Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming Nederland hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw. Ieder jaar staat een andere soort in de schijnwerpers en komend jaar is dat dus de spreeuw geworden.

Spreeuw met jong - jaar van de spreeuw
Foto: Ian Dunster [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Dat deze soort is verkozen is uiteraard niet toevallig. De spreeuw komt overal voor in Nederland, maar neemt in snel tempo af in aantal. De oorzaak hiervan is helaas nog niet bekend. Al sinds eind jaren ’70 holt de populatie achteruit. Ook in de buurlanden ziet men dit fenomeen. Tussen 1980 en 2011 is de soort met 52% afgenomen en ten opzichte van 1990 met 6%.

Het aantal spreeuwen nam voornamelijk af in bossen en steden. In de agrarische gebieden deed de soort het sinds 1990 iets beter. Na de eeuwwisseling begon de afname van de spreeuw in het boerenland. In het stedelijk gebied stabiliseerde de spreeuwenstand juist.

Broedsucces
De Vogelbescherming heeft in het kader van het Jaar van de Spreeuw een literatuuronderzoek uitgevoerd. Ook werden ringanalyses geanalyseerd. Volgens deze onderzoeken lijkt broedsucces een belangrijke rol te spelen in de aantalsontwikkeling van de spreeuw. Volgend jaar willen Vogelbescherming en SOVON 100 vrijwilligers vragen om gedurende het broedseizoen één broedgeval via een nestkast met camera te volgen.

Diverse tellingen
Als alle jongen zijn uitgevlogen zoeken zij elkaar op. Tussen 1 mei- 15 augustus worden dan tellingen georganiseerd, waaraan iedereen kan meedoen. Met behulp van een herkenningskaart wordt aan de vrijwilligers gevraagd het aantal jonge en volwassen spreeuwen te tellen en door te geven. In het najaar zullen vrijwilligers het aantal spreeuwen tellen op slaapplaatsen.

Bron: Blikopnieuws.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven