De konijnenhouderij in Nederland is een gruwelijke industrie waarin dierenwelzijn geen enkele rol speelt. De konijnen worden opgefokt ik krappe kooien, leven op gaas, lopen verwondingen en ziektes op en kunnen op geen enkele wijze natuurlijk gedrag vertonen. Dat er door de jaren heen niets veranderde op dat vlak blijkt uit nieuw gepubliceerde undercoverbeelden.

konijnenhouderij
De konijnenhouderij is een gruwelijke industrie | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

Konijn in Nood en Animal Rights onderzochten een jaar lang de commerciële konijnenhouderij in Nederland. De aangetroffen omstandigheden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel zijn ronduit schokkend. Op veel locaties worden konijnen nog steeds gehouden in kleine, volgepakte kooien die alleen te vergelijken zijn met de reeds verboden legbatterijen voor hennen of de per 2024 verboden nertsenkooien. Maar ook bij de hoogste welzijnsstandaard van de zogenaamde ‘parkkooien’ tonen de beelden een ongelofelijke hoeveelheid dierenleed.

Trauma’s en infecties

Tussen oktober 2018 en november 2019 werd ongeveer een kwart van de naar schatting 40 overgebleven konijnenbedrijven geïnspecteerd. Bijna overal troffen de onderzoekers dode, zieke en stervende dieren aan tussen de levende konijnen. Konijnen hebben voetverwondingen of beschadigde of ontbrekende oren. Trauma en bacteriële of parasitaire infecties kunnen de oorzaak zijn voor de gefilmde verlamming van het achterlijf, scheve nekken, en vervormde achterpoot, naast de vele sterfgevallen.

Al deze aandoeningen zijn te zien in onderstaande video (let op, schokkende en trieste beelden!):

Veel konijnen brengen hun hele korte leven nog steeds op een bodem van gaas door waar hun pootjes niet op gebouwd zijn. Gaasbodems veroorzaken voetzoolaandoeningen: wonden, kale plekken en eeltknobbels. Wanneer de voetzolen zijn verwond is dit niet alleen pijnlijk voor het dier; er kunnen ook bacteriën binnendringen en zo een secundaire infectie veroorzaken.

konijnenhouderij
Lange rijen kooien | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

Geen ruimte voor natuurlijk gedrag

Er is weinig mogelijkheid voor konijnen, in welk houderijsysteem dan ook, om hun natuurlijk gedrag te uiten. Er is niet of nauwelijks ruimte voor huppelen en rennen, geen mogelijkheid tot graven. Deze konijnen komen nooit buiten en zien nooit daglicht. Ze leven niet in natuurlijke groepssamenstellingen, lopen over een ondergrond met spleten, bevinden zich continu boven hun eigen uitwerpselen en ademen de ammoniaklucht daarvan in. Daarnaast is er continu herrie van de mechanische ventilatie en muziekinstallaties.

De moederdieren leven eenzaam in hun kooien wanneer ze geen jongen hebben. De organisaties constateerden vaak een schrijnende afwezigheid van verrijkings- en schuilmateriaal. Het is daarbij twijfelachtig of de wettelijk verplichte tweemaal-daagse controle van de dieren op sommige bedrijven plaatsvindt en of zieke en gewonde dieren medische hulp en afzondering krijgen.

Antibiotica en resistentie

Naast de standaard welzijnsproblemen kampt de sector met uitbraken van besmettelijke ziekten, waardoor het sterftecijfer in de konijnenstallen tot piekhoogten kan oplopen. Dit leidt weer tot een extreem hoog antibioticagebruik in deze sector, wat door toegenomen resistentie ook een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid.

konijnenhouderij
Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

1.500.000 geslachte konijnen

Er zijn in Nederland op ieder moment ongeveer 300.000 konijnen die voor hun vlees worden gehouden, die iedere 10 tot 11 weken naar de slacht gaan. Zo kom je op grofweg anderhalf miljoen geslachte konijnen per jaar.

De consumptie van konijnenvlees is in Nederland niet populair en ligt rond de 650 gram per hoofd van de bevolking per jaar, met vooral een piek rond kerst. Nederland heeft geen gespecialiseerd slachthuis voor konijnen en de slachtrijpe dieren gaan dan ook op transport naar België of Duitsland. Slechts een deel vindt zijn weg weer terug naar Nederlandse supermarkten.

Vernietigende rapporten

Het is al langer bekend dat de konijnenhouderij een verschrikkelijk systeem is. Het oordeel in rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA) en Wageningen Universiteit is vernietigend voor de konijnenhouderij. Wageningen meldt bijvoorbeeld dat er bij konijnen ‘hoge scores voor ongerief’ voor komen en deze ‘worden vooral veroorzaakt door houderijcondities’. Toch geeft, in een antwoord bij de begrotingsstaten van het Ministerie van LNV voor 2020, de landbouwminister aan dat de ‘uitval’ bij de konijnenhouderij niet wordt geregistreerd.

In haar jaarplan voor 2018 meldt de NVWA dat vanwege financiële krimp in de konijnenhouderij ‘nalevingsmeting en gericht inspecteren’ niet meer plaatsvindt.

konijnenhouderij
Dood konijn tussen de levende dieren | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

Afschaffen konijnenhouderij enige oplossing

Naar aanleiding van de maatschappelijke kritiek heeft de konijnensector ingezet op ‘betere huisvestingssystemen’ met welluidende namen als ‘welzijnskooien’ en ‘parkhuisvesting’. Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen:

“In realiteit beantwoorden ook de nieuwere huisvestingsnormen in de verste verte niet aan de natuurlijke behoeften en gedragingen van konijnen en brengen ze de massale sterfte van konijnen in dit systeem niet naar beneden. Het is tijd om te concluderen dat de konijnenhouderij op geen enkele wijze in staat is om te voldoen aan de behoeftes van konijnen en dat konijnen volstrekt ongeschikt zijn voor de vee-industrie. We moeten daarom stoppen met de zoektocht naar steeds weer kleine, vaak denkbeeldige, verbeteringen in de houderij omstandigheden.”

De nieuwe huisvestingssystemen brengen zelfs steeds opnieuw welzijnsproblemen met zich mee: de voedsters vertonen agressief gedrag wanneer ze in een groep gehuisvest worden en hygiëne wordt een probleem zodra verrijkingsmateriaal en betere bodems worden gegeven. Vermeulen:

“Dierenwelzijn is een illusie in de konijnenhouderij. Dit systeem behoeft geen verbeteringen, maar afschaffing.”

konijnenhouderij
Dit systeem behoeft geen verbeteringen, maar afschaffing | Foto: screenshot video Animal Rights/Vimeo

De consument is aan zet

Minister Schouten gaf het afgelopen jaar regelmatig aan dat het in de eerste plaats de taak van de consument zelf is om zich te informeren over de producten die hij of zij koopt. Dit is echter niet mogelijk zonder de consument een eerlijke blik te gunnen in het houderijsysteem, waardoor undercoverbeelden altijd noodzakelijk blijven.

De feestdagen zijn bij uitstek een tijd van bezinning en gaan vaak vergezeld van een oproep tot vrede op aarde. Konijn in Nood en Animal Rights roepen iedereen op om het ‘kerstkonijn’ van tafel te laten en te kiezen voor een vreedzaam, plantaardig alternatief.

Bron: