Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas wordt dit jaar vanwege mogelijke verstoring op broedende vogels en het overtreden van de Flora- en faunawet afgeblazen. Volgens het ministerie van Economische Zaken is niet duidelijk gemaakt dat het vuurwerk geen negatieve effecten heeft op de vogels van de Sloterplas. Amsterdam komt hiermee in het rijtje te staan van andere gemeentes zoals Weesp en Brunssum waar op 30 april eveneens geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Het ministerie is tot het besluit gekomen nadat de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren samen met Dierenbescherming Amsterdam een verzoek tot handhaving indienden, waarin ze duidelijk maakten dat het afsteken van vuurwerk, juist in het broedseizoen, schadelijk is voor de vogels op en rond de Sloterplas.

Traditioneel organiseert het Oranje Comité dit vuurwerkspektakel, gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Voor het organiseren van evenementen, zoals het afsteken van vuurwerk, moet men zich aan verschillende wetten houden, onder andere het Vuurwerkbesluit en de Flora- en faunawet. Om aan de Flora- en faunawet te voldoen, moet door middel van onderzoek worden aangetoond dat er geen verstorende effecten zijn op de mogelijk aanwezige beschermde diersoorten.

De organisator heeft echter geen onderzoek laten verrichten. De onderzoeken die de provincie Noord-Holland en Gemeente Amsterdam vervolgens hebben laten uitvoeren, naar aanleiding van de vragen van de Partij voor de Dieren toonden volgens het ministerie echter niet aan dat er geen negatieve gevolgen zouden zijn voor de broedende vogels. Het ministerie heeft dan ook daarom op last van dwangsom besloten vuurwerkevenement aan de Sloterplas niet te laten doorgaan.

De organisator, het Oranje Comité, heeft zich na het horen van de beoordeling van het ministerie neergelegd bij de beslissing.

“Bij het organiseren van evenementen moet altijd worden nagedacht op de mogelijke effecten op dieren, milieu en natuur. Niet alleen vanwege de Flora- en faunawet, maar vooral omdat we de wereld goed willen beheren en door willen geven aan onze kinderen. We komen er steeds meer achter wat de gevolgen zijn van ons handelen op dieren, natuur en milieu. Het duurzame handelen, wat goed is voor de wereld, hetgeen wij als mensen toch nastreven zal stapje voor stapje moeten inburgeren in ons dagelijks leven. Deze duurzaamheidsgedachte die steeds meer gewoon goed moet worden was, zo schat ik in, nog niet ingeburgerd bij het Oranje Comité. Het Oranje Comité heeft nietsvermoedend geprobeerd om een traditie in stand te houden, maar hierbij onverhoopt voorbij gegaan aan de wettelijke kaders. Met het afblazen van het vuurwerk, neemt het Oranje Comité haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de Amsterdamse natuur, dat juichen we toe”, aldus Johnas van Lammeren.

Vuurwerk heeft veel negatieve effecten op dieren, natuur en milieu. Voor dieren is vuurwerk
helemaal niet het mooie spektakel dat het voor mensen is. Uit onderzoek van Alterra is gebleken dat vuurwerk verstorend werkt op vogels. Voor futen, die ook voorkomen op de Sloterplas is vuurwerk binnen een gebied van 3 kilometer al verstorend.

Fuut - vuurwerk
Fuut op nest | Foto: Wikimedia Commons

Vogels schrikken enorm van vuurwerk en verlaten hun verblijfplaats. Voor broedende vogels die dusdanig worden verstoord dat ze hun nest verlaten, kan het zijn dat hun broedsel verloren gaat of hun jongen sterven. Uit veldonderzoek in andere delen van het land, afgenomen op 1 mei na het afsteken van het vuurwerk is gebleken dat verschillende nesten verlaten waren.

De Sloterplas is een gebied rijk aan vogels. In antwoorden op de vragen bevestigt de gemeente de aanwezigheid van minstens vijfentwintig soorten verschillende broedende vogels, zoals futen, vinken, meerkoeten en dodaarzen.

Dodaars - vuurwerk
Dodaars op nest | Foto: Wikimedia Commons

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren Amsterdam ©PiepVandaag.nl