De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt niet in staat om de wetgeving te handhaven die dieren moet beschermen. Daarom is House of Animals een burgerinitiatief begonnen om dierenwelzijn weg te halen bij LNV en onder te brengen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Nu zijn toezicht en handhaving versnipperd en welzijn van dieren in de vee-industrie is ondergeschikt aan commerciële belangen. ‘Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid, niet LNV’, aldus House of Animals.

Burgerinitiatief Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid
Beeld: House of Animals

Met het burgerinitiatief vraagt House of Animals het parlement om een einde te maken aan het gebrekkige toezicht en de inadequate handhaving van de Wet natuurbescherming, de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Gehouden dieren worden op veel manieren in industriële processen gedwongen om als voedsel te dienen, waarbij vele malen is aangetoond is dat er zeer ernstige misstanden plaatsvinden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in het bijzonder de NVWA, is daarbij als een slager die zijn eigen vlees keurt, zo meent House of Animals.

Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid

Het toezicht op en de handhaving van voor dieren belangrijke regelgeving ligt nu bij drie verschillende organisaties: de politie, de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Deze versnippering kent veel nadelen. De drie organisaties weten niet van elkaar wie wat doet. Er vindt geen onderlinge afstemming plaats en overtredingen worden niet in gezamenlijkheid opgepakt of aangepakt.
.

Horrorfokker Eersel: ‘Cruciaal dat NVWA beter gaat handhaven’

.
Met name de NVWA hanteert de ‘wat van mij is blijft van mij’-mentaliteit, aldus House of Animals. De praktijk toont al jaren aan dat de focus van de NVWA niet ligt bij het beschermen van dierenwelzijn conform de wet, maar gericht is op diergezondheid in relatie tot volksgezondheid, voedselveiligheid en de diergezondheidsstatus van Nederland in verhouding tot de economische belangen van de veesector.
.

NVWA schaalt inspecties niet op: dieren weer de dupe

.
Speerpunt van het burgerinitiatief is om het toezicht op dierenwelzijnswetgeving, inclusief alle onderliggende op dierenwelzijn toepasbare regelgeving, onder te brengen bij J&V. ‘Dierenwelzijn is een zaak voor Justitie en Veiligheid’, zegt House of Animals oprichter Karen Soeters:

“Wij achten dit het enige ministerie wat hiervoor de kwantiteit en kwaliteit bezit en wat onafhankelijk van lobby’s kan functioneren.”

Soeters doelt op belangenverstrengeling van het ministerie van LNV en de NVWA met de vee-industrie. Diverse NVWA’ers uit het hogere management betrekken sinds hun afscheid van de NVWA invloedrijke functies binnen de veesector. Deze belangenverstrengeling en het gebrek aan adequate handhaving van dierenwelzijnsregels houden nodeloos ernstige overtredingen en dierenmishandeling in stand. Karen Soeters:

“Alle rapporten, reorganisaties en het (opzettelijk) niet adequaat reageren op meldingen, tonen aan dat de NVWA ongeschikt is en zal blijven om toezicht en handhaving van dierenwelzijnsregelgeving uit te voeren. Er vinden aangetoond zeer strafbare feiten plaats, die zelden of nooit leiden tot een ferme aanpak.”

.

‘De NVWA is ongeschikt voor toezicht op en handhaving van dierenwelzijnsregelgeving’ | Foto: ©House of Animals

Help mee en steun het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is geen petitie, maar een officieel verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt burgervoorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Een burgerinitiatief is geldig wanneer dit wordt ondertekend door 40.000 personen van 18 jaar en ouder, met de Nederlandse nationaliteit. Voor een geldige ondertekening moeten onder meer naam, adres, geboortedatum en nog wat info vermeld worden. Alleen met voldoende geldige ondertekeningen komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
.

©AnimalsToday.nl | House of Animals