In oktober 2020 moet er tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in Kunming, China, een mondiaal natuurakkoord gesloten worden, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor pleit natuurbeschermingsorganisatie International Union for Conservation of Nature (IUCN).

mondiaal natuurakkoord
IUCN pleit voor mondiaal natuurakkoord in 2020 | Foto: publiek domein

Van 1 tot en met 3 juli aanstaande komen honderden natuurorganisaties uit heel Europa bijeen in Rotterdam om voorbereidingen te treffen voor een mondiaal natuurakkoord. Europees directeur Luc Bas van de IUCN:

“Tijdens deze conferentie geven we onze Europese regeringsleiders een duidelijke to-do lijst mee. Concrete, bindende doelstellingen om natuur te beschermen, zowel binnen als buiten de Europese grenzen, zijn nodig voor een krachtig akkoord.”

Biodiversiteit even belangrijk als klimaat

In mei waarschuwde de aan de VN gelieerde organisatie IPBES dat planten- en diersoorten op aarde in zo’n rap tempo afnemen dat ook het menselijk leven wordt bedreigd. Luc Bas:

“Dankzij dit rapport is bij veel mensen duidelijk geworden dat biodiversiteit minstens zo belangrijk is voor onze toekomst als een stabiel klimaat. Maar het is nu zaak dat dit bewustzijn ook snel uitmondt in actie: het komende jaar is cruciaal om het tij te keren.”

Een eerste stap daartoe wordt van 1 tot en met 3 juli gezet in Rotterdam, tijdens het IUCN Regional Conservation Forum. In totaal zijn ruim 375 natuurorganisaties en duizenden wetenschappers uit 58 Europese landen uitgenodigd op de conferentie. Bas:

“Alle kennis die Europabreed beschikbaar is over wat er nodig is om biodiversiteit te beschermen komt hier samen. Dit is onze kans om vanuit de natuurbeweging een duidelijke to-do lijst mee te geven aan onze Europese regeringsleiders.”

mondiaal natuurakkoord
Ontbossing voor de productie van palmolie | Foto: Wakx/flickr

Verkleinen ecologische voetafdruk

Op die to-do lijst zal in ieder geval staan dat Europa zijn ecologische voetafdruk over de grens moet verkleinen. Nu is de Europese economie een van de grootste veroorzakers van internationaal biodiversiteitsverlies. Zo wordt jaarlijks 40 miljoen ton soja geïmporteerd, voornamelijk voor veevoeder. Slechts 13 procent van de in Europa gebruikte soja is aantoonbaar ontbossingsvrij. Luc Bas:

“Voor al die andere tonnen zijn dus zeer waarschijnlijk grote delen oerwoud verwoest. Dat moet snel anders.”

Maar ook binnen de eigen grenzen moeten we natuur meer koesteren en beschermen. In Europa valt verreweg de meeste winst te behalen in de landbouw, zo stelt Bas:

“We moeten toe naar een landbouw die samenwerkt met de natuur in plaats van roofbouw op te plegen. Daarin kan Europa een voorbeeldrol spelen.”

Investeren in natuur kan bovendien bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Behoud van bos is zelfs de meest kostenefficiënte manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan:

“Deze natuurlijke klimaatoplossing kan 37 procent van de benodigde emissiereductie leveren in de periode 2020-2030.”

mondiaal natuurakkoord
Klimaatverandering en gebrek aan biodiversiteit bedreigen de gehele planeet | Foto: woodleywonderworks/flickr

Mondiaal natuurakkoord als keerpunt

Uiteindelijk is het niet genoeg als alleen Europa haar beleid aanpast: om de trend in natuurverlies te keren is een wereldwijde inspanning nodig, meent Bas. Het keerpunt hiervoor wordt verwacht in oktober 2020 in Kunming, China. Tijdens de Biodiversiteitstop die dan plaatsvindt moeten wereldleiders zich in een mondiaal natuurakkoord committeren aan ambitieuze en bindende afspraken die de leefbaarheid van onze planeet veiligstellen:

“Europa kan daar het goede voorbeeld geven en zorgen dat we het ambitieniveau hoog houden. Die opdracht hopen wij nu mee te geven.”

Bron: