Sandra van de Werd, coördinator van stichting Comité Dierennoodhulp, verzet zich tegen een strafbeschikking van de officier van justitie. Van de Werd bevrijdde kip Jip op 25 januari uit de theaterschool in Amsterdam. Jip dreigde gedood te worden zodat een kunstenaar veel publiciteit ten koste van haar leven zou krijgen. Nu wordt Sandra van de Werd diefstal ten laste gelegd met een daarvoor opgelegde geldboete van 209 euro.

Comité Dierennoodhulp
Foto: Comité Dierennoodhulp

Sandra van de Werd heeft kip Jip conform lid 6 van artikel 2.1 van de Wet dieren gered uit deze benarde positie om haar een mooi leven bij andere kippen in een tuin te willen geven. Daarbij liet zij in het hok van kip Jip een alternatief achter dat minimaal dezelfde consumentenwaarde had als kip Jip voor de kunstenaar. Het ging hier om een pakje vegetarische kipstukjes. Ook liet zij haar gegevens achter omdat zij de verantwoordelijkheid voor de redding van kip Jip niet uit de weg wilde gaan.

Omdat zij kip Jip niet wilde afstaan en het beste met kip Jip voorhad heeft zij zich uiteindelijk moeten laten aanhouden door de politieNa zes uur cel, foto’s en vingerafdrukken die werden afgenomen, werd zij uiteindelijk vrijgelaten.

Makkelijke publiciteit
Al jarenlang loopt Comité Dierennoodhulp op tegen kunstenaars die vanwege de makkelijke publiciteit die ze er door krijgen misbruik maken van dieren. Om die reden heeft Comité Dierennoodhulp op  26 januari aan de leden van de vaste commissie van EZ (Economische Zaken – red.) het verzoek gedaan om zich hard te maken voor een verbod op het gebruik van levende dieren voor kunstuitingen.

Typerend is dat het OM er nu met haar strafbeschikking als de kippen bij is om iemand die het leven van een kip wil redden te bestraffen en  te beschuldigen van diefstal, maar aangiften van dierenorganisaties over grootschalige dierenmishandelingen en het onterecht doden van dieren geen enkele prioriteit geeft en zelfs niet tot vervolging over wil gaan. Aan de eigenwaarde van dieren die wel degelijk in de Wet dieren aan dieren wordt toegekend, gaat het OM geheel voorbij. Dieren worden door het OM nog altijd als dingen gezien en zo behandeld, zo ook kip Jip.

Niet serieus
Aangiften over dierenmishandeling door dierenorganisaties worden vaak niet serieus genomen en verdwijnen in de vergeet- of prullenbak. Zelfs dieren die ‘gered’ zijn van verwaarlozing en mishandeling vallen hierdoor vaak van de regen in de drup omdat zij op last van de afdeling In Beslag genomen Goederen in een opslag belanden waar zij vaak na vrijgave van justitie gewoon verhandeld worden en dikwijls eindigen als slangenvoer of in het slachthuis. Ook kunnen officieren van justitie zonder tussenkomst van een rechter dieren omdat zij onder in beslag genomen goederen vallen verbeurd verklaren en onttrekken aan het verkeer (met onttrekken wordt hier doden bedoeld).

Hieronder enkele aangiften van Comité Dierennoodhulp die het OM niet serieus wenst te nemen en/of waar nog geen enkele reactie op is gekomen.

Legkippen
Op 27 mei 2015 doet Comité Dierennoodhulp per aangetekende post en fax aangifte bij de officier van justitie van de Rechtbank Eindhoven en het politiebureau Asten van overtreding van artikel 2,2 lid 8 van de Wet Dieren door pluimveehouder M.J. Verberne in de Brabantse gemeente Heusden wegens het onthouden van de nodige zorg aan zijn 11.000 jonge legkippen door hen enkele dagen geen water en voedsel te geven, nadat een tornado zijn kippenschuur kapot had gemaakt. Ook is er aangifte gedaan van overtreding van artikel 2,1 lid 1 en lid 6 van de Wet Dieren door burgemeester en wethouders van de gemeente Asten wegens het onthouden van de nodige zorg door aan de 11.000 jonge legkippen door hen geen water en voedsel te verstrekken en in opdracht van B&W de 11.000 kippen volstrekt onnodig pijn en angst aan te jagen met een vergassingsdood tot gevolg. Het feit dat er asbest vrijgekomen is bij het instorten van het dak is geen excuus om 11.000 kippen te doden: mensen en hun huisdieren die aan asbest zijn blootgesteld worden immers ook niet afgemaakt.

Om oneigenlijke redenen besloot het OM om niet tot vervolging over te gaan. Comité Dierennoodhulp heeft daarop, geheel omkleed met redenen en met een recent onderzoek van de overheid waaruit blijkt dat het gevaar van oraal innemen van asbest bij dieren voor mensen en dieren nihil is, een verzoek tot het starten van een artikel 12 procedure gedaan aan het Gerechtshof van Den Haag. Om beschamende en ondeugdelijke redenen werd door het gerechtshof van Den Haag de artikel 12 procedure afgewezen en werd er inhoudelijk niet eens gekeken naar de aangedragen informatie.

Ganzen
Op 30 juni 2015 heeft Stichting Comité Dierennoodhulp samen met twee andere dierenorganisaties en dominee Hans Bouma per fax schriftelijk aangifte gedaan bij de officier van justitie van de rechtbank Leeuwarden en per post bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1,2 en lid 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72 , lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Gedeputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea.

Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angstaanjagend, stress en intens lijden voor de dieren met de dood daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op filmmateriaal waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen aan hun lot werden overgelaten. Tot op heden hebben de aangevers niets van justitie gehoord.

Vangkraal
Op 13 juli 2015 deed Comité Dierennoodhulp samen met zeven andere dierenorganisaties en dominee Hans Bouma aangifte bij de officier van justitie en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer , door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Staten Noord-Holland en door de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland. Op dinsdagochtend 7 juli bij het crematorium in Schagen en op vrijdagmiddag 10 juli in Spijkerboor werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in Schagen 1807 ganzen en in Spijkerboor circa duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angst aanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood als doel en gevolg.

De ganzen werden bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten, terwijl een gerechtelijke uitspraak (Europese Vogelrichtlijn) hierover zegt dat voor het gebruik daarvan geen wettelijke grond is en dat een vangkraal daarom niet gebruikt mag worden. Bovendien liep er een bezwaarprocedure tegen deze ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland die begin juni was gestart door de Faunabescherming en bewust is genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland. De heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland, die vrijdagmiddag 10 juli ter plekke aanwezig was bij het opdrijven van circa duizend ganzen in een kraal om hen daarin op te sluiten om vergast te worden, weigerde de wet te handhaven toen de dierenorganisaties hem er op wezen dat de vangkraal een verboden middel is om te gebruiken. Hoe Duke Faunabeheer te werk gaat tijdens het vangen van ganzen is goed op het  filmmateriaal van een vangactie begin juni in de Jan Durkspolder bij Oudega (S)  in Friesland te zien. Tot op heden hebben de aangevers niets over deze  aangifte vernomen.

Radio Rijnmond
Op 18 december jl. deed Comité Dierennoodhulp samen met Een DIER een VRIEND aangifte tegen het illegaal slachten van een kip zonder bijzijn van een keurmeester en in de studio van Radio Rijnmond. De kip werd daar geslacht om reclame te maken voor de workshop kippen slachten die op de kinderboerderij van de slachter plaats zou gaan vinden een paar dagen later. Tot op heden hebben de aangevers niets over deze  aangifte vernomen.

Persbericht Comité Dierennoodhulp