Ruim twee jaar zaten vertegenwoordigers van de samenwerkende dierenorganisaties – Dierenbescherming Bonaire, F.K.K. Animal Rescue, Stichting Dierenhulp en hondenschool DogPartner Bonaire, aangevuld met dierenarts Jan Laarakker – aan tafel om te komen tot een diervriendelijker Bonaire. In de werkgroep zaten ook een vertegenwoordiger van het Eilandsecretariaat, Stichting Dierenasiel en Fulco de Vries (dierenarts). Beide laatstgenoemden maken deel uit van het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire).

Bonaire
Aanleiding was het Dog Control programma | Foto: Pixabay

Aanleiding voor het einde van het overleg vormde het door het OLB in het leven geroepen Dog Control programma (Hondenvanger), waarbij ‘zwerf’honden van straat gehaald werden en na slechts 3 dagen in bewaring te zijn geweest werden afgemaakt. Onderzoek naar een eigenaar was er niet, dus het dier was ten dode opgeschreven. Sterker nog, als een dier een eigenaar had was er geen enkel referentiekader waar hij/zij kon nagaan of zijn/haar dier opgepakt was. Zelfs toenmalig gedeputeerde mevrouw Helbrug-Makaai was totaal onwetend van deze wijze van handelen, zo bleek in een persoonlijk onderhoud.

Dog Control werd na aandringen van de samenwerkende dierenorganisaties dan ook stopgezet. In de maandelijkse overleggen werd afgesproken mediastilte in acht te nemen om te komen tot oplossingen. Hierbij is het spijtig te moeten constateren dat, ondanks de inzet van Fred Tiemessen (voorzitter werkgroep namens het Eilandsecretariaat), diverse overheidsinstanties niet de noodzaak inzien van deze problematiek. Waarbij zelfs naar herhaaldelijke verzoeken van Tiemessen aan zijn collega’s om deel te nemen aan het overleg, deze geen tijd vrij maakten om aanwezig te zijn. Waarmee de desinteresse en het gebrek aan respect voor levende wezens schrijnend duidelijk werd.

Wetgeving
Bonaire heeft tot op heden een sterk achterhaalde dierenverordening, maar zou deze kunnen updaten met de verordeningen van bijvoorbeeld Aruba of Curaçao, maar ook hier (nog) geen duidelijk beleid. Ondanks het feit dat een geactualiseerde verordening door Stichting Dierenhulp gratis is aangeboden aan het OLB. Een verordening die aan de basis heeft gestaan van belangrijke diervriendelijke aanpak op zowel Aruba als Curacao. Opgesteld door wetgevingsjuristen en de veterinaire dienst, en voorzien van een memorie van toelichting. Echter ook hier is, ondanks gedane toezeggingen, tot op heden totaal niets mee gedaan. Waarbij in een van de vergaderingen zelfs gesproken werd over dat ‘het lijden van een dier op Curaçao anders zou zijn dan voor een dier op Bonaire’.

Echter, de wetgeving ter bescherming van dieren, zoals Nederland die heeft, zou ook ingevoerd kunnen worden op tal van vlakken. Helaas ook hier geen enkele actie vanuit het OLB, als bijzondere gemeente van Nederland.

Daarnaast bestaat het probleem van niet-handhaving door het KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland). Waakzaam en dienstbaar aanwezig zijn en in die gevallen corrigerend optreden met een waarschuwing, dan wel bij herhaling een boete. Het bleek al snel dat er andere ‘prioriteiten’ waren dan opkomen voor de rechten die dieren bezitten.

Geen deskundige
Helaas worden op Bonaire veelal onschuldige honden doodgeschoten door de politie. Vaak enkel op verdenking, zonder aantoonbaar bewijs, zoals bij vermeende bijtincidenten. Bij het doodschieten komt er geen deskundige met kynologische kennis bij, vaak enkel een agent. Ook hier wringt de schoen. De meerderheid van de organisaties is voor een beleid waarbij een dier beoordeeld wordt door meerdere ogen. Bijvoorbeeld een tweede arts, of DogPartner Bonaire als gespecialiseerd hondentrainer. Het doodschieten van dieren, met alle risico’s van dien, is géén diervriendelijke aanpak dan wel oplossing bij dergelijke incidenten.

Het is dan ook jammer te constateren dat het OLB hierin teveel macht schuift naar slechts één arts, die met meerdere petten op deelneemt en tal van belangen heeft. Bonaire, dat grotendeels haar inkomsten uit de toeristische sector haalt, zou een diervriendelijke aanpak voor moeten staan. Immers, tegenwoordig is elke toerist ‘gewapend’ met telefoon met camera en heeft toegang tot de vele sociale media die ter beschikking staan en zo een wereldwijd platform bieden.

Persbericht
Zonder enige uitleg besloot het OLB onlangs de stekker uit het overleg te trekken en dat via een mailtje kenbaar te maken aan de betrokken partijen. Voor de samenwerkende organisaties is wel duidelijk wat de reden geweest is. Er werd géén groen licht gegeven voor een persbericht, dat namens het OLB verzonden diende te worden met goedkeuring van alle deelnemers. Het door het OLB opgestelde concept was een lofzang voor het OLB, terwijl er niets veranderd was ten aanzien van de omgang met dieren. Met alleen het stopzetten van de hondenvanger als enig resultaat.

De samenwerkende organisaties hadden heel duidelijk gemaakt dat geen van allen hier goedkeuring aan zou geven en presenteerden een eigen conceptpersbericht dat een realistischer weergave was van het geheel. Hierop volgde direct het dreigement dat men alle overleg zou staken.

Dat dit door het OLB nu alsnog is gedaan ligt in de oorzaak van de gefundeerde kritiek op het gevoerde non-beleid en het laakbaar optreden vanuit het OLB. dat de goednieuwsshow wil brengen zonder goed nieuws te melden te hebben. Deze kritiek is er medeoorzaak van dat de lange tenen betreden werden en derhalve door de gezaghebber persoonlijk duidelijk gezegd werd dat het overleg ten einde was.

Educatie en sterilisatiecampagne
Of de in mei 2017 door het OLB toegezegde bijdrage van 20.000 US-dollar doorgaat, te besteden aan voorlichting en sterilisatie/castratie, valt eveneens te betwijfelen. Dit bedrag was in mei toegezegd voor dit project, dat in juli 2017 gestart had moeten zijn. Met volledige medewerking van dierenarts Jan Laarakker, in tegenstelling tot zijn collega Fulco de Vries die het sterilisatie programma niet ziet zitten, zo maakte hij voor eenieder in het overleg bekend.

De betrokken organisaties zijn nog altijd bereid tot een verdere dialoog, echter stellen zij wel dat bij het vasthouden van de halsstarrige houding, zoals deze het afgelopen jaar gevoeld werd, wereldwijd ruchtbaarheid gegeven zal worden aan de visie van de bijzondere gemeente Bonaire.

Dienst
De organisaties Stichting Dierenbescherming Bonaire, Stichting Dierenhulp, F.K.K. Animal Rescue en DogPartner bewijzen de bevolking en het eiland Bonaire een dienst door als zich als particuliere initiatieven sterk te maken voor een diervriendelijke samenleving. Waarbij de bevolking van Bonaire geholpen wordt op tal van manieren als men zelf financieel niet bij machte is het juiste voor het dier te doen.

Het OLB zou een enorme bijdrage kunnen leveren door naast het klaarstaan voor de samenleving ook klaar te staan voor dieren en hun welzijn. Daar is de samenleving ook mee geholpen.  Dat laatste is echter, gelet op de huidige situatie en handelen van tal van overheidsinstanties, nog ver te zoeken.

Persbericht Stichting Dierenbescherming Bonaire, Stichting Dierenhulp, F.K.K. Animal Rescue, DogParner Bonaire, dierenarts Drs. Jan Laarakker