Via een videoboodschap roept Tom Waes de Belgische bevolking op zich achter de “Warrelniet” campagne te scharen. Die eist een onmiddellijk verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten aan de Belgische kust.

actie tegen warrelnetten
Tom Waes en Alex Cornelissen

Sea Shepherd-ambassadeur Tom Waes wil een verbod op kieuw- en warrelnetten die op de laagwaterlijn van onze stranden worden geplaatst. Recreatieve vissers verankeren deze netten met betonblokken, touwen met haken of ankers in het strand en houden ze drijvend met boeien. De netten worden voornamelijk in het voorjaar gebruikt om Noordzeevis te vangen, op het moment dat die zich massaal naar onze strandwateren begeeft om voort te planten.

De buit trekt echter ook bruinvissen aan, de kleinste dolfijnachtige van de Noordzee. Wanneer de dieren zich in het strandwater wagen om te foerageren, raken ze verstrikt in de netten en verstikken en verdrinken ze na een minutenlange doodsstrijd. Elk jaar spoelen er meer uiterst verse bruinviskarkassen aan op onze stranden met duidelijke netsporen. Er lijdt dus geen twijfel dat ze het slachtoffer werden van de warrelnetten aan onze kust.

Nochtans bestaan er voor sportvissers verschillende alternatieven die veilig zijn voor bruinvissen zoals het vissen met hengels, platte netten of fuiknetten. Warrelnetten, die vervaardigd worden van onzichtbaar, niet afbreekbaar nylon, zijn pas sinds de jaren ’60 in gebruik. De techniek heeft dus niets te maken met folklore of traditie. Sportvissers die de traditionele vistechnieken hanteren vinden het gebruik van warrelnetten trouwens “onsportief”.

Bruinvissen zijn daarnaast ook strikt beschermd. Krachtens de Europese habitatrichtlijn zijn lidstaten sinds 2001 verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om herhaalde bijvangst van de bruinvis te voorkomen. Toch laat de Vlaamse regering 13 jaar later het gebruik van de netten nog steeds toe. De Europese Unie (EU) heeft België om die reden zopas in staat van beschuldiging gesteld. En dat reeds voor de tweede keer.

Ook in 2007 stelde de EU ons land reeds formeel in gebreke na jarenlange inertie van de Vlaamse regering. De klacht werd geseponeerd na opstelling van een Belgisch Soortenbesluit en de belofte hiermee een Soortbeschermingsplan uit te werken voor de bruinvis. Maar hoewel het Soortenbesluit ondertussen al in voegen is sinds 2009, werd het beschermingsplan nooit opgestart.

Bovendien suggereerde Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) – bevoegd voor Natuur en Visserij in de nieuwe Vlaamse regering – slechts enkele maanden geleden nog, dat onder haar bevoegdheid het Soortbeschermingsplan weinig impact zou hebben op de bruinvis; omdat andere soorten voor haar prioritair in aanmerking komen voor een beschermingsstatus (Bron: notulen Vlaams Parlement Commissievergadering 2/7/2013). Minister Schauvliege heeft twee maanden de tijd om te reageren op de nieuwe klacht van de EU, die verschillende sancties voor België tot gevolg kan hebben waaronder boetes en het inhouden van subsidies voor België.

De “Warrelniet” campagne werd geïnitieerd door Sea Shepherd Belgium en BlueShark en bijgetreden door Natuurpunt en Sea First België. Op 1 mei laatstleden werd het initiatief gelanceerd met een strandhappening te Nieuwpoort. Tom Waes was ook daar van de partij naast Pol Goossen en Guy Swinnen (The Scabs). Op zaterdag 16 augustus organiseerden de natuurbeschermingsorganisaties in Nieuwpoort nog een symbolische wake, om alle zeezoogdieren te herdenken die reeds het slachtoffer werden van de warrelnetten.

De campagnewebsite www.warrelniet.be identificeert naast de problematiek rond bruinvissen nog tien andere belangrijke ecologische en veiligheidsredenen voor een onmiddellijk verbod van de warrelnetten. Ook de petitie wordt op deze website teruggevonden. Tot op heden ondertekenden reeds meer dan 12.800 personen de online- of printpetitie. Later dit jaar leggen de organiserende verenigingen de campagneresultaten voor aan minister Joke Schauvliege.

Bekijk hieronder de oproep die Tom Waes, samen met Sea Shepherd Global CEO Alex Cornelissen doet:

Persbericht Sea Shepherd Belgium