Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Een verbetering van de visstanden betekent niet dat er méér vis gevangen moet gaan worden. In internationale afspraken is vastgelegd dat de visserijdruk verder moet afnemen.

School vissen

Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De Europese raad van visserijministers stelt eind 2012 de nieuwe vangstquota vast voor 2013. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

Onderzoekers van IMARES Wageningen UR, hebben de voorlopige vangstadviezen van ICES vandaag gepresenteerd aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de visserijsector en maatschappelijke organisaties. Deze adviezen hebben onder andere betrekking op de bodemvisserij op tong, schol en kabeljauw in de Noordzee en op de visserij op haring. Hieronder volgen de beoordelingen door ICES van de voor Nederland belangrijkste visbestanden.

De stand van volwassen schol in de Noordzee is de afgelopen jaren flink toegenomen en bedraagt naar schatting 589.300 ton (begin 2012). Dit is de hoogste stand van de laatste 50 jaar. De toename is vooral het gevolg van een afname van de visserijdruk. De haringstand nam de afgelopen jaren toe tot 2,3 miljoen ton. De overleving van haringlarven is nog steeds gering, maar door de lage visserijdruk kon het bestand toch toenemen. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is flink afgenomen. Sinds 2005 komt dat onder andere door het inkrimpen van de vissersvloot. De volwassen tongstand schommelt rond het veilige niveau. Het kabeljauwbestand bevindt zich al een aantal jaren op een te laag niveau. Pogingen om het kabeljauwstand te herstellen hebben onvoldoende effect gehad. Hoewel het bestand sinds het historische dieptepunt in 2006 iets lijkt te zijn toegenomen, is het nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge vis in gevaar is. Om het bestand zo snel mogelijk boven die veilige grens te krijgen, zou de vangst volledig stopgezet moeten worden.

Bron ©PiepVandaag.nl