Achteruitgang Convenant Weidegang

Het jaarlijkse voortgangsrapport van het Convenant Weidegang is die naam niet waard, want er is per saldo achteruitgang te melden. Nog meer koeien zien geen weide meer. Het streven van ruim zestig bij melk betrokken partijen om het aantal melkveebedrijven met koeien in de wei tenminste te handhaven op het niveau van 2012 is niet geslaagd. Het aantal melkveebedrijven dat weidegang kent, is gezakt van 81,2 procent in 2012 naar 80 procent in 2013. Overigens voldoet hiervan maar 72,2 procent van de melkveehouders ook daadwerkelijk aan de minimaal gestelde weidenorm waarbij melkkoeien gedurende tenminste 120 dagen per jaar en ten minste 6 uur per dag buiten grazen.

wei
©cc Milieucentrum Utrecht

WSPA is bij de oprichting in 2012 buiten het convenant gebleven, omdat het ambitieniveau – stabilisatie – te laag is. Bovendien zegt het tellen van het aantal melkveebedrijven met weidegang weinig over het aantal dieren dat werkelijk in de wei komt. Daar gaat het immers om en de afgelopen jaren was er een duidelijke trend te zien van steeds meer koeien die permanent binnen staan.

Verschillende deelnemers aan het Convenant merken ook zelf op dat het met de doelstelling niet goed gaat. Andere erkennen dat eveneens, maar hopen erop dat de stimuleringsmaatregelen van de regering deze verkeerde trend in 2014 zullen keren. Dat is te hopen, want eigen aanvullende initiatieven van deelnemers voor komend jaar zijn in de voortgangsrapportage slechts mondjesmaat te vinden. Het is vooral hetzelfde, soms meer van het zelfde.

WSPA pleit ervoor dat alle deelnemers aan het Convenant niet alleen nieuwe initiatieven nemen, maar daar ook concrete stappenplannen aan verbinden. Zo zouden de supermarkten die het convenant tekenden het aandeel zuivelproducten met een weidemelkgarantie kunnen verhogen. Met uiteindelijk als doel 70 procent van de zuivelproducten deze garantie te geven. Nu heeft gemiddeld slechts 21 procent van de zuivelproducten in schappen van deze supermarkten een weideganggarantie. Zuivelproducenten kunnen een weidegangpremie toekennen en die ook stap voor stap verhogen.

“De sector zegt zelf beleid te kunnen maken en liever weinig overheidsbemoeienis te zien, terwijl die bemoeienis tegelijkertijd onmisbaar lijkt om de ontwikkeling in de goede richting te krijgen. Dat is op zijn minst opmerkelijk”, aldus directeur Ruud Tombrock van WSPA.

Persbericht World Society for the Protection of Animals