De Partij voor de Dieren wil dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Marianne Thieme heeft hiertoe een amendement op de Wet Natuurbescherming ingediend.

Jachtgeweer jachtopzichter
Photo credit: Owen H R / Foter.com / CC BY

Jachtopzichters hebben in het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming nog steeds twee verschillende en onverenigbare petten op. In de wet staat dat ze worden geacht de belangen van de jagers te dienen en tegelijkertijd als buitengewoon opsporingsambtenaar de wettelijke regels voor de jacht en de natuur te handhaven. Dit kan leiden tot ernstige belangenconflicten. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) heeft daarom een amendement op de natuurwet ingediend die de jachtopzichter zijn dubbele pet moet ontnemen.

Marianne Thieme:

“De natuur in ons land is erg kwetsbaar en moet zeer serieus beschermd worden. Het is heel vreemd dat die bescherming in handen ligt van jachtopzichters die tegelijk in dienst zijn van de jachthouders waarop ze zelf toezicht moeten houden. Dit kabinet laat keer op keer de regulering over aan hen die geen belang hebben bij deze regulering en verklaart daarmee de allerzwaksten vogelvrij.”

Recentelijk waren verschillende jachtopzichters persoonlijk betrokken bij jachtgezelschappen of jachtterreinen waar ernstige overtredingen van de Flora- en faunawet plaatsvonden, zonder dat de jachtopzichter hier tegen optrad. Ook zijn er meerdere voorbeelden van jachtopzichters die zelf in het belang van hun jachtheer de wet overtreden, waarbij de handhaving van de wet tussen wal en schip valt. Zo werd in maart nog een jachtopzichter van landgoed De Eese veroordeeld voor het doden van twee buizerds om te voorkomen dat die roofvogels het schietwild zouden doden. Ook zou hij op illegale wijze vossen hebben geschoten, valsheid in geschrifte hebben gepleegd en een verboden wapen hebben gehad.

Het amendement wordt volgende week maandag 15 juni tijdens de behandeling van de Wet Natuurbescherming in de Tweede Kamer besproken.

Persbericht Partij voor de Dieren


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.