Uit broedvogeltellingen van de afgelopen tien jaar blijkt dat de aantallen van twee derde van alle internationaal gemonitorde soorten in het Waddengebied afnemen. De achteruitgang van soorten als de scholekster, de kluut en de Noordse stern is zelfs in een versnelling geraakt.

Scholekster - Waddenzee
Scholekster | Foto: Andreas Trepte (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Zeldzame broedvogels zoals de kemphaan, de bonte strandloper en de watersnip staan op het punt te verdwijnen uit het gebied en als huidige trends zich doorzetten zal ook de blauwe kiekendief gaan verdwijnen. 

Eerder deze maand kwamen deskundigen en natuurbeschermers van de drie Waddenzee-landen Denemarken, Duitsland en Nederland bijeen om de meest dringende problemen te bespreken en een actieplan te ontwikkelen. 

De belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de soorten is een laag broedsucces, wat ligt aan confrontaties met predatoren en een toenemend aantal overstromingen van de broedgebieden. Dit samen met afnemend voedselaanbod en diverse andere verstoringen en veranderingen in het leefgebied maakt de situatie er niet beter op. 

Het herstellen van de waterhuishouding in graslanden en kwelders, het verminderen van de negatieve impact van predatoren en de beperking van verstoringen in belangrijke broedgebieden behoren tot prioriteit. 

In februari 2014 zal het actieplan tijdens de 12e trilaterale Waddenzee-conferentie worden gepresenteerd.

Bron: Waddenzee.nl ©PiepVandaag.nl