Caring Vets, de veterinaire vereniging voor dierenwelzijn, maakt zich ernstige zorgen over de gekozen koers van minister Carola Schouten om de Afrikaanse varkenspest uit Nederland te weren.

varkenspest
Caring Vets vindt het onbegrijplijk dat minister Carola Schouten de drukjacht op wilde zwijnen toestaat, in een poging een uitbraak van Afrikaanse varkenspest te voorkomen  | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Experts geven aan dat het grootste gevaar op besmetting met AVP bestaat uit meegenomen besmet vlees, dier- en vleestransporten van en naar besmette gebieden, transportmiddelen en via mensen/jagers (kleding, schoeisel) die met zieke dieren in aanraking zijn geweest. Er wordt door Belgische en Nederlandse autoriteiten aangenomen dat de uitbraak van AVP in België is ontstaan door het achterlaten van besmette vleeswaren op een parkeerterrein langs de snelweg. Nederland is op dit moment AVP vrij. Om dit zo te houden pleiten bepaalde groepen om de jacht op onze wilde zwijnen te vergroten en zelfs gebruik te maken van de -normaal verboden- drukjacht.

Door een drukjacht (jagers met honden drijven de zwijnen naar maximaal 6 andere jagers met geweren) zullen de zwijnen zich echter juist verspreiden in een poging aan de jagers te ontkomen. Hierdoor wordt de kans dat een jager in één keer raak schiet vele malen kleiner: er moet geschoten worden op een vluchtend dier. Hierdoor zal een enkel fataal schot moeilijker te behalen zijn, wat een lijdensweg voor het aangeschoten zwijn betekent. Wat betreft het tegenhouden van het virus zal drukjacht ook eerder een averechts effect hebben. Áls een zwijn met het virus is besmet, leidt de jacht juist tot een extra hoge kans op verspreiding. Normaal gesproken zal een ziek dier in het eigen territorium blijven, maar wanneer gejaagd wordt, zal het vluchten en daarmee het virus over grotere afstanden verspreiden. In een populatie die nog volledig vrij is van het virus heeft de jacht ook geen invloed op de grootte van die populatie.

Meer afschot betekent namelijk grotere en meer worpen per zeug en andere zwijnen zullen uit andere gebieden de plek van het afgeschoten zwijn weer innemen. Dit wordt duidelijk beschreven in het onlangs verschenen artikel in Trouw. Honderdduizenden zwijnen worden jaarlijks in Polen geschoten (zonder uitroeiing van het virus), terwijl het aantal zwijnen weer aangevuld wordt tot het oude aantal en het jachtfestijn weer van voren af aan moet beginnen.

De angst voor de AVP is reëel en eigenlijk is de vraag niet of de ziekte ook in Nederland zal toeslaan, maar wanneer. De onrust door de dreiging van een uitbraak van deze besmettelijke dierziekte is groot, omdat deze naast financiële gevolgen ook ernstige welzijnsproblemen veroorzaakt, bij varkens, maar ook bij veehouders en dierenartsen.

Maar is de dreiging niet juíst het moment om eens echt vraagtekens te zetten bij de intensieve veehouderij en met name bij de enorme aantallen varkens in deze sector, ten behoeve van, voornamelijk, de export? Zouden we deze zorg niet moeten aangrijpen om eindelijk de veehouderij fundamenteel te veranderen?

De Nederlandse varkenshouderij is een sector waarbij duizenden dieren in een stal worden gehouden, varkens niet mogen genieten van frisse buitenlucht, niet mogen wroeten in de aarde en zelfs gemutileerd moeten worden om op deze manier gehouden te kunnen worden. Waar bedrijven zo dicht bij elkaar gevestigd zijn dat áls een ziekte als de AVP toeslaat er gelijk honderdduizenden, zo niet miljoenen dieren slachtoffer dreigen te worden van ruimingen.

Laat Nederland een kleinschaliger, diervriendelijke en duurzame varkenshouderij ontwikkelen. Waarbij we kijken naar de behoeftes van het dier zelf. Mocht een virus als AVP dán toeslaan, dan is het eveneens mogelijk onontkoombaar dat de gehouden varkens worden getroffen. Maar wij zijn er dan als samenleving in ieder geval niet debet aan dat miljoenen dieren die nooit het leven hebben mogen leiden dat de moeite van dat leven waard is, geruimd moeten worden. In de natuur komen besmettelijke dierziekten altijd voor en zullen ook voor blijven komen.

Door het rücksichtslos afschieten van alles wat in die natuur leeft, richt men zijn pijlen op het verkeerde doel: Niet de natuur en de daarin wild levende zwijnen zijn de oorzaak van onze zorgen over de AVP. Het zijn de intensieve veehouderij en de daarbij behorende export die we koste wat het kost niet willen verliezen, waardoor we ons steeds verder in de nesten werken en ons van die natuur vervreemden.

Caring Vets vindt het absoluut onbegrijpelijk dat Minister Schouten inmiddels de drukjacht op wilde zwijnen in Nederland heeft toegestaan in een poging de Afrikaans varkenspest tegen te houden. Wij verzoeken de minister dan ook om deze gruwelijke jachtmethode onmiddellijk te verbieden en de ware oorzaken van het overdragen van AVP te bestrijden. De drukjacht is een misplaatste poging om AVP buiten de grenzen te houden, terwijl onze varkenssector alle grenzen allang heeft overschreden.

Persbericht Caring Vets