Stichting Wakker Dier wil dat bij de bestrijding van vogelgriep aandacht komt voor het lot van eendagskuikens. Nu wordt hun leed binnen het pakket aan vogelgriepmaatregelen totaal over het hoofd gezien. Sinds de eerste uitbraak van vogelgriep in Hekendorp zijn broederijen kuikens blijven uitbroeden. Er was echter geen plek voor deze kuikens omdat vleeskuikenhouders tot gisteren hun lege stallen niet opnieuw mochten vullen.

dwangsom eendagskuikens
Kuikens in een broederij | Foto: Wakker Dier

Het gaat om miljoenen tot 25 miljoen eendagskuikens (17 per seconde) die afgelopen 2 weken zijn uitgebroed om linea recta te worden vergast of versnipperd. De broederijen hadden er ook voor kunnen kiezen om de broedmachines stil te zetten en zo veel dierenleed te voorkomen. Maar zij speculeerden op een versoepeling van de regels en stonden klaar om op elk moment eendagskuikens in stallen te plaatsen. Het doden van miljoenen kuikens was het gevolg. De overheid besloot vorige week de broederijen te vergoeden voor hun verlies aan inkomsten, maar over het lot van de kuikens werd niet gesproken. Wakker Dier:

“Gelukkig is aan deze situatie gisteren een einde gekomen, maar we moeten voorkomen dat dit ooit weer gebeurt. De kuikens zijn afgelopen weken waardeloos behandeld. De enige keer dat aan hen waarde werd toegedicht, is cynisch genoeg in een schadevergoedingsregeling.”

Beschermende maatregelen eendagskuikens nodig
Wakker Dier wil bij een volgende uitbraak van vogelgriep dat broederijen hun broedproces tijdelijk stilleggen, als onderdeel van het maatregelenpakket rond de vogelgriep. Daarvoor is meer duidelijkheid in het beleid nodig over de minimale duur van de maatregelen. Mochten er in uitzonderlijke gevallen toch nog kuikens gedood worden, dan dient de overheid toe te zien op het welzijn en de meest humane wijze van doden op te leggen. Daarnaast zouden broederijen voorzieningen moeten hebben om tijdens kortdurende vervoersverboden kuikens tijdelijk op te vangen. Ook dient de vergoedingsregeling aangepast te worden. Deze subsidieert nu feitelijk het uitbroeden van kuikens voor de versnipperaar. Nu de vogelgriepmaatregelen deels zijn afgebouwd, is het tijd dat de staatssecretaris nadenkt hoe ze kan voorkomen dat dit ooit weer gebeurt.

Huidige beleid vogelgriep
Op 16 november werd voor het eerst hoog pathogene vogelgriep vastgesteld in een megastal voor 150.000 kippen in Hekendorp. Staatssecretaris Dijksma kondigde gelijk maatregelen aan om verdere verspreiding te voorkomen. Vanaf dat moment gold er een vervoersverbod. Enkele vogelgriepuitbraken later werd op 23 november een nieuwe regeling van kracht om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Uitgangspunt was dat stallen waarbij de dieren werden geslacht, niet herbevolkt mochten worden. De staatssecretaris motiveerde dit besluit:

“Berekeningen van het CVI laten zien dat het vrijwel onontkoombaar is dat introductie van virus in regio’s met veel pluimvee leidt tot een epidemie. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren.”

Ze gaf daarbij aan dat de maatregelen “waarschijnlijk 21 dagen in stand” blijven om de vogelgriep onder controle te krijgen, en te vermijden dat pas volgezette stallen geruimd moesten worden als een epidemie uitbrak. Export van eendagskuikens naar het buitenland bleef wel toegestaan maar veel landen sloten daarop hun grenzen of afnemers durfden het risico niet aan. Gisteren maakte de staatssecretaris plotseling een einde aan het verbod tot herbevolking van de stallen na dreigementen van de sector.

Gruwelijk lot miljoenen eendagskuikens
Al een paar dagen na ingaan van de regeling van 23 november begon de sector versoepelingen te eisen. In die onduidelijke situatie bleven broederijen kuikens uitbroeden, in de hoop snel te kunnen leveren als de beperkende regels ineens zouden worden ingetrokken. Om hoeveel kuikens het precies gaat, is niet duidelijk maar per dag worden normaal gesproken alleen al 1,5 miljoen vleeskuikens uitgebroed voor afzet in Nederlandse vleeskuikenstallen. Sinds 16 november zou dat neerkomen op 25 miljoen kuikens, oftewel 17 per seconde. Ter vergelijking: bij de huidige vogelgriepuitbraak zijn 345.000 dieren geruimd in stallen. De vleeskuiken-broederijen waar normaal weinig kuikens worden gedood, moeten nu dodingsmethoden improviseren. Wakker Dier vreest dat achter de deuren van de broederijen veel kuikenleed plaatsvindt.

Lees hier het hele PiepVandaag-dossier over de vogelgriep.

Persbericht Wakker Dier