In maart start het broedseizoen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden. Daarom is er een voorlichtingscampagne gestart, waarin provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties samenwerken. De campagne moet hondeneigenaren bewustmaken van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur, met name in het broedseizoen. Het broedseizoen start in maart.

broedseizoen
Foto: publiek domein

Met meer voorlichting willen de partners hondenbezitters bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zoals de verstoring van dieren, zeker in de broedtijd. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat wat de regels precies zijn. Ook via social media, informatieborden op locatie en bij bezoekerscentra worden berichten geplaatst. De regels voor toegang verschillen per natuurgebied. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen, voordat u een gebied betreedt. Recreanten die zich daar niet aan houden riskeren een boete.

Verstoren voorkomen
Om te voorkomen dat deze kwetsbare dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd, zeker in het broedseizoen. In Noord-Holland broeden veel beschermde vogelsoorten. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen en hagedissen worden gemakkelijk door loslopende honden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren.

broedseizoen
Foto: publiek domein

In sommige (losloop)gebieden hoeven honden niet aangelijnd te zijn. Maar ook daar geldt dat honden niet achter het wild aan mogen gaan. Belangrijk om te weten, want het jachtinstinct van honden is moeilijk in de hand te houden.

Samenwerking bij handhaving
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

De samenwerking is erop gericht om omwonenden, bezoekers en ondernemers in een recreatiegebied bewust te maken van de geldende regels. Zij kennen soms de regels niet en zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.

Persbericht provincie Noord-Holland