Vlaamse regering verspreidt foutieve informatie naar werknemers ter promotie van Boudewijn Seapark (Brugge, België). Coalitie dierenrechtenorganisaties reageert met open brief.

Boudewijn Seapark

Wanneer een werknemer van de Vlaamse regering de Sociale Dienst verzoekt kortingtickets voor het Boudewijn Seapark te verwijderen uit de promotionele brochure, reageert de dienst met een reeks foutieve beweringen ter verdediging van het park.

Zes verschillende dierenrechtenorganisaties bieden de Sociale Dienst weerwoord in een open brief die de ware feiten onthult.

Datum: 30/07/2015

Beste mevrouw Vereecke en andere geadresseerden,
In verband met uw antwoord van 15 juli omtrent de verkoop van toegangstickets voor het Boudewijn Seapark in de Sintactie voor medewerkers van de Vlaamse Overheid, vroeg de heer Ceuppens mij om zijn reactie – en die van Sea Shepherd Belgium, BlueShark Conservation, Bite Back, Dauphins Libres, Sea First Foundation en Planète Vie – naar u toe te verwoorden.

Verschillende beweringen in die reactie zijn immers volstrekt onwaar.

U stelt dat binnen de werkgroep van de Belgische Raad voor Dierenwelzijn:
1. Alle deelnemende partijen een overeenkomst tekenden dat de dolfijnen in het Boudewijnpark het goed hebben,
2. dat de dolfijnen geen stress hebben,
3. het dolfinarium slechts “de optimalisatie” van een aantal zaken kon uitvoeren,
4. dat de uitvoering van die punten reeds werd voltooid.

 1. De werkgroep die door de Belgische Raad voor Dierenwelzijn werd opgericht, bestond uit een aantal voor- en tegenstanders van dolfinaria. Voor bepaalde vergaderingen werden er ook gastsprekers uitgenodigd. In deze link vindt u een overzicht van de leden en sprekers die werden aangetrokken voor de werkgroep. Het standpunt van elk van deze leden met betrekking tot het houden van dolfijnen in gevangenschap staat daarbij gearceerd, in het rood = pro en groen = contra. Het grote verschil in aantallen naargelang de visie zal u onmiddellijk opvallen.
  Slechts drie dierenrechtenorganisaties zetelden in de werkgroep, met name Sea First Foundation, Planète Vie en GAIA. Hier vindt u de overzichtsfiche met de bevindingen van de werkgroep in verband met Boudewijn Seapark. Zoals u kan lezen op pagina 4, hebben niet minder dan twee van de drie dierenwelzijnsorganisaties geweigerd om het besluit te ondertekenen. De reden hiervoor was dat zij het volstrekt oneens waren met de bevindingen in het besluit en de adviezen totaal ontoereikend vonden.
 2. De werkgroep negeerde bewijzen van stress bij de dolfijnen van Boudewijn Seapark.
  Tussen 2004-2006 bepaalde een student dat volgens zijn beperkte voorbepaalde indicatoren, de dolfijnen tot 5% van de tijd stress gerelateerd gedrag vertoonden. Verder opperde hij dat het wrijven over voorwerpen, wat tot 15% van de tijdsbesteding innam, ook beschouwd kan worden als stress gerelateerd stereotiep gedrag. Zowel de pubers als volwassen dolfijnen vertoonden daarbij verhoogd stereotiep gedrag in perioden met veel shows.
  De expert in het gedrag van dolfijnen Frohoff Ph.D, die in 2005 eveneens de dolfijnen observeerde in opdracht van GAIA en WSPA, besloot in haar wetenschappelijke rapport dat het welzijn van de dolfijnen slecht was en de omgeving niet geschikt voor het fysiologische en psychologische welzijn van de dolfijnen. De redenen die hiervoor werden opgegeven waren onder andere, de zeer luide omgeving, slechte lichtomstandigheden, de nood aan omgevingsverrijking en het voeden van de dolfijnen door kinderen.
  Dit tweede onderzoek werd door de werkgroep van de Dierenwelzijnsraad zelfs niet opgenomen in de overwegingen en overzichtsfiche.
 3. De aanpassingen opgesomd op de Boudewijnpark websitepagina die u in bijlage meestuurde naar de heer Ceuppens, kunnen moeilijk als “optimalisatie” gezien worden. Gezien vanuit het perspectief van de dolfijnen zijn de verbetering van luchtkwaliteit, de vervanging van een ontoereikend waterfiltratiesysteem, een verrijkende, stimulerende en op zijn minst vaag “realistische” leefomgeving en een buitenbad, niet bepaald kleinigheden maar basisbehoeften. Wat betreft de lucht- en lichtkwaliteit moet u zich realiseren dat deze dieren nooit direct daglicht zien en nooit verse buitenlucht inademen! De eventuele creatie van een buitenlagune staat echter pas gepland over vele jaren!
 4. Ondanks de aankondiging op diezelfde pagina van een investering in een meer natuurlijke leefomgeving voor de dolfijnen, bestaat de tank op dit moment nog steeds uit een volkomen kale bak en zijn er dus nog steeds geen wieren, zand of rosten onder water te bespeuren. Wij stellen ons daarom ernstig vragen rond de uitvoering van de optimalisatie van lucht- en waterkwaliteitssystemen aangekondigd voor het voorjaar van 2014, vermits er rond die werken geen enkele informatie terug te vinden is. Bovendien mogen kinderen nog steeds rechtstreeks in contact komen met de dolfijnen voor een foto en leerkrachten getuigen dat op dit moment, tijdens vakantiekampen, kinderen de dolfijnen nog steeds mogen voeren. Dat is volstrekt illegaal in België!

U neemt daarnaast de bewering van het dolfinarium over dat het bassin van de dolfijnen conform is met de Belgische wet en de EAAM richtlijnen. Op pagina 14 van het document ‘Beschouwingen over het houden van dolfijnen in dolfinaria’, een dossier dat onze Belgische Federale Overheid samenstelde ter voorbereiding van de oprichting van de werkgroep Dierenwelzijn, vindt u een tabel met de absolute minimumvereisten, zowel van de Belgische wetgeving als EAAM, voor het huisvesten van 7 dolfijnen. Daarin leest u dat de Belgische wetgeving en EAAM respectievelijk een minimum van 550m² en 625m² wateroppervlak voorschrijven, terwijl de verschillende bassins in Brugge samen maar 526m² groot zijn!
De werkgroep Dierenwelzijn vermeldde in hun besluit echter slechts 6 dolfijnen (pagina 3), waardoor de afmetingen van het bassin dan nét wel binnen de wetgeving vallen. Er verbleven op dat moment zes dolfijnen in het park maar dolfijn Roxanne was op dat moment reeds 6 maanden zwanger van baby Origi, zodat een zevende bewoner in de nabije toekomst reeds vaststond. Na het overlijden van Origi werd dolfijn Linda (na een uitwisseling) teruggestuurd naar Brugge als zevende dolfijn.
Bovendien is het achterbassin te ondiep volgens de wettelijke minimumvereisten en worden er in deze tank in de winter ook nog eens zeeleeuwen gehuisvest.

Vermits u in uw bericht zelf refereert naar de werkingspagina op de website van het aquarium, wil ik graag verder ingaan op nog een paar andere, volledig foutieve of misleidende beweringen vermeld op deze pagina:

 • Dat er geen enkele aanwijzing is dat het welzijn van de dolfijnen verstoord is:
  Toch slagen de vijf vrouwelijke dolfijnen in Brugge er, ondanks de hoge prioriteit van het fokprogramma en de uitwisseling van de mannelijke dolfijnen, al sinds 2003 niet in gezonde nakomelingen te verwekken. Telkens overlijden de baby’s nog tijdens de zwangerschap of vlak erna. In het wild sterft ongeveer 50% van de kalfjes binnen het eerste levensjaar. Gezien de extra zorg in een dolfinarium en de afwezigheid van gevaren als roofdieren en netten moet men ervan uitgaan dat de kans op gezonde nakomelingen hier toch hoger ligt. In Harderwijk bij voorbeeld, waar de dolfijnen interactie kunnen hebben in een ruime lagune in de buitenlucht, stellen zich veel minder problemen met de voorplanting van de dolfijnen. Het is dan ook zelfs voor een leek duidelijk dat dit alvast één van de indicaties is van welzijnsproblemen in het Boudewijnpark.
 • Dat de universiteit van Utrecht 2 jaar lang een gedragsstudie uitvoerde op de dolfijnen:
  Hiermee worden uitsluitend de bevindingen van de eerder genoemde student In de studie van de experte in biologische psychologie K. Morgan, ‘Sources of Stress in Captivity’ (2006) werd wetenschappelijk aangetoond dat factoren als kunstlicht, geluidsoverlast, natuurvreemde geuren, onnatuurlijke watertemperaturen, beperkte bewegingsruimte, verplicht verblijf met dolfijnen buiten de eigen familie, beperkte privacy, de onmogelijkheid om zich alleen terug te trekken, verplichte nabijheid van (groepen) mensen en beperkte voedingsmogelijkheden, allemaal indicatoren zijn voor verhoogde stress bij dolfijnen. Een nieuw, onafhankelijk en professioneel onderzoek naar de stresslevels en het welzijn van de dolfijnen in het Boudewijn Seapark dringt zich dus op.
 • Dat dolfijnen langer leven in gevangenschap:
  Het vaststellen en opvolgen van de leeftijd van wilde dolfijnen in de oceaan is uitermate moeilijk. Hetzelfde geldt voor dolfijnen in gevangenschap die in de vrije natuur geboren werden. Bovendien moeten er om een correcte trend vast te stellen, vele individuen gevolgd worden. Zelfs bioloog R. Wells, die 34 jaar lang een groep dolfijnen volgde aan de kust van Florida en schat dat een aantal leden van die groep meer dan 50 jaar oud waren, bevestigt dat een definitieve gemiddelde levensduur van dolfijnen in de vrije natuur niet gekend is. De bewering van het dolfinarium dat dolfijnen in gevangenschap met zekerheid langer leven is dan ook volstrekt onwetenschappelijk en onprofessioneel!
 • Wat betreft de educatieve waarde van dolfinaria:
  werd in het wetenschappelijke rapport ‘The Case Against Marine Mammals in Captivity’ van de Humane Society International (HSI) en de World Society for the Protection of Animals (WSPA) bepaald dat het opsluiten en conditioneren van dolfijnen hun gedrag en natuurlijke instincten zodanig beïnvloedt, dat ze geen bijdrage meer kunnen leveren in die zin. In de vrije natuur leven en jagen deze intelligente dieren in complexe en hechte sociale familieverbanden. Ze worden van deze natuurlijke leefwereld en hun familie weggerukt en geplaatst in voor hen, zeer kleine en gechloreerde betonnen bassins, samen met andere, vreemde dolfijnen. Het jachtinstinct wordt gereduceerd tot een bedelen voor dode vis en het verplicht uitvoeren van zinloze kunstjes.
  In een dolfinarium kunnen deze toproofdieren ook geen gebruik maken van hun echolocatie. Dit unieke oriëntatie- en jachtsysteem bestaat uit het uitstoten van sonargolven. Het laat ze toe de locatie, afstand, vorm en dichtheid van prooien en voorwerpen te bepalen. In een betonnen tank stuitert die sonar tegen de muren. Dat leidt tot ernstige verwarring van het zintuigelijke apparaat. Er wordt in het rapport dan ook vanuit gegaan dat het niet mogelijk is om de essentie van dolfijnen te bestuderen in dolfinaria, omdat die essentie er juist wordt vernietigd.
  Het rapport besluit verder dat geen enkele tank en zelfs geen enkel zeebassin kan voldoen aan de noden van dolfijnen. Niets kan de immense ruimte, de golven, de algen, de scholen vis en de druk van de dieptes nabootsen.

Andere Europese landen houden reeds rekening met deze belangrijke nieuwe inzichten. Over de laatste jaren werden dolfinaria bijgevolg verbannen in Oostenrijk, Cyprus, Ierland, Tsjechië, Slovakije, Estland, Letland, Hongarije, Polen en Luxemburg. De overheden van deze landen achten het in gevangenschap houden van zeezoogdieren niet meer ethisch verantwoordbaar.

Wij raden wij u ten stelligste aan het hoger vernoemde rapport grondig door te nemen en de film ‘A fall from freedom’ te bekijken. Na het verwerken van de informatie in deze brief en de toegevoegde links kan u objectief en hopelijk met empathie, besluiten of u de verkoop van kortingskaarten voor het dolfinarium definitief schrapt uit de brochure van de Sintactie van de Vlaamse regering.

Gezien de ernstige misverstanden die duidelijk circuleren wat betreft de leefomstandigheden van de dolfijnen in het Boudewijn Seapark, zullen wij deze brief online ter beschikking stellen.

Wij kijken uit naar uw reactie.
Katrien Vandevelde
Persverantwoordelijke Sea Shepherd Belgium
Oprichter BlueShark Conservation

In naam van

Koen Ceuppens – Dossierbeheerder Watertoets, Vlaamse Milieumaatschappij
Anne Van Ingelgem & Tom Engelen – President en bestuurslid Sea Shepherd Belgium
Katrien Vandevelde & Jan Wouters – Oprichters BlueShark Conservation
Benjamin Loison – Voorzitter en Mede Oprichter Bite Back
Dos Winkel – Ondervoorzitter en Oprichter Sea First Foundation
Yvon Godefroid – Oprichter Dauphins Libres
Yvan Beck – Oprichter Planète Vie

A Fall From Freedom

©PiepVandaag.nl