Dat Nederland internationaal van groot belang is voor voor veel watervogels, is wel bekend. Echter, minder bekend is dat veel gebieden in ons waterrijke landje nog niet voldoen aan de Europese doelstellingen voor verscherming. Dit blijkt uit de jaarlijkse vogelbalans, gepresenteerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, op 29 november jongstleden.

Lepelaar doelstellingen
Een lepalaar | Foto: jvverde via photopin cc

Enorme aantallen eenden, ganzen en zwanen komen in de winter speciaal naar Nederland. Van 15 vogelsoorten is bekend dat zelfs een derde van de gehele Noordwest-Europese populatie in Nederland overwintert, zoals de krakeend, kolgans, smient, lepelaar en kleine zwaan. Nederland heeft dus, internationaal gezien, een grote verantwoordelijkheid.

Tot nu toe zijn 86 gebieden aangewezen die een doelstelling voor vogels hebben, bijvoorbeeld de Waddenzee, het Deltagebied, het IJsselmeergebied en de Grote Rivieren. Helaas voldoen veel Nederlandse wateren nog niet aan de eisen van de Europese kaderrichtlijn Water. Door de landbouw wordt veel water onttrokken en dreigt uitdroging. Ook bevinden zich nog grote concentraties aan gifstoffen in het water. Al deze processen zijn van invloed op de vogelstand. In veel wetlands zijn deze aantallen lager dan de doelen die zijn geformuleerd in het kader van Natura 2000. Daarnaast valt de afname van veel broedvogels in het Waddengebied op.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden, zoals de verbetering van de waterkwaliteit en de daarop volgende terugkeer van waterplanten in de Randmeren. Ook de inrichting van Utopia, een gebied op Texel en de uitvoering van Plan Tureluur in Zeeland doen het goed.

De Vogelbalans houdt ook de aantalsontwikkeling bij van andere vogelsoorten. Opvallend is dat overwinterende soorten van het landelijk gebied en soorten in bosgebieden in het hoge deel van Nederland afnemen, ook de trend van broedvogels in het boerenland is negatief, terwijl, dankzij het goede ‘muizenjaar 2014’, roofvogels en uilen dit jaar een goed broedseizoen hebben gekend.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl