Het omstreden Ganzenakkoord is van de baan. Het akkoord is een afspraak tussen zeven landbouw- en natuurorganisaties en provincies over het zogenaamde beheer van de ganzen in Nederland. 

Ganzen - ganzenakkoord
Foto: jacqueline-w via Compfight cc

Begin januari werd duidelijk dat als gevolg van dit akkoord 500.000 ganzen gedood zouden worden door middel van vergassing en jacht. De ganzen zouden schade aanbrengen aan landbouwgronden en gewassen.

Staatsbosbeheer, LTO Nederland en zelfs de Vogelbescherming steunen de voorgenomen slacht onder de ganzenpopulatie.

Op 1 januari 2014 had het akkoord in werking moeten treden maar er is onenigheid ontstaan over de winterrust van de dieren. Volgens de Vogelbescherming en Natuurmonumenten is LTO niet bereid de winterrust van de ganzen te respecteren.

“Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 1 januari 2014”, schrijft het Inter Provinciaal Overleg (IPO).

Er zou geen unaniem draagvlak zijn.

Harm Evert Waalkens, oud-Kamerlid en voorzitter van de ‘Ganzen-7’ is zegt “teleurgesteld te zijn dat het akkoord in het zicht van de inwerkingtreding alsnog gesneuveld is”.

Johannes Kramer, de Friese geduputeerde heeft laten weten dat de provincies nu met de Ganzen-7 afzonderlijke afspraken gaan maken over het zogenaamde ganzenbeheer.

Sovon Vogelonderzoek heeft vorige week op basis van tellingen bekend gemaakt dat het afschieten van ganzen niet helpt.

Feit is dat er inmiddels legio alternatieven zijn om ganzen bij landbouwgronden weg te houden en feit is ook dat wetenschappelijk is onderzocht dat afschot alsmede het vergassen van ganzen absoluut geen effect heeft op de populatie op langere termijn.

Afschot en vergassing van de dieren is symptoombestrijding. De belangrijkste oplossing is het minder aantrekkelijk inrichten van het landschap voor de ganzen.

Hopelijk gaan de Ganzen-7 opnieuw in overleg met nu als uitgangspunt diervriendelijke en duurzame alternatieven om de populatie ganzen in Nederland te verkleinen.

Bron: Volkskrant.nl ©PiepVandaag.nl