Om meer broedvogels te krijgen in het Veerse Meer legde Natuurmonumenten vorig jaar diverse schelpenstroken aan in natuurgebied Kwistenburg. Het nieuwe gebied werd al snel ontdekt door de aanwezige vogels. Het eerste broedseizoen leverde dan ook al meteen broedgevallen op van dwergstern en visdief. Ook een paartje noordse sterns werd al in het gebied waargenomen.

schelpenstroken
Schelpenstroken bieden een aantrekkelijke broedplek voor kustvogels als visdieven | © Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Om meer soorten aan te trekken kreeg Natuurmonumenten een subsidie uit de pot “soortenbeleid” van de provincie Zeeland. Natuurgebieden Prommelsluis en Bootspolder op Schouwen-Duiveland en Kwistenburg in Zuid-Beveland werden direct voorzien van lege kokkelschelpen. Hiermee werd een aantrekkelijke plek voor kustvogels gecreëerd als kluut, plevieren, dwergstern, visdief en noordse stern.

Schelpenstroken aantrekkelijke broedplek
Boswachter André Hannewijk is blij met de eerste resultaten. Kustvogels hebben het al zwaar en broedplekken worden steeds schaarser. Met deze nieuwe schelpenstroken krijgen kustbroedvogels weer een nieuwe kans, mits zij een veilige plek vinden op de stranden, op grote afstand van roofdieren en bezoekers. De eilandjes blijven onbegroeid, daarom worden in de winter de schelpenstranden regelmatig onder water gezet.

Kwistenburg geliefde broedplaats
In het eerste broedseizoen blijkt vooral Kwistenburg een geliefd oord om te broeden. Totaal werden 28 paartjes visdieven en vier paartjes dwergstern geteld en één paartje noordse sterns verbleef in de directe omgeving. Dat een koppel broedende dwergsterns is aangetroffen, is extra reden tot vreugde. Van deze soort broeden nog maar 800-900 paartjes binnen de Nederlandse grenzen. Door de Deltawerken en de vele toeristen vinden dwergsterns steeds minder geschikte broedplekken. Dankzij allerlei maatregelen blijken sterns en plevieren weer meer tot broeden te komen.

Prommelsluis krijgt nieuwe eilandjes
Ook aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland meldden zich de eerste vogels. In Prommelsuis werden vooral kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw waargenomen en bergeenden en scholeksters waren vooral te vinden in de Bootspolder. Volgend jaar worden hier de eerste broedgevallen verwacht. Als extra maatregel worden in 2018 nog drie drijvende eilandjes aangelegd bij Hoedekenskerke, met plateaus van pvc-buizen.

Andere leuke broedvogelsoorten in het Veerse Meer (gebaseerd op cijfers uit 2015): middelste zaagbek, krakeend, slobeend, dodaars, bruine kiek, waterral, tureluur, koekoek, ransuil, wielewaal, sprinkhaanzanger, blauwborst, gele kwik, kneu en rietgors.

Bronnen: Natuurmonumenten en Sovon Vogelonderzoek ©Animals Today Walter Eijndhoven