PiepVandaag.nl