WesterscheldeVogelbescherming Nederland vindt dat de Tweede Kamer in het debat over de Westerschelde de kans heeft gemist om te komen tot een goede oplossing voor natuurherstel, zo schrijft zij op haar website. De natuurorganisatie vindt het huidige kabinetsvoorstel voor natuurherstel van het Scheldegebied onvoldoende en weinig realistisch. Het plan voorziet namelijk niet in de noodzakelijke 600 hectare natuurherstel en de kosten zijn onnodig hoog. Met andere woorden; Nederland krijgt voor meer geld, minder natuur. Vogelbescherming zet de civiele procedure tegen de staat door om naleving van eerder gemaakte afspraken af te dwingen.

De grootste tekortkoming van het huidige plan is dat het natuurherstel in de Westerschelde nu veel te veel wordt versnipperd en qua omvang te gering is. Daardoor gaat de kwaliteit van het natuurgebied  verder achteruit. De Schelde zal namelijk nog steeds te snel stromen en zo platen en slikken wegspoelen. Daardoor verliest het gebied onder andere plek voor vogels om voedsel te zoeken en voor vis om te paaien.  Om dit proces van afbraak te keren, is er minimaal 1500 hectare nieuw getijde gebied nodig.  In het verdrag met Vlaanderen is als compromis afgesproken nu  600 hectare te realiseren. Om Nederland te dwingen zich aan het afgesproken natuurherstel te houden zet Vogelbescherming de rechtszaak tegen de staat door. Op 25 juni komt deze zaak voor. Vogelbescherming acht de kans deze zaak te winnen groot.

Naast ecologische argumenten zet Vogelbescherming grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de plannen. De te verrichten werkzaamheden zijn veel uitgebreider dan bij het ontpolderen van de Hedwigepolder. Een leidingenstraat onder het golfterrein in de Appelzak moet bijvoorbeeld  worden verlegd. Er zijn meer maatschappelijke partijen tegen de voorgestelde plannen. Dit vergroot de kans op slepende juridische procedures. Bovendien is dit plan tenminste 75 miljoen euro duurder.

Vogelbescherming is positief over het gegeven dat de buitendijkse maatregelen zijn geschrapt en dat het kabinet daarmee aangeeft in te zien dat ontpolderen de enig mogelijke bijdrage is aan natuurherstel in de Westerschelde. De Westerschelde is het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding tussen zee en rivier. Dit ‘estuarium’ is qua aard en omvang uniek  voor Europa. De moeite van het beschermen dus waard.

Bron: Vogelbescherming

© PiepVandaag