Neurolink Corp, het bedrijf van Elon Musk gericht op hersenimplantaten, is het middelpunt van een onderzoek naar onnodig lijden en doden van zeker 1.500 proefdieren. Uit recent onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Landbouw blijkt Musk grote druk te hebben uitgevoerd op zijn werknemers om sneller te werken. Als gevolg hiervan zijn er veel fouten gemaakt, en zijn meer proefdieren dan verwacht aan de testen onderworpen.

1500 proefdieren
Neurolink van Elon Musk onderzocht voor de dood van 1500 proefdieren | Foto (illustratief): publiek domein

Musk is onlangs veel in het nieuws geweest vanwege zijn aankoop van het social media-platform Twitter, waarna veel oproer is ontstaan. Daarnaast is de CEO bekend als eigenaar van de elektrische autofabrikant Tesla en het raketbedrijf SpaceX.

Onderzoek

Momenteel speelt Musks bedrijf voor medische hulpmiddelen Neurolink Corp de hoofdrol in een federaal onderzoek. Er zijn mogelijke schendingen van de Dierenwelzijnswet in de Verenigde Staten begaan. Werknemers van het bedrijf hadden klachten ingediend over de werkwijze bij dierproeven. Er zou overhaast gewerkt worden. De reden hiervoor zou de druk zijn die de CEO op zijn werknemers uitoefent. Deze werkwijze resulteert in het maken van ernstige en onnodige fouten, waarbij onnodig veel dieren lijden en sterven. Ten minste vijf dierentesters hadden intern gevraagd om een meer traditionele werkwijze omwille het dierenwelzijn.

Het onderzoek is op verzoek van een federaal aanklager gestart door de inspecteur-generaal van het ministerie van Landbouw. Reuters, evenals andere bronnen die bekend zijn met het onderzoek en de bedrijfsvoering, hebben documenten met klachten van intern personeel geverifieerd. Het gaat om tientallen documenten, waaronder gerapporteerde berichten, audio-opnames, e-mails, presentaties, rapporten en interviews met meer dan twintig huidige en voormalige medewerkers van Neurolink Corp.

Dierproeven hersenimplantaat

Neurolink Corp doet onderzoek naar de ontwikkeling van hersenimplantaten. Het doel is verlamde mensen weer te helpen lopen en andere neurologische aandoeningen te verhelpen. Bij de ontwikkeling van de implantaten wordt gebruikgemaakt van proefdieren.

De dieren worden gedood na het uitvoeren van de proeven. De reden hiervoor is dat de proefdieren post-mortem kunnen worden onderzocht. Daarnaast worden ze zo uit hun lijden verlost. Echter vanwege de overhaaste uitvoering van de testen bij Neurolink, mislukken veel proeven door menselijke fouten. Hierdoor moeten deze experimenten daarom opnieuw worden uitgevoerd. Deze manier van werken heeft geleid tot een hogere sterftecijfer, doordat er uiteindelijk veel meer proefdieren zijn gebruikt.

Enkele grote fouten die het personeel had kunnen voorkomen bestonden uit het inbrengen van implantaten op een verkeerde plaats, het inbrengen van een implantaat van de verkeerde maat, en het gebruiken van de verkeerde lijm.

Varkens

In 2021 werden bij 25 van de 60 varkens apparaten van de verkeerde maat geïmplanteerd. Met meer voorbereiding had deze menselijke fout voorkomen kunnen worden. Het experiment werd opnieuw uitgevoerd, waarbij 36 extra schapen – evenals de varkens – na afloop werden gedood. Bovendien werd bij twee andere operaties bij twee varkens een implantaat op de verkeerde plaats ingebracht. Deze fout had volgens experts gemakkelijk voorkomen kunnen worden door de wervels zorgvuldig te tellen voorafgaande aan de implantatie.

Dierenarts bij Neurolink Corp, Sam Baker:

“Op basis van de lage kans op volledig herstel … en het huidige slechte psychologisch welzijn, werd besloten dat euthanasie de enige juiste manier van handelen was.”

Onnodig veel sterfgevallen

Uit het onderzoek blijkt dat Neurolink Corp sinds 2018 in totaal 1.500 dieren heeft gedood, waaronder 280 schapen, varkens en apen. Naast deze dieren heeft het bedrijf ook experimenten uitgevoerd met muizen en ratten. Deze getallen zijn een ruwe schatting van Reuters en andere bronnen met directe kennis van de dierproeven van het bedrijf.

Musk eiste om onderzoek te versnellen. Reuters identificeerde tijdens het onderzoek tenminste vier experimenten met 86 varkens en twee apen die waren mislukt en opnieuw werden uitgevoerd. Met als gevolg het doden van nog meer dieren. Volgens drie huidige en voormalige medewerkers waren deze mislukkingen te wijten aan een gebrek aan voorbereiding door het testpersoneel dat onder hoge tijdsdruk stond.

Medewerker

In een bericht van een medewerker aan collega´s gaf hij aan dat de gehaaste werkwijze leidde tot onvoldoende voorbereide en overbelaste medewerkers. Zij moesten zich haasten te deadline te halen en op het laatste moment nog wijzigingen aan te brengen voor operaties, waardoor de dieren risico´s liepen. Elon Musk:

“Over het algemeen gaan we gewoon niet snel genoeg. Ik wordt er gek van!”

Drie bronnen geven aan herhaaldelijk de CEO te hebben horen zeggen dat werknemers zich moeten voorstellen een bom op het hoofd te hebben, om ze sneller te laten werken. Ook schijnt hij gezegd te hebben een marktfalen te veroorzaken, tenzij er meer vooruitgang werd geboekt. Een opmerking die door zijn werknemers werd opgevat als een dreigement de voortgang van de experimenten stop te zetten.

Dierentesters van het bedrijf hebben enkele maanden geleden enig tegengas gegeven tegen Musk toen hij mededeelde binnenkort te willen beginnen met onderzoek op zwijnen. De wetenschappers wilden eerst uitzoeken hoe zij de operatietijd konden verkorten, omdat zwijnen niet lange tijd onder narcose kunnen verblijven. Het experiment is om deze reden uitgesteld.

Federaal onderzoek

De eerste klachten werden in februari ingediend bij de USDA (ministerie van Landbouw) door dierenrechtengroep Physicians Committee for Responsible Medicine. Het betrof een experiment van Neurolink Corp in samenwerking met Universiteit van California, Davis (UC-Davis). Door tot twee maal toe de verkeerde chirurgische lijm te gebruiken, stierven twee apen tijdens de operatie. Andere apen ondervonden andere complicaties vanwege de implantaten. Het bedrijf heeft bekend zes apen te hebben gedood op veterinair advies vanwege gezondheidsproblemen door de experimenten.

De lijm zou overigens een goedgekeurd product zijn door de Food and Drug Administration. De FDA controleert de kwaliteit van voedsel en medicijnen. Via een federaal aanklager in het noordelijk district van Californië zijn de klachten van de dierenrechtengroep terechtgekomen bij de generaal-inspecteur van het ministerie van Landbouw. Sindsdien is er een officieel onderzoek ingesteld dat zich concentreert op de eigen faciliteiten van Neurolink Corp die sinds 2020 in Californië en Texas in werking zijn.

Volgens Delcianna Winders, directeur van het Animal Law and Policy Institute aan de Vermont Law and Graduate School en tegenstander van dierenproeven, is het zeer ongebruikelijk voor de inspecteur-generaal van de USDA om dierenonderzoeksfaciliteiten te onderzoeken. Daarnaast zegt Winders dat de inspecteur-generaal zich de afgelopen jaren vooral heeft gericht op hondengevechten en hanengevechten.

15 apen overleden door hersenimplantaten Elon Musk

Behandeling dieren

De Amerikaanse regelgeving specificeert geen maximaal aantal dieren dat mag worden gebruikt bij experimenten. Ook krijgen wetenschappers de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer en op welke manier de dieren moeten worden ingezet bij onderzoek. Uit de registratiedossiers blijkt Neurolink Corp alle USDA-inspecties te zijn doorgekomen. Deze voorschriften geven testbedrijven speelruimte en bemoeilijken het beschermen van het dierenwelzijn.

Anderzijds blijkt het bedrijf van Musk proefdieren toch vrij goed te behandelen vergeleken met soortgelijke bedrijven. Zo zeggen de bedrijfsleiders in hun faciliteit in Austen Texas een heus Apen Disneyland te hebben gecreëerd voor hun dieren, waar deze vrij kunnen vertieren. Musk zelf heeft in de beginjaren van het bedrijf gezegde een soort Taj Mahal te maken voor apen die in zijn faciliteit in de Bay Area in San Francisco verblijven. Het idee hierachter zou zijn de dieren voorafgaande aan de proeven een zo gelukkig mogelijk leven te geven.

Tot slot is Musk van plan om over zes maanden te beginnen met klinische proeven bij mensen. Echter blijkt er intern bij Neurolink Corp twijfel te zijn ontstaan aan de kwaliteit van de testresultaten als gevolg van de overhaaste experimenten. Dergelijke onzekerheid kan het proces van testen op mensen te vertragen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools