Twee derde van de Nederlandse bevolking (67 procent) denkt dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren, slechts 3 procent denkt van niet. In lijn hiermee vindt een meerderheid dat het onverdoofd doden van krabben en kreeften verboden moet worden (58 procent), terwijl 13 procent tegen een dergelijk verbod is.

onverdoofd doden
Stop het levend koken van kreeften en krabben! | Foto: Vissenbescherming

Dit is één van de opmerkelijke uitkomsten van de landelijke enquête die de Stichting Vissenbescherming en de Dierenbescherming onlangs hebben laten uitvoeren door het marktonderzoeksbureau Motivaction over het doden van kreeften, krabben en vissen.

Kreeften en krabben
Bij het doden van kreeften en krabben is praktisch alles toegestaan. Er zijn geen wettelijk vastgestelde regels om deze dieren te beschermen. Wat wel wettelijk is vastgelegd, is dat kreeften en krabben bij het doden niet als dieren hoeven te worden beschouwd. Dat lokt een aantal wrede dodingsmethoden uit die weliswaar straffeloos kunnen worden toegepast, maar door het Nederlandse publiek toch heel duidelijk worden afgewezen:

– Het minst acceptabel wordt het gevonden dat kreeften en krabben worden gedood door ze zonder verdoving in een magnetron (67 procent onacceptabel) of oven te doen (65 procent).

– Een meerderheid van de ondervraagden vindt het onacceptabel dat ze zonder verdoving worden gekookt (55 procent).

– Een ruime minderheid (38 procent) vindt het onacceptabel dat ze gedood worden door een ijzeren pin in het kopgedeelte te slaan. Circa een kwart (27 procent) vindt dit wel acceptabel.

– Een bijna even grote groep (36 procent) vindt het onacceptabel dat ze levend naar een winkel worden vervoerd en daar in een bak met samengebonden scharen worden verkocht. Ook deze methode vindt circa een kwart (27 procent) wel acceptabel.

Verreweg de meeste steun bestaat voor de methode waarbij krabben/kreeften eerst elektrisch worden verdoofd, voordat zij worden gedood en gekookt (48 procent vindt dit acceptabel en 19 procent onacceptabel). Bijna de helft (45 procent) van de bevolking vindt dan ook dat het verplicht moet worden gesteld om krabben en kreeften direct na de vangst elektrisch te verdoven en te doden en dat de horeca alleen krabben en kreeften mag serveren als die direct na de vangst elektrisch zijn verdoofd en gedood.

Vissen
Er zijn ook vragen gesteld over het onverdoofd opensnijden van op zee gevangen vissen. Een kleine meerderheid van de Nederlanders geeft aan ervan op de hoogte te zijn dat op zee gevangen vis meestal onverdoofd wordt opgesneden om de ingewanden te verwijderen. Als zij van deze slachtmethode horen, geeft ruim vier op de tien (42 procent) aan dat zij dit een onacceptabele slachtmethode vinden. Nog een iets grotere groep (46 procent) vindt dat hier een verbod op moet komen.

Niet onverschillig
De enquête laat duidelijk zien dat de Nederlandse bevolking niet onverschillig staat tegenover de ruwe wijze waarop vissen, kreeften en krabben gevangen en gedood worden, aldus de Vissenbescherming en de Dierenbescherming. Beide organisaties vinden dat overheid en bedrijfsleven wel erg nalatig zijn en er naar moeten gaan streven om deze dieren zo snel mogelijk na de vangst te verdoven en te doden. Op dit moment is het in Nederland alleen bij het doden van paling wettelijk verplicht het dier van tevoren elektrisch te verdoven. Verder is er door overheid en bedrijfsleven een verdovingsapparaat ontwikkeld voor het doden van platvis.

Petitie
Het publiek wordt opgeroepen een aan de Tweede Kamer gerichte petitie tegen het levend koken van kreeften en krabben te ondertekenen.

Persbericht Stichting Vissenbescherming