Europese landbouwsubsidie toch weer verkapte inkomenssteun

Waardevolle akkernatuur en landschapselementen gaan versneld ten onder, in plaats van dat ze gered worden door het nieuwe landbouwbeleid en collectieven. Dat zeggen Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut morgen tijdens de landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen in Nijkerk.

Landbouw Nederlands Cultuurlandschap natuurbeheer
Foto: Katarina 2353 via Compfight cc

In een brandbrief aan Staatssecretaris Dijksma luiden de organisaties de noodklok .Veertig procent van het geld dat omgaat in de Europese Unie gaat naar landbouwsubsidies, het grootste deel bestaat uit directe inkomenssteun aan boeren. Veel Europarlementariërs en burgers in de Unie vinden dat te veel geld en willen dat Europese boeren er een groenere landbouw voor terug geven.

Zo kwam het er eindelijk van dat bij de hernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de subsidie groene eisen zouden worden verbonden. Nederlandse boeren zouden nu echt werk gaan maken van verbetering van landschap, biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn op hun bedrijven in ruil voor jaarlijks 230 miljoen euro Europese subsidie.

In Nederland dreigt de uitwerking van deze vergroening volledig ontkracht te worden en zelfs averechts effect te krijgen. Met name de LTO, een belangenorganisatie die 39% van de Nederlandse boeren vertegenwoordigt, laat geen gelegenheid voorbij gaan om in Brussel en Den Haag openlijk te pleiten voor minimale ambities. Vooral de zogenaamde ‘vergroeningsmaatregelen’, waarvan natuur, landschap en milieu zouden moeten profiteren, zijn vrijwel tot op het bot uitgekleed.

In plaats van echte vergroening worden bijvoorbeeld sloten met een grasstrook tot vergroening gerekend! Waardevolle akkernatuur mag waarschijnlijk zelfs vervangen worden door gewassen die met pesticiden worden bespoten, als het aan LTO Nederland ligt. De bijna anderhalf miljoen hectare grasland en maisakkers (tweederde van ons landbouwareaal) zijn zelfs gevrijwaard van vergroening.

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken geeft aan ambitieuze en passende vergroeningsmaatregelen te gaan nemen om internationale verplichtingen op het gebied van natuur- en milieukwaliteit te halen. Ze zegt consultatie gezocht te hebben bij maatschappelijke organisaties, maar lijkt daarbij honderden enthousiaste boeren en Nederlands grootste succesvolle initiatieven over het hoofd te zien. Duidelijk is dat zij en haar ambtenaren selectief zijn waardoor deze organisaties mede verantwoordelijkheid dragen voor de dreigende mislukking van het dure landbouwbeleid.

De drie organisaties die nu de alarmklok luiden begeleiden al tientallen jaren vele honderden boeren in echte vergroening: ze redden bedreigde landschappen en vogelsoorten, en helpen boeren om insecten zoals bijen te beschermen met bloeiende akkerranden en duurzaam pesticidengebruik. Dat is echte vergroening. Deze initiatieven zijn al jarenlang meetbaar effectief, maar dreigen in het nieuwe beleid ten onder te gaan.

De drie organisatie roepen Dijksma op om voor échte vergroening te gaan door enthousiaste en ambitieuze boeren te blijven steunen in plaats van ze te ontmoedigen. Zij hopen dat de overheid alsnog kansen ziet om de averechtse effecten te voorkomen en vooral voort te bouwen op de geboekte successen.

Persbericht Nederlands Cultuurlandschap