De populatie weidevogels is in Nederland de afgelopen jaren sterk afgenomen. Vooral in het rivierengebied en de zeekleigebieden in het zuiden laat de weidevogel zich minder zien, zo blijkt uit onderzoek van Sovon. Deze vogelonderzoeksorganisatie publiceert sinds begin april vogelinformatie op provinciaal niveau.

vogeltelling
Jong huismusje | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Bij het natuurbeleid heeft de provincie een belangrijke rol. Hoe zich dit ontwikkelt laat Sovon zien in de cijfers die het per provincie publiceert. Hieruit blijkt dat meerdere vogelsoorten in de afgelopen 15 jaar steeds minder in Nederland te zien zijn. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.

De agrarische sector met de zeer intensieve landbouw is voor veel vogels ongeschikt. De veldleeuwerik bijvoorbeeld kwam in 1975 nog veel voor, maar sinds de modernisering van de landbouw is een sterke afname te zien. De veldleeuweriken in Nederland komen voornamelijk uit Scandinavië.

Ook voor scholeksters geldt dat intensivering van het boerenland debet is aan de daling van het aantal vogels. Na de broedtijd worden in dit landschap te weinig jongen grootgebracht, maar daarnaast doen zich tijdens het overwinteren steeds meer problemen voor, onder meer door voedselgebrek. Dit ontstaat bij een langdurige vorst en door overbevissing van mosselen in het Waddengebied.

Toch zijn er ook vogelsoorten waarvan de aantallen na een daling weer langzaam stijgen. De huismus is hier een voorbeeld van. Lange tijd was het de meest voorkomende vogel in Nederland, maar sinds 1975 is de populatie gehalveerd. De vogels zoeken een groene en rommelige omgeving, maar in de nieuwbouwwijken is er voor hen weinig voedsel en nestmateriaal te vinden. Uit de meest recente cijfers over de huismus blijkt dat de aantallen weer een klein beetje stijgen.

Hoewel de cijfers van de onderzoeken uitwijzen dat het tijd is voor drastische maatregelen, ontbreekt het nog aan voldoende kennis om de afname van vogelpopulaties te verminderen. Bij veel vogelsoorten komt wel naar voren dat de agrarische sector een grote rol speelt bij daling van het aantal vogels.

De cijfers per provincie en vogelsoort zijn te vinden onder het kopje ‘vogelinfo’ op de website van Sovon.

Bronnen: Sovon en Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Lisa van der Linden


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.