De uitkomst van het convenant onverdoofd slachten, dat vorige week op initiatief van staatssecretaris Bleker van EL&I tot stand is gekomen, is vanuit het standpunt van dierenwelzijnsorganisaties onacceptabel. De Nederlandse wet stelt dat dieren – als zij worden geslacht – elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard. Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, waarin dieren 40 seconden mogen lijden, alvorens ingegrepen moet worden.

CDON
Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland

Die 40 seconden zijn niet gebaseerd op enig aanvullend wetenschappelijk onderzoek. De beoordeling of er sprake is van ernstig en onnodig lijden komt in het voorliggende convenant zelfs in handen van een direct betrokkene, die geen adequate technische hulpmiddelen tot zijn beschikking heeft om vast te stellen of er sprake is van bewustzijn en hersenactiviteit.

De Eerste Kamer debatteert op 12 juni over het wetsvoorstel voor een verbod op het onverdoofd slachten van dieren. De Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland heeft de leden van de Eerste Kamer uitdrukkelijk verzocht het convenant en het voorliggende wetsvoorstel te heroverwegen. Ook gezien het feit dat het convenant in grote lijnen overeenkomt met het door de Tweede Kamer met overgrote meerderheid verworpen amendement Ormel en de richtlijnen voor rituele slacht zoals die in 2011 golden en in brede kring onvoldoende en onacceptabel zijn bevonden.

De Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland bestaat uit 23 dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van ongeveer een half miljoen Nederlanders.

bron: Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland, 12/06/12 ©PiepVandaag.nl