In 2018 werden in Zuid-Holland maar liefst 187.542 dieren gedood met een geweerschot. Het gaat om verschillende soorten vogels, zoals ganzen, eenden, duiven, fazanten en zwanen, maar ook konijnen, vossen, hazen en reeën zijn hun leven niet zeker. Eén op de vier dieren sterft enkel voor het plezier van de jager in het jachtseizoen.

dieren gedood
187.542 dieren gedood met geweerschot in Zuid-Holland | Foto: publiek domein

Een periode van slechts enkele maanden in de herfst en winter, waarin er vrij op vijf diersoorten gejaagd mag worden. Opmerkelijk is dat de plezierjacht op eenden in Zuid-Holland sterk is toegenomen. Terwijl dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Het gaat namelijk niet goed met wilde eenden in Nederland. Sinds de jaren negentig nemen de aantallen langzaam af.

Jessica Smit van Animal Rights:

“Jagers plaatsen eendenkorven om het broedsucces van eenden te vergroten, maar schieten er tegelijkertijd in de herfst en winter tienduizenden uit de lucht.”

Jacht in Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zijn 2.475 jagers actief. Zij zijn verenigd in 15 wildbeheereenheden. In 2018 hebben zij voor de dood van 187.542 individuen gezorgd. Jagers zijn verantwoordelijk voor het tellen van dieren, het verwerken van de cijfers, het schrijven van zogeheten faunabeheerplannen en voor het rapporteren van de eigen afschotcijfers.

Jessica Smit:

“In Nederland willen we van alles en nog wat extern controleren, maar de jager vertrouwen we op zijn blauwe ogen. Of deze afschotcijfers kloppen kunnen we dan ook niet met zekerheid zeggen.”

Jachthart Nederland: 1 op 4 sterft in jachtseizoen

De plezierjacht is de jacht op eenden, duiven, hazen, konijnen en houtduiven in de herfst- en wintermaanden. Deze dieren mogen in het jachtseizoen voor het amusement van een kleine groep jagers worden doodgeschoten. Of, zoals op de website van de jagers in Zuid-Holland te lezen valt: “Jacht is het opsporen en doden van wildsoorten.”

Foto: publiek domein

De plezierjacht is bij menigeen geen populair thema. Wie schiet er nu dieren voor zijn lol? Om toch draagvlak te creëren zetten de jagers zich onder meer in als de hoeders van boerenbelangen. Wilde dieren houden zich immers niet aan door mensen gemaakte afspraken en grazen graag op een weiland of snoepen van de verbouwde groenten en fruit. Jessica Smit:

“Eén op de vier dieren in Zuid-Holland stierf in het jachtseizoen. Het gaat om 27,6 % van het totaal geregistreerde afschot.”

De rest van de dieren stierf voor andere menselijke belangen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van schade aan landbouwgewassen.

Aantal eenden neemt af, jacht neemt toe

De plezierjacht op eenden in Zuid-Holland is sterk toegenomen. Zo werden er in 2016 in het jachtseizoen al 20.970 eenden doodgeschoten. In 2018 is dat aantal opgelopen tot maar liefst 27.407 eenden. De wilde eend is één van de meest bejaagde diersoorten in Nederland. Je kan wilde eenden nog steeds overal tegenkomen, maar de soort neemt al tientallen jaren af. Naar schatting leven er nog 200.000 tot 300.000 broedparen in Nederland. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de broedpopulatie verdwenen. Het aantal overwinterende wilde eenden is sinds 1990 met 40% gedaald.

Wilde eenden | Foto: publiek domein

Bij een afnemende populatie, waarbij er voor de daling geen verklaring is, is het niet meer dan logisch om te stoppen met het bejagen van die populatie. Nu de populatie achteruit loopt is ieder doodgeschoten dier er immers één te veel.

Jessica Smit:

“Ook al wordt jachtdruk niet aangewezen als dé oorzaak van de afname van de aantallen eenden: het helpt in ieder geval niet. We moeten uit voorzorg stoppen met alles wat mogelijk gevaar oplevert voor de populatie. Wij pleiten voor een directe jachtstop op de wilde eend en een verbod op de plezierjacht.”

Afschotcijfers Zuid-Holland 2018

Dit zijn de afschotcijfers van 2018 voor Zuid-Holland:

Gans: 79.351 – Eend: 27.696 – Duif: 24.179 – Haas: 17.061 – Kauw: 14.208 – Kraai: 12.206 – Konijn: 8.710 – Fazant: 1.846 – Zwaan: 1.265 – Ree: 413 – Vos: 358 – Hert: 244 – Kat: 3 Rosse stekelstaart: 2.

TOTAAL: 187.542 dieren.

Petitie

Teken de petitie: verbied de plezierjacht nu.

Bron: