In drie weken tijd heeft de petitie samenvoorzeehonden.nu meer dan 10.000 handtekeningen opgeleverd. Naar verwachting zal dit aantal snel verder groeien. Het eenzijdige advies van de door de overheid ingestelde commissie om verweesde, zieke of gewonde zeehonden voortaan aan hun lot over te laten en desnoods af te maken op het strand, leidt tot veel vragen.

samenvoorzeehonden
Teken de petitie samenvoorzeehonden.nu | Foto: publiek domein

Tegenstanders van het laten creperen of afmaken van zeehonden tekenen massaal de petitie aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin zij wordt opgeroepen om dit eenzijdige advies naast zich neer te leggen. DierenLot wil op een gepast moment de petitie aanbieden aan de minister en het gesprek aangaan over de toekomst van de zeehonden in Nederland.

Wetenschappelijk onderbouwde tegenargumenten
Als grote dierenwelzijnsorganisatie in Nederland heeft DierenLot in een brief aan de minister inmiddels met inhoudelijke wetenschappelijk onderbouwde argumenten onderbouwd waarom het advies van de commissie noch de lading dekt noch qua uitvoering haalbaar is.

  • In het advies is veel te weinig rekening gehouden met het aspect dierenwelzijn en het feit dat men volgens de wet verplicht is om elk dier in nood te helpen.
  • Jonge zeehondenpups die hun moeder kwijt zijn, ofwel huilers, mogen pas na 24 uur gered worden, terwijl dat nu na 2 uur is. Dat betekent dat veel van deze jonge dieren in die 24 uur van de honger zullen sterven. Het advies maakt hierbij onvoldoende onderscheid tussen het gedrag van een Gewone en een Grijze zeehond.
  • De huidige hoge percentages van longworminfecties bij zeehonden zijn (zeer waarschijnlijk) een direct gevolg van menselijk handelen, dit wordt in het advies genegeerd.
  • Het advies gaat uit van een ‘natuurlijk systeem in de Waddenzee’ terwijl er net als bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen, op de wadden allang geen sprake meer is van echte natuur vanwege verstoring door toerisme, recreatie, scheepvaart en vervuiling etc.
  • De situatie in een kunstmatig deel van de kust bij het Eems-Dollard gebied wordt beschouwd als exemplarisch voor de gehele Nederlandse kust en de Waddenzee.
samenvoorzeehonden
Foto: Andreas Trepte/Wikimedia

DierenLot vindt dat er flinke uitspraken door de commissie worden gedaan op basis van een eenzijdige interpretatie van veelal verouderde rapporten. Het advies is selectief, conclusies worden onvoldoende onderbouwd. Dit terwijl er wel hele zware aanbevelingen aan worden verbonden die maatschappelijk zeer onwenselijk zijn. Ook zet DierenLot grote vraagtekens bij de gevolgde procedure van de commissie. Zo zijn slechts 3 van de 5 zeehondenopvangcentra bezocht en zijn de vrijwilligers die dagelijks met zeehonden werken vrijwel niet bevraagd.

  • Teken de petitie hier.

Persbericht Stichting DierenLot