Na twee droge zomers leek 2020 iets beter uit te gaan pakken voor vlinders in Nederland. Maar toen kwam de maand augustus met een lange hittegolf, die een aantal toch al bedreigde vlindersoorten in kritieke toestand heeft gebracht. Er zijn soorten waar nog maar een enkel exemplaar van wordt waargenomen, of zelfs niet één. Het vlinderjaar is weliswaar nog niet ten einde, maar De Vlinderstichting vreest dat het voor die soorten de verkeerde kant op gaat.

vlinders in Nederland
De kommavlinder is een van de mogelijk verdwenen vlinders in Nederland | Foto: Svdmolen/Wikimedia

Vooral op de droogtegevoelige zandgronden werkt het regentekort door. Vlindersoorten die in het hoogveen leven, zoals het veenhooibestje, het veenbesblauwtje en de veenbedparelmoervlinder, lijken vrijwel verdwenen en dat geldt evenzeer voor soorten die afhankelijk zijn van stuifzand en droge heide. Van de heidevlinder en de grote parelmoervlinders is nog maar een fractie van het normale gemiddelde aantal waargenomen, helaas is de kommavlinder helemaal niet meer gezien. De droogte zorgt ervoor dat planten en bloemen verdrogen en sterven, waardoor rupsen en vlinders onvoldoende voedsel kunnen vinden.

vlinders in Nederland
Grote parelmoervlinder | Foto: Banco de imágenes del CNICE – MEC/Wikimedia

Aangepaste soorten

Er zijn ook vlinders die het wel goed doen in de omstandigheden van de afgelopen jaren. Het gaat dan om de kleine vuurvlinder, het hooibeestje, het bruine blauwtje en de kleine parelmoervlinder. Deze soorten zijn flexibel en kunnen zich goed aanpassen aan droge milieus. In gebieden waar natte heide te vinden, doet de kleine heidevlinder het ook goed.

vlinders in Nederland
Hooibeestje | Foto: Olaf Leillinger Wikimedia

Niet alleen droogte funest voor vlinders in Nederland

Voor een aantal door stressfactoren toch al in het nauw gedreven vlinders komt de droogte als een extra klap. Deze populaties hebben al langer last van hoge concentraties stikstof in de lucht. Op de lange termijn zal verlaging van de stikstofuitstoot hen kunnen helpen, maar alleen als nu eerst iets gedaan wordt aan de verdroging van hun voedselgronden. Wil men de vlinder in Nederland op stand houden, dan zal met spoed uitvoering moeten worden gegeven aan maatregelen die verdroging van de grond tegengaan.

vlinders in Nederland
De droogte is naast de stikstofcrisis een extra klap voor vlinders in Nederland | Foto: publiek domein

Meetnet vlinders

De Vlinderstichting monitort sinds 1990 het aantal vlinders en hun verspreiding via het Meetnet vlinders. De vlinders worden tussen april en september wekelijks langs vaste routes geteld. Wil je ook bijdragen, dan kun je je via hun website aanmelden en krijg je een route toegewezen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée